PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 9 Gaandeweg 9
kerkdiensten

Zondag 5 mei 2019 
Credokerk                            10.15 uur  dienst in De Open Hof
Credokerk                            16.30 uur  zingen op verzoek  
De Open Hof                        10.15 uur  ds. Bert Davelaar    H.A.                                                         
Vredeskerk                          10.00 uur  drs. Piet de Vries                      
Maasstadziekenhuis            10.00 uur  pastor Desiree van der Hijden   
Ikaziaziekenhuis                  10.30 uur   ds. A.H. Tamminga                
Sonneburgh Gr. Kruisweg    10.15 uur  ds. A.L.A. den Besten 

Zondag 12 mei 2019                  
Credokerk                            10.00 uur  pastor Guus Ruijl        
De Open Hof                        10.15 uur  pastor Johan Bos doopdienst
Vredeskerk:                          10.00 uur  dienst in Credokerk    
Maasstadziekenhuis             10.00 uur  dhr. Ad Besems           
Ikaziaziekenhuis                   10.30 uur   ds. J.A.P. Vlasblom    
Sonneburgh Gr. Kruisweg    10.15 uur   ds. A. Christ

Aafje Slinge – woensdag 22 mei -14.30 uur – ds. Bert Davelaar.      

BIJBELLEESROOSTER

  5/5   Hooglied 2 : 8 – 15              12/5   Psalm 148
  6/5   Hooglied 2 : 16 -3:3             13/5   Hooglied 6 : 4-12
  7/5   Hooglied 3 : 6 – 12              14/5   Hooglied 7 : 1 – 6
  8/5   Hooglied 4 : 1 – 11              15/5   Hooglied 7 : 7 – 8 : 4
  9/5   Hooglied 4 : 12 – 5 : 1         16/5   Hooglied 8 : 5 – 14
10/5   Hooglied 5 : 2 – 8                17/5   Psalm 64
11/5   Hooglied 5: 9 – 6 : 3            18/5   Jacobus 1 : 1 - 18   

               

MEDITATIEF    Op Weg naar de vrijheid, pelgrimslied

Je komt de vrijheid op het spoor,
trouw aan die ene stem,
op zoek, geleid door hem,
standvastig, kalm en onverstoord:
geheim om uit te leven
en uitzicht van Godswege. 

Door wat je durft, in wat je doet,
bezield door wat je drijft,
gesterkt door wat beklijft,
ga je de vrijheid tegemoet:
het spel is op de wagen,
je wordt door God gedragen.

Je hebt de vrijheid aangeraakt,
niet verder reikt je kracht.
De avond valt, de nacht.
Maar hij die niet, die nooit verzaakt,
hij zal het licht bewaken,
je taak, je droom volmaken.

Wanneer de dood de muren slecht
van jouw verstikt bestaan,
dan breekt de vrijheid aan
die met geweld je werd ontzegd.
Gods oog doet je herleven,
hij zal je vrijheid geven.

René van Loenen,
bij het gedicht van Bonhoeffer ‘Stadia op de weg naar vrijheid’
melodie psalm 121

BIJ DE DIENSTEN

Vieringen in de Open Hof
Op 5 mei gaat ds. Bert Davelaar voor in een gezamenlijke dienst met de kerkgangers van de Credokerk. Het Heilig Avondmaal wordt gevierd.
Bijzonder blij zijn we met de vraag van Anno Wiersma om gedoopt te worden in de Open Hof. Het is echt het verlangen van zijn hart om lid te mogen worden van de kerk. Door omstandigheden was dit er nooit van gekomen, maar nu gaat het gebeuren. Heel bijzonder om dit te beleven als je 85 bent. Dat we dit doen op Moederdag, zondag 12 mei heeft voor hem en zijn gezin bijzondere betekenis….
Iedereen is van harte welkom in deze feestelijk dienst!

