PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 8-2021 Gaandeweg 8-2021
Internetversie. Helaas wegens privacyregels mogen we veel niet publiceren.

Kerkdiensten
Zondag 6 juni 
Credokerk              10.00 uur    mw. Danie de Roos
Open Hof               11.30 uur    huiskamerviering ds. Bert Davelaar
Seinpost  Slinge    12.00 uur    Celebration

Zondag  13 juni 
Credokerk               10.00 uur    ds. Fokje Wierdsma H.A.
Seinpost Slinge       12.00 uur    kinderkerk

Zondag 20 juni
Credokerk                10.00 uur    ds. R. Wilschut
Seinpost Slinge        12.00 uur    Celebration

Zondag 27 juni
Credokerk                 10.00 uur    ds. Bert  Davelaar   
Seinpost Slinge        12.00 uur     kinderkerk

BIJBELLEESROOSTER
  6/6     Marcus     3 : 20 - 35     13/6     Johannes 4 :    1 - 12
  7 /6     Marcus     4 :   1 - 12     14/6    Johannes 4 :  13 - 26
  8/6     Marcus     4 : 13 - 20     15/6     Johannes 4 :  27 - 42
  9/6     Marcus     4 : 21 - 34     16/6     Johannes 4 :  43 - 53
10/6     Ezechiël  43 :13 - 27     17/6      Efeziërs   1 :    1 -   6
11/6     Ezechiël  44 :  1 - 16     18/6      Efeziërs   1 :    7 - 14
12/6     Ezechiël 44 : 17 – 31    19/6      Efeziërs   1 :  15 – 23

20/6    Marcus   4 : 35 - 41         27/6     Ezechiël  45 :  1  -   9
21/6    Marcus   5 :   1 - 20         28/6     Ezechiël  45 : 10 - 25
22/6    Marcus   5 : 21 – 43        29/6     Ezechiël  46 :   1 - 18
23/6    Efeziërs  2 :   1 - 10         30/6     Ezechiël  47 :   1 - 12    
24/6    Efeziërs  2 : 11 - 22           1/7     Ezechiël  47 :  13 – 48 : 7  
25/6    Efeziërs  3 :   1 - 13           2/7     Ezechiël  47 :    8 - 19
26/6    Efeziërs  3 : 14 – 21          3/7      Ezechiël  47 :  20 - 35  

ZINGEN, BIDDEN, EN LIEFHEBBEN
In het liedboek staan prachtige liederen, van eeuwen geleden en van tientallen jaren geleden. Met Pinksteren hoorden we bijvoorbeeld het lied dat Maarten Luther schreef als een gebed in 1524: Nu bidden wij de heilige Geest om een recht geloof het allermeest, dat hij ons verblijde en ons bevrijde en aan ’t eind naar huis geleide. Kyriëleis. Toen Maarten Luther het lied schreef was het een roerige tijd en in zijn leven had hij al veel weerstand ondervonden. Onder andere van zijn ouders en later van zijn meerderen in de kerk. 
 In diezelfde Pinksterdienst hoorden we een ander prachtig lied: Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht…. We zagen het in een video. Het werd gezongen door jonge mensen in een kerkgebouw dat feestelijk vol hing met witte duiven van papier. 
Stef Bos zong erbij over de tijd waarin we leven.  De keuze voor de uitvoering van dit lied in de dienst hadden we te danken aan Corry van Houten. Zij had het gevonden op internet en werd er elke keer als ze ernaar luisterde thuis, door geraakt. Het was inderdaad prachtig! Geschreven door theoloog Muus Jacobse in de vorige eeuw is het een lied waarbij ik bijna niet stil kan blijven zitten en veel vreugde voel. Misschien hebt u dat ook wel? Het nodigt zozeer uit om weer te zingen, blij en dankbaar te zijn!
Dankbaar maakte ook de keuze van Tineke Vis om herbevestigd te worden als diaken en de keuze van Margreet Huisman om bevestigd te worden als ouderling-kerkrentmeester. Beiden kregen zij van Marg van Beekum en Coby van Bommel een heerlijk geurende rode roos als symbool in het kader van overdracht en als bemoediging. Een ontroerend moment. Marg en Coby die beiden na lange, trouwe dienst hun ambt beëindigden. 
Nu we weer met 30 gasten en daarnaast medewerkers in de kerk mogen komen en ook nog het Pinksterfeest mogen vieren, voelen we nog beter hoe groot het voorrecht is om elkaar te kunnen zien en te spreken, om samen koffie en thee na de dienst te drinken en er lekkere eigen gebakken tulband bij geserveerd te krijgen. Wat vroeger gewoon was, waarderen we nu als bijzonder! En bij het zingen moeten we nog een poosje onze mond gesloten houden, maar ons hart bloeit op bij al die mooie liederen. Ons hart voelt de vreugde van de Geest trillen door de lucht. 
Wat zal het een feest zijn als we in de toekomst verderop in het jaar weer meer mensen kunnen verwelkomen in de dienst en in andere activiteiten. 
ds. Fokje Wierdsma

HET IS FEEST VANDAAG……
is een Pinksterlied van André Troost. Heel toepasselijk op het Pinksterfeest, maar ook voor de dienst van 30 mei in de Credo. Christa van der Stoep deed belijdenis van haar geloof. Zo wilde zij haar doop beamen en overnemen.
Een mooie dienst, op verzoek van Christa met de liturgie van de Welkomdiensten die in de Open Hof werden gehouden,
waar Christa altijd meewerkte in de voorbereiding. Een eenvoudige preek over het thema ‘mijn tijden zijn in Uw hand’, ruimte voor muziek en een aansprekend gedicht. Het kwam allemaal voorbij.
Als gemeente heten we Christa welkom en wensen haar Gods zegen over deze bewuste keuze!
Pastor Johan Bos

