PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 7-2021 Gaandeweg 7-2021Kerkdiensten
Donderdag 13 mei 2021 – Hemelvaartsdag
Credokerk        10.00 uur    pastor Johan Bos

Zondag 16 mei 2021
Credokerk         10.00 uur    Ds. Jaap Brederveld    
Seinpost  Slinge    12.00 uur    Mirjam Mul - Kinderkerk

Zondag  23 mei – 2021 - Pinksteren
Credokerk        10.00 uur    Ds. Fokje Wierdsma        
Seinpost Slinge    12.00 uur    Pinksteren – Ds. Edwin de Jong -
                    Kinderkerk
Zondag  30 mei 2021 
Credokerk        10.00 uur    pastor Johan Bos    
Seinpost Slinge    12.00 uur    ds. Edwin de Jong (afscheid)

 BIJBELLEESROOSTER

16/5    1 Johannes 5:1-12        23/5    Psalm 104:19-35
17/5    Ezechiël 40:1-16        24/5    Deuteronium 4:44-5:5
18/5    Ezechiël 40:17-37        25/5    Deuteronium 5:6-21
19/5    Ezechiël 40:38-47        26/5    Deuteronium 5:22-27
20/5    Ezechiël 40:48-41:15a    27/5    Deuteronium 5:28-6:3
21/5    Ezechiël 41:15b-26        28/5    Deuteronium 6:4-22
22/5    Psalm 104:1-18        29/5    Deuteronium 6:13-25
 
30/5    Johannes 3:3:1-13
31/5     Johannes 3:14-22
 1/6    Johannes 3:22-30
 2/6    Johannes 3:31-36
 3/6    Ezechiël 42:1-12
 4/6    Ezechiël 42:13-20
 5/6    Ezechiël 43:1-12
Meditatie

Hemelvaartsdag: Handen en voeten van Jezus

Hemelvaartsdag is eigenlijk een rare feestdag. Want waarom zou je vieren dat iemand is weggegaan? Ik kan me voorstellen dat de discipelen Jezus graag nog een tijdje bij zich hadden gehouden. Toch is de hemelvaart van Jezus belangrijk, en wel omdat het juist voor die discipelen zoveel gevolgen had. Jezus zegt dat ze door de kracht van de Heilige Geest tot getuigen van hem zullen worden. Met andere woorden: nu Jezus er niet meer is, zijn de discipelen tot handen en voeten geworden van hem om de boodschap van Jezus in woord en daad te verkondigen.

Eén van de meest indrukwekkende kruizen die ik ooit ben tegengekomen was in een kerk in Duitsland. In de oorlog werd die kerk gebombardeerd en het kruis, met Jezus eraan, lag onder het puin. Maar toen de kerk na de oorlog weer werd opgebouwd, kwamen ze ook dat kruis weer tegen. En het enige wat ervan over was, was het onderste stuk: de voeten van Jezus aan een zwartgeblakerd stuk hout. En in die nieuwe kerk hebben ze dát kruis weer opgehangen. Elk jaar met Hemelvaartsdag moet ik aan dat kruis denken. Wij zijn nu de handen en voeten van Jezus om uit te reiken naar deze wereld. In woorden en daden mogen we zichtbaar maken wat Jezus is begonnen. Ja, Jezus is niet meer op deze aarde. Maar in ons mag hij zichtbaar worden voor de wereld.

Edwin de Jong
Lief en leed


Ons is voorgegaan 


Pastorale zaken
 In deze tijd van Corona waarin we elkaar amper ontmoeten is de behoefte meer en meer aanwezig om op een bepaalde manier contact met elkaar te hebben. Dat geldt voor het dagelijks leven maar zeker ook voor ons gemeenteleven. Daarom is de kerkenraad van wijkgemeente Credo op zoek naar mogelijkheden om met elkaar in contact te treden. Dat kan door met elkaar in gesprek te zijn over alledaagse dingen, in gesprek te zijn over het wel en wee in de gemeente, in gesprek te zijn omtrent kerkelijke zaken en wellicht dieper met elkaar in gesprek te zijn over het geloofsleven. Elkaar tot hulp kunnen zijn in de breedste zin van het woord, door het voeren van een gesprek met elkaar. Pastoraat bedrijven dus. Binnen de kerkenraad hebben zich een aantal mensen gebogen over hoe dit gerealiseerd kan worden. Daarbij is de gedachte ontstaan om gemeenteleden aan elkaar te “koppelen” in groepjes van 4 personen die elkaar met regelmaat bellen om onderling met elkaar contact hebben. Eigenlijk het vormen van een kwartet om zo pastoraat aan elkaar te kunnen verlenen. Als de kerkenraad dit gaat realiseren dan betekent dit dat er contact opgenomen gaat worden met gemeenteleden en gevraagd zal worden of zij bereid zijn om aan een dergelijk kwartet deel te nemen. U zou dan “gekoppeld” kunnen worden aan iemand die u amper kent maar waar u wel een contact mee zou willen opbouwen. Het plan is nog in de fase van opzet en uitwerking maar denkt u er vast eens over na of u aan deze vorm van pastoraat mee zou willen werken.
Namens de werkgroep pastoraat,
Johan Bos en Grieta Stravers