Vieringen in de Credokerk
Komende zondag is er de maandelijks gezamenlijke dienst in De Open Hof. Het is een dienst, waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Aanvang 10.15 uur.
Op 12 mei is er weer een gezamenlijke dienst met de gemeenteleden uit de Vredeskerk.
Op 19 mei verleent Sanctus muzikale medewerking. Het zal de laatste medewerking van het koor o.l.v. Everhard Zwart zijn. Het koor stopt haar activiteiten, mede door een tekort aan leden. Maar de dankbaarheid zal ook in deze dienst de boventoon voeren. Vele jaren oefenden ze in de Credokerk. En altijd verliep de samenwerking plezierig.

Vieringen in de Vredeskerk
Met een verheugend aantal mensen vierden we de vier dagen van Pasen. Dank aan allen die hiervoor hun bijdrage leverden.
Op zondag 5 mei drinken we na de morgendienst eerst koffie. Aansluitend is er een gemeentevergadering.

ZINGEN – OP - VERZOEK
Zondagmiddag 5 mei zingen we weer op verzoek in de Credokerk om 16:30.  Vanaf 16 uur staat de koffie klaar. Ook van buiten Heijplaat /Pendrecht  Vreewijk/Zuidwijk bent u van harte welkom!

MAANDAGMORGENGEBED
Maandag 6 mei is er om 9:30 weer het maandagmorgengebed in De Open Hof. Iedereen is van harte welkom. Mee-bidders zijn meer dan welkom! Info Ad Berkhout

BIJBELGESPREKSGROEP (KRINGEN)
In de Credokerk gaan we op dinsdag 7 mei verder in het bijbelboek Exodus. Tijd van 10.30 – 11.30 uur. Vooraf drinken we koffie.
In de Vredeskerk is het oecumenische leerhuis op de tweede woensdag van de maand 8 mei om 14.00 uur. Vanaf 13.30 uur is er koffie en thee.
De Bijbelstudie van zondagavond is op 5 mei om 19 uur in De Open Hof. Ontvangst met koffie om 18:45. Info: Ad Berkhout

MEDITATIE
Pasen 2019 met als thema: Een nieuw begin. Voor mij als pastor een Pasen met veel nieuwe elementen en nieuwe ervaringen. De Paascyclus was om te beginnen een nieuwe ervaring voor mij, want in de Hervormde Gemeente Rijsoord waar ik “thuis” hoor kennen wij deze traditie niet. Het was voor mij nieuw om dit op deze manier mee te maken. Daarnaast was er het nieuwe element dat ik als pastor voor mocht gaan op vrijdag- en zaterdagavond. Het thema wat we als gemeente in de veertig dagentijd hebben gebruikt was: “Een nieuw begin” . Zo mocht ik dat persoonlijk ervaren en ik hoop dat u, als bezoekers van de diensten, die ervaring ook heeft gehad.
Het echte nieuwe begin is dat Onze Heer waarlijk is opgestaan. Met die begroeting mochten we elkaar op de Paasmorgen de hand schudden in De Open Hof waar we met mensen van Seinpost Slinge en De Open Hof samen het Paasfeest hebben gevierd. Ook dat was voor mij (en voor sommige aanwezigen denk ik) een nieuwe ervaring. Eerst een brunch met een rijkelijk gevulde tafel en vervolgens aan die tafel God de lof zingen vanwege het wonder van Pasen. Samen met orgel en band Seinpost United werd er eerst voorzichtig maar later steeds uitbundiger gezongen tot eer van de verrijzenis van Gods Zoon.
Dick van den Boogaart en ondergetekende hebben samen de dienst geleid We hebben allebei ervaren dat God mensen aangeraakt  heeft in de dienst. Die aanraking geldt niet alleen voor mensen die zeggen ongelovig te zijn en nu Zijn aanwezigheid voelen. Ook van mensen die regelmatig in De Open Hof of Seinpost de diensten bijwonen en nu, misschien met enige schroom, ook deze Paasdienst bezocht  hebben, hoorden we dat zij zich door Hem aangeraakt voelden. Daarmee kunnen we, vanuit ons geloof en vanuit onze traditie, een nieuw begin maken om samen God de eer toe te brengen in zingen, bidden en luisteren. Ik wens u toe dat Pasen voor u een nieuw begin gegeven heeft in uw persoonlijke relatie met God.
Ik wens u toe dat er daardoor aan u een nieuwe impuls gegeven is om in de wijk een ‘open hof’ te zijn voor ieder die behoefte heeft Gods liefde te ervaren.
Ad Berkhout