VANUIT DE KERKENRAAD
De Algemene Kerkenraad van de PgRZ heeft in de vergadering van 18 mei toestemming gegeven aan wijkgemeente Credo om de 18 uren van de vacature die zijn vrijgevallen nu Ad Berkhout afscheid heeft genomen, opnieuw in te mogen vullen tot 1 mei 2023. De kerkenraad gaat op zoek naar een predikant of kerkelijk werker met leidinggevende kwaliteiten. Aan de 12 uren die vrijvallen op 1 november 2022 als Fokje Wierdsma met emeritaat gaat, mag wijkgemeente Credo hopelijk ook opnieuw invulling geven als de wijkgemeente het belang hiervan overtuigend kan aantonen met een gedegen plan. Dit plan zal in samenspraak met de gehele PgRZ worden opgezet. 
namens de wijkkerkenraad, 
ds. Fokje Wierdsma

LIEF EN LEED

AFSCHEID VAN DS. EDWIN DE JONG
Op zondag 30 mei nam ds. Edwin de Jong afscheid als pionier van Seinpost Slinge. Edwin is  2 jaar verbonden geweest aan Seinpost en wij hebben hem leren kennen als een betrokken werker en collega. Edwin heeft een functie elders in het land aangenomen. 
In de afscheidsdienst op 30 mei werd in besloten kring afscheid genomen van Edwin de Jong en zijn gezin. Dit vanwege de beperkingen rondom COVID-19.
In het collegiaal overleg van de PgRZ hebben wij Edwin ervaren als een betrokken, vriendelijke en trouwe collega. Als klein gebaar van de goede samenwerking hebben we hem en zijn vrouw een dinerbon aanbieden, zoals we dat bij het afscheid van Ad Berkhout ook aangeboden hebben. Johan Bos, Bert Davelaar, Fokje Wierdsma
 
ONS ZIJN VOORGEGAAN

HOE VERDER MET SEINPOST ?
De afgelopen periode is het leidersteam van Stichting Seinpost Slinge uitgebreid met de komst van Richard Meerkerk, zodat het belangrijke werk van Seinpost Slinge gelukkig voortgang kan hebben. Richard zal zich minimaal 3 dagen voor Seinpost Slinge gaan inzetten en heeft verschillende  taken en verantwoordelijkheden van Edwin overgenomen.  De rest van de taken zijn verdeeld onder het leidersteam en worden door het team  opgepakt. Naast Richard zal ook Corine Visser structureel minimaal 1 dag per week voor het werk van Seinpost Slinge beschikbaar zijn. Op deze wijze gaat het belangrijke werk van Seinpost Slinge verder.
Namens het bestuur van stichting Seinpost Slinge
Roeland Overkamp

PASTORAAT IN DE VAKANTIETIJD
In de maanden juni tot en met augustus houden onze pastores hun vakantie. Zoals inmiddels gebruikelijk is er de hele zomer een pastor uit de wijkgemeente aanwezig om u bij te staan in crisissituaties of bij een eventueel afscheid. Mocht u in de vakantietijd uw pastor niet kunnen bereiken, belt u dan de scriba of de contactpersonen zij weten wie er wanneer beschikbaar is en helpen u graag verder.

BIJBELKRING
Elke maand is er een Bijbelstudiekring in de Open Hof. Zondag 27 juni komen we weer samen om 19 uur. We zijn bezig met het leven van Jozef vanuit het Bijbelboek Genesis. Vooraf drinken we koffie. Als u interesse hebt en meer wilt weten kunt u bellen met Germa van der Perk (0629577212).

EEN GOED GESPREK BEGINT WEER

 Op dinsdag 8 juni van 14.00 – 15.30 uur is er “Een Goed Gesprek”. We gaan in de Credokerk met elkaar in gesprek over de Joodse vrouw Etty Hillesum. Wie was zij en hoe heeft zij verzet geboden tegen het Naziregime in de Tweede Wereldoorlog? Wie aan dit gesprek mee wil doen in de Credokerk is hartelijk welkom. Als u wel mee wilt doen, maar niet naar de Credokerk kunt komen, kunt u het gesprek toch volgen via Kerkdienstgemist op het kanaal van de Credokerk, net als bij de kerkdiensten op zondag.  
Wilt u aanwezig zijn bij het gesprek in de Credokerk dan is aanmelden verplicht. Als u zich aanmeldt vóór 1 juni dan krijgt u van te voren een document thuis bezorgd of via email met voorbereidende informatie over het onderwerp. 
De volgende keer is 13 juli.
U kunt zich opgeven bij Fokje Wierdsma ( 06-44 21 65 17 of fwierdsma@gmail.com).

BLOEMENGROET 
  
VERJAARDAGEN  

ZINGEN MAAKT BLIJ (Livestream uitzending)

Zondag 13 juni is er weer een livestream-dienst van ZMB. Aan deze dienst werken mee: Voorganger: ds. Robert-Jan van Amstel;  organist: Martin Mans; solist: Johan Petersen; Panfluit: Carina Petersen- Bossenbroek. Techniek: Wim en Ellen de Penning.
Zondag 27 juni  word de volgende livestream-dienst gehouden. Hieraan werken mee: Voorganger: Ds. Panc Vermaat; organist: Martin Mans; solist: Nico de Ruig 
De dienst wordt rechtstreeks uitgezonden op Internet en wel via YouTube http://www.breepleinkerk.nl/livestream 
COLLECTEN  via de bank

In verband met de vakantieperiode is dit nummer voor 4 weken. Het volgende nummer komt uit op 29 juni.  De redactie  

 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.