Een goed gesprek begint weer 

Op dinsdag 8 juni van 14.00 – 15.30 uur beginnen we weer met gespreksgroepen in onze wijkgemeente. Voordat de Corona-pandemie uitbrak was er al een mooie traditie opgebouwd van verschillende activiteiten. Eén van die activiteiten was “Een Goed Gesprek”. Deze activiteit was voortgekomen uit het startweekend in de Credokerk in 2018. Daarna hebben we deze activiteit voortgezet en nu veel mensen inmiddels gevaccineerd zijn en er weer meer mogelijk is, willen we weer met deze activiteit starten. 
Hoe? Wat? Waar?
We gaan in de Credokerk met elkaar in gesprek over Vrouwen en mannen in Verzet. Dit zal het thema zijn voor de eerste twee bijeenkomsten. De eerste keer op dinsdag 8 juni en de tweede keer op dinsdag 13 juli.  De eerste keer gaat ons gesprek over de Joodse vrouw Etty Hillesum. Wie was zij en hoe heeft zij verzet geboden tegen het Naziregime in de Tweede Wereldoorlog? Wie aan dit gesprek mee wil doen in de Credokerk is hartelijk welkom. Als u wel mee wilt doen, maar niet naar de Credokerk kunt komen, kunt u het gesprek toch volgen via kerkdienstgemist op het kanaal van de Credokerk, net als bij de kerkdiensten op zondag.  
Wilt u aanwezig zijn bij het gesprek in de Credokerk dan is aanmelden verplicht. Als u zich aanmeldt vóór 1 juni dan krijgt u van te voren een document thuis bezorgd of via email met voorbereidende informatie over het onderwerp. 
U kunt zich opgeven door te bellen of een email te sturen naar Fokje Wierdsma.
Telefoonnummer: 06-44 21 65 17 of fwierdsma@gmail.com.

hartelijke groet,
ds. Fokje Wierdsma 

Vanuit de kerkenraad
De kerkenraad is blij te kunnen meedelen dat verschillende gemeenteleden hebben aangegeven dat zij willen worden herbenoemd voor taken die zij al lange tijd uitvoeren. Het is bijzonder dat er zoveel mensen zijn die zo lange tijd trouw hun werk voor onze gemeenschap willen blijven doen en daarmee een duidelijk signaal van geloof, hoop en liefde blijven geven aan onze wijkgemeente, ook in deze moeilijke tijd. Ben Houweling, Ad Trouw en Piet Ottink willen hun werk als kerkrentmeester voortzetten en worden daarvoor herbenoemd. Gerda den Dunnen wil haar werk als contactpersoon voortzetten en wordt daarvoor herbenoemd. 
In de feestelijke Pinksterdienst zullen we onze grote dank en waardering uitspreken voor de langdurige en trouwe dienst die Coby van Bommel als diaken en Marg van Beekum als ambtsdrager Kanseldienst hebben verricht. In diezelfde dienst zullen ook herbevestigingen plaats vinden van ambtsdragers. 
De kerkenraad heeft gesprekken gevoerd met het College van Kerkrentmeesters van de PgRZ over de invulling die door het vertrek van Ad Berkhout is ontstaan.
In het collegiaal overleg van de PgRZ op 25 mei zullen wij onze dank uitspreken namens de wijkgemeente aan ds. Edwin de Jong die afscheid neemt van zijn werk bij Seinpost Slinge. 
ds. Fokje Wierdsma  

Vervoer naar de kerk
In wijkgemeente Credo maken we gebruik van de Credokerk. Onze kerk staat ongeveer in het midden van een enorm groot gebied dat loopt van Heijplaat tot Feijenoord. We kunnen ons voorstellen dat vervoer voor mensen een belemmering kan zijn om naar de kerk te komen. Als dit voor u zo is, kunt u ons dit laten weten en kijken we of we u kunnen helpen. U kunt zich melden bij onze scriba Grieta Stravers (0655188761). Samen staan we sterk!