GOD GEEFT ZOVEEL LICHT, DAT WIE WIL GELOVEN
OOK KAN GELOVENPASTORALIA Mag niet gepubliceerd worden i.vm. privacywet 
TERUGBLIK OP DE PAASWAKE
Na verschillende jaren overwegen, nu in 2019 toch naar de Vredeskerk om de paaswaken mee te vieren.
Het was voor mij als Rooms Katholiek echt een stuk nostalgie.
Het vervoer naar de kerk was snel geregeld !
Om 21.00 uur was ik aanwezig in een sfeer van afwachten, ik was van harte welkom. Om 21.30 u gingen we naar het kerkplein waar en prachtig paasvuur branden. Guus Ruijl stak hier de paaskaars aan, Joke van Rosmalen stak via de paaskaars weer haar kaarsje  aan en gaf het licht door aan iedereen, een zee van licht, wij zijn toen met de gemeenten twee rijen gaan staan.
Guus kwam binnen met de kaars tussen de twee rijen door en zong licht van Christus en de gemeente zong, Heer wij danken u.
wij hebben verder veel gezongen en mochten ook aan het avondmaal deelnemen in een kring wat heel bijzonder was, en gaf een verbondenheid met elkaar.
En eigenlijk waarom deel ik dit, het bijwonen van deze dienst heeft zoveel meer waarde aan de Pasen gegeven. Mijn advies volgend jaar een kerk vol met kerkgangers bij de Paaswaken !
Corrie van Houten

 LINTJE VOOR JITSE KOK
Jitse Kok heeft op de dag voor koningsdag, 26 april, een koninklijke onderscheiding ontvangen van burgemeester Aboutaleb. Hij mag zich nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen voor het jarenlange werk dat hij heeft gedaan in de medezeggenschapsraad van het Wartburg College maar ook in de diaconie van de Maranathakerk en het College van Diakenen van de PgRZ. Wij willen Jitse van harte feliciteren met zijn lintje en wensen hem Gods zegen toe in al het werk dat hij voor onze kerken mag doen.
Ardjan Faasse, secretaris college van diakenen

LINTJE VOOR JANNIE VAN DIJK – PIETERS
Ook de vrouw van onze voormalige organist in De Open Hof Jannie van Dijk kreeg een koninklijke onderscheiding in haar woonplaats Barendrecht. Ze heeft een speciaal oog voor kwetsbare mensen en een groot hart voor de mensen die op haar pad komen. Zij  was ruim 5 jaar bestuurslid bij het Open Hofkoor in Pendrecht. Ook de Protestantse Kerk neemt een belangrijke plaats in haar leven in. De burgemeester  vond haar een voorbeeld voor veel dorpsgenoten in het verlenen van hulp en mantelzorg.
Wijkgemeente Slinge feliciteert haar van harte met deze Koninklijke onderscheiding.            Johan Bos en Guus Ruijl

GEMEENTEVERGADERING WIJKGEMEENTE SLINGE
Na de vakantie van Ad Berkhout (6 t/m 20 mei) zal er begin juni ook in wijkgemeente Slinge een gemeentevergadering worden gehouden. We denken aan een woensdagmiddag in De Open Hof en donderdagmorgen in de Credokerk.

