PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Beleid voor de toekomst van Wijkgemeente Credo Beleid voor de toekomst van Wijkgemeente Credo

1.0. Inleiding


In september 2020 hebben we in drie gemeentevergaderingen het beleidsplan 2021-2025 aangeboden aan de leden van de wijkgemeente Slinge en wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk. In deze gemeentevergaderingen hebben we met gemeenteleden het beleidsplan besproken en op 9 november zijn het beleidsplan en de bijbehorende stukken ondertekend in de kerkenraad. Op basis van dit beleidsplan zijn de concrete stappen gezet om de verantwoordelijkheid voor beheer en financiën van de Vredeskerk en van De Open Hof helemaal over te dragen aan het College van Kerkrentmeesters van de PgRZ. Als naam voor de samengevoegde wijkgemeente is gekozen: Wijkgemeente Credo. Als speerpunten voor het beleid zijn uit de gemeentevergaderingen naar voren gekomen: pastoraat en gemeenteopbouw met toekomstperspectief.
In januari 2021 bracht het verzoek van pastoraal werker Ad Berkhout om ontslag uit zijn functie ons in een stroomversnelling om na te denken over de invulling van de uren van de professionele werkers in ons beleidsplan. In dit document wordt beschreven hoe we inhoud willen geven aan de toekomst van de wijkgemeente Credo in deze beleidsperiode.

1.1. Vooruitkijken

Wijkgemeente Credo is ontstaan midden in de crisis van de pandemie. Het ziet er naar uit dat de pandemie het leven in Nederland en daarmee ook in Rotterdam-Zuid nog lang zal beheersen. Ook als in het najaar van 2021 het merendeel van de bevolking gevaccineerd is en de druk op de ziekenzorg niet meer zo hoog is, dan zal de ontwrichting op sociaal gebied het samenleven sterk bepalen. Ook voor de wijkgemeente zal het effect van de ontwrichting op sociaal niveau extra pastorale inzet vragen. Het is van groot belang om de speerpunten pastoraat en gemeenteopbouw nu met voorrang uit te werken in concrete voorstellen voor de komende vijf jaren.
Met de vacature van 18 uren die per 1 mei 2021 ontstaat, het emeritaat van Fokje Wierdsma op 28 oktober 2022 is het van belang dat de vacature wordt ingevuld door iemand die leiding weet te geven aan wijkgemeente Credo in de komende vijf jaren. En dat op een wijze die liefde en vreugde brengt onder de leden van de wijkgemeente en zicht heeft op wat er in de toekomst mogelijk is met een klein kader aan vrijwilligers.

1.2. Focus op gemeenteopbouw en pastoraat met toekomstperspectief

Met het focussen op gemeenteopbouw en pastoraat is er sprake van een dubbele focus.  De vraag vanuit de gemeentevergaderingen naar gemeenteopbouw richt zich op:
 • het leren samen optrekken als één nieuwe gemeente;
 • het leren elkaar te versterken en het samen vieren van ons credo;
 • het samen leren in groepsactiviteiten, zoals in Bijbelstudie, gespreksgroepen, maaltijden en andere bijeenkomsten;  
 • de hoop op aantrekkingskracht van jongere mensen van buiten die mee willen doen.
De vraag vanuit de gemeentevergaderingen naar pastoraat richt zich op:
 • zorg voor individuele gemeenteleden thuis;
 • zorg voor individuele gemeenteleden in enkele zorginstellingen;
 • zorg als er van crisissituaties sprake is bij gemeenteleden (ernstige ziekte, overlijden, begeleiding bij begrafenis en crematie, nazorg, andere calamiteiten);
 • het organiseren van groepspastoraat voor een aantal gemeenteleden voor wie dit kan.

2.0. Invulling vacature vanaf 1 mei 2021

Voor de invulling van de vacature die ontstaat vanaf 1 mei 2021 is een eerste concept opgesteld. Dit concept gaat uit van wat nodig is voor de wijkgemeente Credo in de nabije toekomst. Die toekomst wordt mede bepaald door verschillende overgangen in korte tijd waarmee de nieuwe wijkgemeente geconfronteerd is en zal worden. Te weten de volgende overgangen:
- op 1 november 2020 is pastoraal werker Guus Ruijl met pensioen gegaan;
- op 9 november 2020 is de nieuwe wijkgemeente Credo tot stand gekomen;
- op 1 januari 2021 zijn de uren van pastoraal werker Johan Bos terug gebracht van 36 naar 20 uur
- op 1 mei 2021 is het ontslag van pastoraal werker Ad Berkhout een feit;
- op 28 oktober 2022 zal dominee Fokje Wierdsma met emeritaat gaan.
Het proces van samenvoeging van twee wijkgemeenten tot één nieuwe wijkgemeente is een mijlpaal, maar de concrete uitwerking vraagt om het creëren van een stevige basis van onderling vertrouwen. Het gevoel van verlies van twee eigen plekken die – hoe noodzakelijk ook financieel – aan de eredienst onttrokken zijn én het moedig zoeken naar nieuwe mogelijkheden tot verbinding juist in deze tijd van pandemie, vraagt tijd, geduld en hoop. Met het vertrek van pastor Ad Berkhout en het aanstaande emeritaat van dominee Fokje Wierdsma is dat een verlies aan 30 professionele uren per 28 oktober 2022.  
Voor de opbouw van wijkgemeente Credo in deze cruciale tijd is het van groot belang om per 1 oktober 2021 een vacature van 24 uren voor een periode van 5 jaren in te kunnen vullen om de levensvatbaarheid van de nieuwe wijkgemeente Credo op te bouwen en te verankeren met onderlinge liefde en vreugde.
In de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 20 mei 2021 is in eerste instantie ingestemd met de invulling van 18 uur tot 1 mei 2023. De ureninvulling na het emeritaat van ds. Fokje Wierdsma per 28 oktober 2022 zal nader worden besproken.