Sleutels Open Hof
Op 18 april is de Open Hof officieel buiten gebruik gesteld voor de eredienst. Er zijn door de werkgroep Toekomst Open Hof een aantal activiteiten voortgezet, maar het meeste is gestopt. Er zijn echter nog diverse sleutels in omloop van de Open Hof bij mensen die ze niet meer nodig hebben. We willen u vragen deze sleutels in een gesloten envelop met uw naam in de brievenbus van de Open Hof te deponeren of in te leveren bij de gastvrouwen bij de huiskamerviering op 6 juni. Bij voorbaat dank.

Pastoraat in de vakantietijd
In de maanden juni tot en met augustus houden onze pastores hun vakantie. Zoals inmiddels gebruikelijk is er de hele zomer een pastor uit de wijkgemeente aanwezig om u bij te staan in crisissituaties of bij een eventueel afscheid. Mocht u in de vakantietijd uw pastor niet kunnen bereiken, belt u dan de scriba of de contactpersonen (zie colofon), zij weten wie er wanneer beschikbaar is en helpen u graag verder.

Bos-bericht
 
Naast woorden die uit onze cultuur verdwenen zijn er ook begrippen die ons taalveld binnenkomen. Woorden als googelen, appen, corona-proof worden onderdeel van ons dagelijks taalgebruik. Dat geldt ook voor twentyfourseven. Steeds meer hoor ik dit of lees ik dit in berichten, 24/7. Het staat voor 24 uur en dat 7 dagen lang, kortom, een synoniem voor altijd. Het heeft alles te maken met onze 24-uurs economie. We moeten altijd en immer beschikbaar en bereikbaar zijn. Daardoor is het met onze geestelijke rust vaak ver te zoeken. We worden opgejaagd en we doen daar allemaal aan mee.
24/7 past ook goed bij het beroep van predikant of van de kerkelijk werker. We moeten altijd beschikbaar zijn. Dat is vanzelfsprekend, maar tegelijk ook een uitdaging voor de pastor zelf. Want naast pastor ben je vaak echtgenoot (partner) en vader (of moeder) en ook die verdienen aandacht. Daar komt bij dat pastores ook maar één lichaam hebben. Toch krijgen veel pastores een burn-out. Blijkbaar vragen ze te veel van zichzelf en gaat het mis. Als ervaringsdeskundige weet ik dat grenzen stellen, dingen delegeren of zelfs gewoonweg een keer nee zeggen heel erg belangrijk zijn, maar tegelijk heel erg moeilijk. 
In de evangeliën lezen we dat ook Jezus wel eens moe is van zijn werkzaamheden. In deze situaties zoekt Hij de stilte op en gaat dan in gebed. Een goed voorbeeld om te volgen voor pastores. Je even terugtrekken met Hem.
Pastor zijn is het mooiste beroep dat er is, maar ook één van de moeilijkste beroepen als het gaat om het zoeken en vinden naar de goede balans. Laten we in deze ook blijvend naar elkaar omzien.
Pastor Johan Bos


HUWELIJKSJUBILEA

Lantaarntje in de kerk

Zoals u misschien zult weten hebben wij deze lantaarn altijd in de dienst gebruikt als de kinderen naar de nevendienst gingen in de Credokerk. Het licht werd dan ontstoken vanaf de paaskaars en naar hun eigen dienst meegenomen, wat wel een eer was om dat lantaarntje te mogen dragen.

Nu we helaas geen kinderen meer in de kerk hebben heeft onze predikant in een dienst het lichtje aangestoken en opgedragen aan alle kinderen in de hele wereld.
Zoals u  misschien ook weet werk ik ook voor Christian Roma Support (CRS) als vrijwilligster en doe de sponsering van de adoptiekinderen.