BOSBERICHT

Het raakte me! De Paasviering in de Credokerk. In het bijzonder het moment dat we de Paaskaars binnen brachten. Op Goede Vrijdag gaat de kaars uit…maar op Pasen dragen we een nieuwe kaars binnen, brandend. God is het Licht en wil ons de weg wijzen. En dat hebben we soms nodig, want er is veel verdriet en zorgen in onze wijken, misschien wel in je eigen familie/gezin. De dood ging je deur niet voorbij!
Om je heen zie je vlammetjes langzaam uitgaan, ze geven steeds minder licht, dreigen uit te gaan, en soms gaat het vlammetje echt uit….maar dan mag je denken aan de Paaskaars die zondag werd binnengebracht. Het Licht dat ons voorgaat en getuigt dat de dood werkelijk is overwonnen en we leven ook al zijn we gestorven.
Ik liep achter de Paaskaars en even schoot mijn moeder me in gedachten. Al heel lang weten we dat ze stervende is, ja echt zo’n kaarsje dat langzaamaan uitgaat, maar ergens is er nog steeds een krachtbron die haar steeds weer levensvuur geeft, ja tot de dag dat ook haar kaarsje dooft. Maar als haar licht uit gaat mag ze gaan naar het Licht bij God. Dat weet ik door het verhaal van Pasen. Daar mogen wij ons aan vasthouden in het leven hier…..
Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet
of het helder licht geeft of ook bijna niet
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn
jij in uw klein hoekje en ik in ’t mijn

Mede namens Liesbeth een hartelijke groet, Johan Bos


GEMEENTEVERGADERING VREDESKERK

In aansluiting op de beleidsdag die de kerkenraden van de wijkgemeentes Vredeskerk-Breepleinkerk en Slinge op 23 maart hielden is er een gemeentevergadering op zondag 5 mei na de ochtenddienst waar het beleid verder zal worden toegelicht. Besproken worden de plannen voor het beleid in 2020 m.b.t. nieuwe activiteiten, meer gezamenlijke kerkdiensten in de Credokerk en de gemeente wordt gehoord over de wens van de wijkkerkenraad om ook ds. Fokje Wierdsma voor 12 uur te gaan vragen voor werkzaamheden binnen de wijkgemeente ingaande 1 januari 2020.

NIEUWE VAATWASMACHINE IN DE OPEN HOF

In De Open Hof is een  nieuwe vaatwasmachine geplaatst. Een onverwachte kostenpost voor de wijkraad van kerkrentmeesters van Slinge van meer dan 3000 euro.
Wie helpt met een bijdrage dit gat in de begroting wat te verkleinen?
Ook de penningmeester van de wijkraad, Jaap Vroegop zal er blij mee zijn.
Uw bijdrage kunt u overmaken naar:
PgRZ  Wijkgemeente. Slinge  NL59 INGB 0000 55 26 34. Graag vermelden bijdrage vaatwasmachine.
Alle beetjes helpen!

OUDERENDAG
Over ruim twee weken houden we opnieuw onze jaarlijkse Ouderendag. Deze keer op woensdag 15 mei. Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom in de Credokerk. We hebben weer een heel programma voor u samengesteld met muziek, ontspanning, declamatie, lunch, koffie en thee. Iedereen is van harte welkom, uiteraard ook vanuit de Vredeskerk/Breepleinkerk.  Laat het ons weten en meldt u aan bij Grieta Stravers. De aanmeldingen voor de Ouderendag komen gestaag binnen. Hebt u dat nog niet gedaan,  wacht dan niet te lang en geef u op.  We kijken uit naar uw komst!  Graag tot ziens op 15 mei in de Credokerk.
Namens Grieta, Lien, Aty en Jannie een hartelijke groet aan u allen.
Kees Loren de Jong.

BLOEMENGROET  (i.v.m. privacywet geen publicatie)

 in actie!

VEENOORD VOOR DE VOEDSELBANK!


In alle klassen heeft een krat gestaan waarin leerlingen houdbare producten konden leggen. Vorige week maandag hebben Eline en Shayenna uit klas 1A de volle kratten naar de voedselbank gebracht. Het uitgiftepunt in Vreewijk was erg blij met de grote bijdrage. De komende twee weken kunnen de gezinnen iets extra’s pakken uit de VEENOORD-kratten.