2.1. Profielschets    

In het kader van de levensvatbaarheid van de wijkgemeente Credo en de kort opeenvolgende overgangen waarmee de wijkgemeente is en wordt geconfronteerd is het van belang voor de wijkgemeente dat de aanstaande vacature wordt ingevuld met iemand die goed leiding kan geven in deze omstandigheden. De voorkeur gaat daarbij uit naar een predikant, omdat van een predikant verwacht mag worden goed leiding te kunnen geven. Er zijn ook kerkelijk werkers die goed leiding kunnen geven. Een aanvulling in het profiel met de vraag naar een kerkelijk werker kan daarom een optie zijn.    
Hieronder volgt de profielschets voor de invulling van de aanstaande vacature.
Profielschets voor de predikant van de wijkgemeente Credo

Profiel van de wijkgemeente Credo

Wijkgemeente Credo maakt onderdeel uit van de Protestantse gemeente Rotterdam-Zuid (PgRZ). Deze PgRZ bestaat uit vier (wijk)gemeenten en enkele andere vormen van kerkelijke presentie. Wijkgemeente Credo is in november 2020 tot stand gekomen door samenvoeging van twee voormalige wijkgemeenten. Een kleine groep geïnspireerde gemeenteleden, een kerkelijk werker en twee predikanten dragen zorg voor pastoraat, diaconaat en kerk-rentmeesterlijke zaken.
Het profiel van wijkgemeente Credo is samen te vatten als ‘diaconaal-oecumenisch-liturgisch’ of kortweg ‘Open Bijbels’.
Kenmerkend voor de wijkgemeente is dat deze als gelovige gemeenschap open in de samenleving wil staan met volop ruimte voor communicatie en dialoog. Er is sprake van verschillende geloofsuitingen, zoals ook de Bijbel een verzameling is van zeer uiteenlopende geloofsgetuigenissen. Bij het diaconaal-oecumenisch profiel is de gemeente er voor anderen, voor de wereld, gericht op heelheid, gerechtigheid en vrede. Kernwoorden zijn: openheid, vrijheid, dienstbaarheid en solidariteit. In het liturgisch profiel staat de viering centraal. De werkwoorden vieren-leren-dienen-besturen zijn nadrukkelijk met elkaar verbonden.
Wijkgemeente Credo bestaat grotendeels uit oudere leden die zich kenmerken door openheid van geest. Samen het geloof beleven en omzien naar elkaar in de multiculturele omgeving waarin zij leven is voor hen belangrijk. Zij vormen samen een vitale gemeenschap en heten anderen van harte  welkom om met hen mee te vieren en te dienen. Ook jong en oud van andere culturen in de wijk.

Verwachting van de predikant (m/v)

Vanwege het vertrek van één van de kerkelijk werkers in het team van pastores zoekt de wijkgemeente een predikant met een dienstverband van 18 uren per week, in eerste instantie tot 1 mei 2023. De wijkgemeente zoekt een predikant die:
 • oog heeft voor een goede, professionele communicatie met gemeenteleden en vertegenwoordigers van kerken en organisaties binnen en buiten de PgRZ;
 • verbindend werkt tussen de verschillende actieve groepen in de wijkgemeente;
 • een inspirerende, gedeelde leiderschapsstijl hanteert;
 • pastoraal bewogen is en gemeenteleden bezoekt;
 • ééns per 4 weken voorgaat in de diensten van de wijkgemeente;
 • gespreksgroepen en kringenwerk kan opzetten en begeleiden.
 

Kerkgebouw

De wijkgemeente Credo komt samen in de Credokerk in Zuidwijk. In dit moderne kerkgebouw is ook iedere vrijdag ruimte voor wijkbewoners die zijn ingeschreven bij de Voedselbank. In het kerkgebouw is een stiltehoek met twee iconen, waar mensen een kaars kunnen opsteken of even rustig kunnen zitten (als er geen pandemie is).  Alle zondagse erediensten worden ook online vanuit de kerk gestreamd en zijn via de app Kerkdienst-gemist direct te volgen of naderhand terug te kijken.

Toerusting en vorming

Er is een goede traditie om gemeenteleden te betrekken bij het samenstellen van bijzondere erediensten, zoals de christelijke feestdagen, de diensten in de stille week, week van gebed voor eenheid van christenen en de gedachteniszondag. Daarnaast worden ook maaltijden, filmmiddagen, oecumenisch leerhuis, Bijbelkringen en andere gesprekskringen gezamenlijk voorbereid en georganiseerd met leden van de wijkgemeente.

Organisatie en beleid

Het beleid van de wijkgemeente is vastgelegd in het beleidsplan 2021-2025 en is de leidraad voor het uit te voeren beleid door de wijkkerkenraad, waarvan de wijkdiakenen en de leden van het wijkcollege van kerkrentmeesters deel uit maken.
Kerkenraad Wijkgemeente Credo
18 juni 2021
 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10.15 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10.15 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10.15 uur
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.