Als dat lichtje zondags brandt denk ik aan deze Roma kinderen voor wie we zorgdragen als adoptieouders van CRS en waarvan we weten door maandelijks 30 euro te geven dat ze daardoor goede voeding en kleding krijgen zodat ze naar school kunnen met materiaal wat wij ook aanreiken, anders worden ze niet op school geplaatst. Zo worden hun kansen vergroot om uit het ellendige leven te komen waar ze nu nog in leven in Oost-Europa. Ook daar worden ze als tweederangs burgers behandeld en op hun neer gekeken.                                                          
CRS is actief in Oekraine, Roemenië, Servie, Montenegro en ter plaatste zijn er pastors die coördineren en bijbellessen geven aan de kinderen en tevens diensten lijden in hun “kerk”.
Ook worden gezinnen van Roma’s niet vergeten met houtvoorziening in de winter, extra voedsel tijdens de Corona pandemie enz.…

Als adoptieouders draagt men dus bij aan een beter leven voor kinderen en ouders. Ook zijn er mondkapjes te koop in de Credokerk welke opbrengst ook ten goede komt aan CRS.
Dat is ook de reden dat we het lantaarntje elke zondag laten branden

Grieta Stravers


BLOEMENGROET

VERJAARDAGEN


Al deze jarigen: van Harte Gefeliciteerd,  en een fijne dag toegewenst !OPEN HOF ACTIVITEITEN.     
U komt toch ook!!
Voor u willen wij (Germa, Rieta en Plony):                                                                                                                                         
•    Koffie ochtenden gaan organiseren om de 14 dagen.                                                                             We wisselen af met de breiclub. op deze koffie ochtenden                                                                                 bent u welkom vanaf 10 uur. We beginnen op woensdag 26 
mei in de Open Hof.                                                                          Vanaf 10.00 uur staat de koffie voor u klaar.
•    En op maandag 7 juni is er gebedskring
(elke eerste maandag van de maand).
De gebedskring begint om 9.30 uur o.l.v. Germa.
Daar bent u ook van harte welkom.                                                                                                                                      
•    De breiclub o.l.v. Plony is inmiddels begonnen 
op woensdag 5 mei.
U bent om de week vanaf 9.30 uur welkom.
Voor informatie:
Plony   telefoonnummer 010-4805348
Germa telefoonnummer 010-4800678 
Rieta    telefoonnummer 010-4800995

Gebedsbrief

We leven in een tijd, waarin alles aan het licht komt.
Leugens worden ontrafeld en soms moeilijke waarheden komen in de schijnwerpers te staan.
Ook in de politiek zien en horen we veel gekonkel en steeds vaker moeten mensen hun verontschuldigingen aanbieden over zaken die gebeurd zijn.
Ook in deze Corona-tijdhoren we zoveel berichten elke dag, dat we soms niet meer weten wat waar is en wat niet.
Laten we juist in deze tijd vasthouden aan de Ene Waarheid, dat Jezus Leeft !!!
God wil dat we Hem aanroepen en tot Hem bidden. Hij wil dat we Hem zoeken en Hij zal zich door ons laten vinden !!
Wat missen we als christenen de zondagse samenkomsten, het samen zingen, het samen bidden en met elkaar de bijbel lezen.
We geloven, dat God zelfs in ons hart kan wonen, maar we verlangen ook naar de plek om Hem samen te aanbidden en om met elkaar in Zijn Naam verbonden te zijn.
We houden vol en zien uit naar de dag dat alle beperkingen verdwenen zullen zijn.
We bidden voor allen die nog steeds te maken krijgen met Corona, allen in de ziekenhuizen en het verplegend personeel, Heer Jezus, geef kracht en moed aan allen.
We bidden voor landen als India en Brazilië, waar zoveel besmettingen en sterfgevallen zijn.
We bidden om genade voor deze wereld, dat alle ziekte en pijn overwonnen mogen worden. 
Jezus is de Overwinnaar in alle omstandigheden.
We blijven bidden voor alle vluchtelingen, voor allen die vervolgd worden om hun geloof, voor allen die lijden en uitgebuit worden, voor allen die niets hebben.
Here Jezus, we bidden U om ontferming voor deze wereld.
Ook gebed voor Israël en alle volken in het Midden-Oosten, dat er vrede en gerechtigheid mogen zijn voor een ieder.
In deze mei-dagen danken we God voor zovele jaren vrede in ons land en de landen om ons heen.
In al onze bezigheden vergeten we Jezus vaak, maar Hij blijft ons liefhebben !!
Laten we Hem elke dag danken, eren, prijzen en aanbidden !

Een hartelijke groet aan u allen,
Kees Loren de Jong.

 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 23-01-2022 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 30-01-2022 om 10.15 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 06-02-2022 om 14.30 uur
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.