Op Valentijnsdag is er al een begin gemaakt met de actie. Leerlingen hebben 50 rozen verkocht en daarmee geld opgehaald voor het goede doel: DE VOEDSELBANK. Met dat geld zijn Badr (3D) en Mustafa (3B) boodschappen gaan doen. De houdbare en gezonde producten hebben ze verdeeld over alle kratten. De rest is door de leerlingen verzameld, een groot succes!

In 2002 werd de eerste Nederlandse Voedselbank opgericht door Sjaak en Clara Sies in Rotterdam (Vreewijk). Zij geven gezicht aan de soms onzichtbare armoede en verspilling in Nederland. Maar ook laten zij zien hoe zelfredzaamheid je verder kan brengen.
Al bijna 15 jaar worden voedselpakketten in de Vredeskerk (Vreewijk) verdeeld door vrijwilligers. Op dit moment komen er 45 gezinnen voor in aanmerking.

Je kunt niet zomaar even langskomen bij de voedselbank. De aanmelding gaat via hulpverleningsinstanties. De financiële gegevens worden bekeken. De grootte van het gezin en het aantal volwassenen/kinderen wordt meegerekend bij bepalen van het besteedbaar inkomen. Als dit onder een bepaald bedrag ligt, komt een gezin in aanmerking voor een voedselpakket.
Wij vonden het een fijn bezoek. Het was erg leuk om te zien dat de vrijwilligers van de voedselbank zo blij waren met onze actie.
Eline en Shayenna

Opzoomer Mee voor de voedselbank in de Vredeskerk!
In het kader van Opzoomer Mee is voor de voedselbank € 200,- ontvangen.
Daarmee konden we de cliënten en de vrijwilligers een paasbloemetje geven en dat werd zeer gewaardeerd!

Omdat Opzoomer Mee 25 jaar bestaat kregen we ook een bon voor vier vlaaien. Daar hebben we met de ouderen op de ontmoetingsdag heerlijk van gesmuld!


SAMEN ETEN

Gezamenlijke broodmaaltijd in de Vredeskerk op 10 mei
De broodmaaltijd met altijd iets extra’s erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de maand. Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg weten er altijd weer iets bijzonders van te maken!
De volgende keer op vrijdag 10 meiVanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur. Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42

Gezamenlijke broodmaaltijd in de Open Hof

De volgende broodmaaltijd is verplaatst van 17 naar 24 mei , zoals gebruikelijk om 17:30. Een heerlijke kop soep en een goed belegde boterham. De eigen bijdrage is minimaal € 3,50. Opgeven en info bij Johan Bos

PCOB
Op donderdag 16 mei 2019 hopen wij als PCOB om 09.45 samen te komen in de Credokerk. De laatste ochtend voor de vakantie wordt er een dia ochtend verzorgd door een medewerker van “de Wilde Ganzen”.
U bent welkom om 09.45 uur in de Credokerk. U weet dat u altijd gasten mee kunt nemen.
Marja Rutteman, secretaris

ZONDAGMIDDAG CONCERT IN DE OPEN HOF

Op 19 mei 2019 organiseren wij het volgende concert in de serie Zondagmiddagmuziek in Pendrecht. Tijdens dit concert kunt u luisteren naar aan aantal zeer getalenteerde studenten van het Rotterdams conservatorium, Codarts.
Deze keer kunt u genieten van de organisten Francesca Ajossa,  Matthijs van der Wilt en de fluitist Federico Altare.
Al deze musici zijn vergevorderde studenten aan het conservatorium van Rotterdam. Zij stellen voor dit concert zelf een zeer aantrekkelijk programma voor u samen.
In de pauze kunt u onder het genot van koffie/thee de musici ontmoeten.
De toegangsprijs is € 6, pashouders betalen slechts € 4.
Kinderen t/m 12 jaar kunnen zelfs gratis naar binnen.
Kaarten zijn aan de kerk te verkrijgen, u kunt reserveren via  mailto:openhofconcerten@gmail.co

Dodenherdenking in Vreewijk
Op 4 mei worden de oorlogsslachtoffers herdacht in Nederland. Ook in Vreewijk wordt hierbij stilgestaan en is er een plechtigheid om 10.00 uur bij het monument op de hoek van de Beukendaal/Bongert waar op 18 september 1944 4 jonge verzetsstrijders gewond en gedood zijn. Jongeren lezen zelfgemaakte gedichten voor en veel wijkorganisaties leggen bloemen en/of kransen neer. Vanuit de kerken wordt ook ieder jaar een krans gelegd. Na de officiële plechtigheid is er een bijeenkomst in de Breepleinkerk waar met muziek en teksten ook wordt stilgestaan bij de tweede wereldoorlog. Het is altijd weer een indrukwekkende gebeurtenis.HERDENKING VAN DE GEVALLENEN HEIJPLAAT
Op 4 mei is er weer de herdenking van de gevallenen op Heijplaat om 19:15 uur in het Henk Huisman
plantsoen
(langs de Courzandseweg). We luisteren naar toepasselijke muziek en een toespraak van dhr. G. Van der Stoep. Om 20 uur is er 2 minuten stilte, waarna we aansluitend het Wilhelmus zingen. Er is een afvaardiging van de diaconie aanwezig die ook een bos bloemen bij het monument zal neerleggen. Iedereen is welkom om mee te doen met de herdenking. Welkom!
Johan Bos, voorzitter diaconie wijkgemeente Slinge

PAASCOLLECTEN                                                            
De collecten tijdens de viering(en) met Pasen voor het Werelddiaconaat worden bestemd voor de Stichting Zulu Aid.
Wij ondersteunen het Hillcrest Aids Centre in Zuid-Afrika, gelegen in de vallei van de Duizend Heuvels nabij Durban in de provincie KwaZulu-Natal. Het Hillcrest Aids Centre is een veelzijdige lokale non-profitorganisatie, die iedereen die getroffen is door Hiv en Aids ondersteunen.  In de Respite/Hospice unit worden 24 mensen liefdevol verpleegd en begeleid, zodat sommigen van deze mensen weer (tijdelijk) naar huis kunnen en anderen ondersteunt worden in de laatste fase van hun leven, zodat deze mensen waardig kunnen sterven.
 
Ook organiseren zij diverse projecten en activiteiten zoals  het educatie en preventie programma op scholen, het economisch programma waar men honderden vrouwen die leven met HIV traint in het maken van mooie sieraden en het oma programma waarmee men 2500 oma’s steunt die hun verweesde klein-kinderen (en nu ook achterkleinkinderen) opvoeden en verzorgen, het tuinen programma,  de unit voor 2e hands kleding en de Hiv en Aids testen. Naast een bijdrage in de algehele kosten voor alle activiteiten steunt de Stichting Zulu Aid op dit moment een zonnepanelen project samen met de Wilde Ganzen en een Jongeren Project samen met Kerk in Actie.  Verdere informatie kunt u ook vinden op onze website www.zuluaid.nl
Stichting Zulu Aid beveeld u de collecten van harte aan en dankt u hartelijk voor uw bijdrage.
Henk van der Hoek Secretaris Zulu Aid

VERJAARDAGEN (helaas geen publicatie i.v.m. privacywet)
,

COLLECTEN VREDESKERK
21 april  Kerk  € 52,15  Diaconie  € 70,55  Zulu Aid  € 135,20

GIFTEN
Voor het pastoraat                             Via  Ad Berkhout      €   10,00 maaltijd De Open Hof                Johan Bos                        €   20,00
kerk                                                   Johan Bos                  €   20,00
voedselbank                                    Henny Hoek             €     5,00
verjaardagsfonds Sonneburg        Grieta Stravers         € 128,80
verjaardagsfonds                            Grieta Stravers         €   10,00
verj. Fonds                                       Sjaan Merrelaar        €   20,00
Sjaan Merrelaar       €   10,00
Kees Loren de Jong            €     4,00

ontvangen giften Vredeskerk :

Voor de kerk  via  Piet Ottink  € 25,00 van G.

Voor al deze giften zeggen wij u hartelijke dank!!! 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.