PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 5-2021 Gaandeweg 5-2021


Kerkdiensten

Zondag 4 april 2021 – 1ste paasdag
Credokerk            10.00 uur    ds. Fokje Wierdsma
Open Hof              10.00 uur    pastor Ad Berkhout
Seinpost  Slinge    12.00 uur    kinderkerk - Pasen

Zondag  11 april 2021
Credokerk             10.00 uur    ds. H. Hummel
Open Hof              10.00 uur    geen dienst
Seinpost Slinge    12.00 uur    ds. Edwin de Jong

Zondag  18 april 2021
Credokerk        10.00 uur         ds. A. Matser
Open Hof        10.00 uur          pastor Ad Berkhout – afscheid
                                                 laatste dienst in de Open Hof
Seinpost Slinge    12.00 uur    ds. Edwin de Jong - kinderkerk
Pasen 2021 in wijkgemeente Credo
We leven vanuit de 40 dagentijd toe naar Pasen. Op de weg naar Pasen volgen we een aantal gebeurtenissen. Jezus wast de voeten van zijn leerlingen, Jezus wordt beschuldigt, berecht met de kruisdood en begraven. Bij deze gebeurtenissen staan we stil in de Paascyclus, zowel in de Credokerk als in de Open Hof. In de Open Hof is die traditie al lange tijd, in de Credokerk volgen we de liturgie zoals voorheen in de Vredeskerk. In de Paascyclus in de Credokerk vieren we op Witte Donderdag en Stille Zaterdag de Maaltijd van de Heer. In de Open Hof doen we dat op Witte Donderdag.
Het thema in beide kerken is: onvoorwaardelijke liefde!
                                         
(1 april)    witte donderdag
(2 april)    Goede Vrijdag
(3 april)    Stille Zaterdag

 
De Paascyclus sluiten we in beide kerken af op 4 april: de Paasmorgen. 
DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!!

Beide diensten zijn om 10 uur. Ds. Fokje Wierdsma gaat voor in de Credokerk en pastor Ad Berkhout in de Open Hof.
Bij deze Gaandeweg krijgt u de liturgieën van de Paascyclus. Voor gebruik thuis bij de uitzendingen of in de kerk. Neemt u alstublieft uw liturgie mee als u naar de kerk komt. In verband met corona maakt u de hele cyclus gebruik van uw eigen liturgie.

Iedereen is hartelijk welkom, maar in verband met de coronamaatregelen wel aanmelden bij onze scriba (0655188761)
Namens de voorbereidingsgroep Pasen 2021, Johan Bos

Meditatie: “Sta op!” – Johannes 20:1-18

Heel het land snakt naar versoepelingen, nu het coronavirus ons al een jaar in de greep heeft. Het duurt al zolang. We verlangen naar contact. Ondertussen stijgt het aantal opnames in het ziekenhuis weer. Wat staat ons de komende weken allemaal nog te wachten? Deze tijd maakt ons onzeker. We hebben als mensheid allerlei technieken in huis om het leven te beheersen, maar op dit virus krijgen we nog weinig grip. 

Hoe zal Maria zich hebben gevoeld op die eerste dag van we week? Angstig, verdrietig? Haar leven staat op de kop: Wat had ze van Jezus gehouden, door Hem was haar verwarde leven weer leefbaar geworden. Ze loopt naar het graf en schrikt: Nu is de steen ook nog van het graf weggehaald. Maria vreest dat Jezus’ lichaam is gestolen. Is ze Hem nu voorgoed kwijt? Als engelen haar bevragen, beseft ze nog steeds niet wat er gebeurd is. Als de levende Heer verschijnt, herkent ze Hem niet. Ze wordt nog zó door haar emoties in beslag genomen, dat ze het niet door heeft dat Jezus voor haar staat. Ze ziet niet meer dan een tuinman. Is dat niet herkenbaar? Soms ben je net als Maria helemaal gericht op het verleden, op dat wat voorbij is. Je kijkt alleen nog ‘naar achteren’, naar het verlies dat je geleden hebt, naar de slag die je is toegebracht... zodat je geen oog hebt voor de aanwezigheid van de Heer!

Maar dan noemt Jezus haar bij haar naam: ‘Maria!’ Hoe vaak zal ze haar naam wel niet gehoord hebben uit de mond van Jezus. Alleen al het horen van haar naam betekent voor haar ‘Pasen’,
licht in de duisternis van haar ziel. Jezus komt haar tegemoet als Degene die haar kent, vertrouwd en goed. Heel persoonlijk spreekt Hij haar aan én alleen dan gaan haar ogen open! Zó wordt haar leven weer opgewekt.

En wij? Misschien gebeurt er van alles in je leven, ben je de afgelopen tijd door dalen van verdriet en eenzaamheid gegaan. Is hoop je uit handen geslagen, vielen dromen in duigen. Is er nog toekomst?
En misschien herken je de Heer niet meer, begrijp je er niets meer van, loop je vast in je leven, maar ook jou spreekt Jezus aan, door een woord, door een medemens. Hij noemt je bij je naam, sta op mét Hem, zodat er weer licht valt op je weg, je leven weer richting krijgt. 

En juist omdat Hij ons aanspreekt, kunnen we in deze tijd nog wachten en uitkijken, “omdat de dingen waar ik naar verlang niet geworteld zijn in wensdenken of religieuze rituelen - maar zo concreet en tastbaar zijn als een weggerolde steen” (Tish Warren). Hij leeft!

De waarheid van Pasen wil geleefd worden, ons tot leven wekken… Zeker, je mag met de boodschap worstelen, maar sta door de crisis heen ook weer op, laat de stem van de Opgestane tot je doordringen!  Een man vertelde me eens een treffend verhaal over zijn vader: Eén keer per jaar liep zijn vader de kamer binnen waar hij lag te slapen,  alléén op de Paasmorgen. Dan deed hij de gordijnen open en zei: ‘De Heer is waarlijk opgestaan en nu ben jij aan de beurt!’ En gelijk heeft hij. Jezus leeft! Jij ook?

Bert Davelaar 

Toekomstperspectief voor de gemeenschap rond de Open Hof 

Op de gemeentevergadering van 20 januari jl. is de gemeente gehoord over het voorstel de ambtelijke kerkdiensten in de Open Hof te beëindigen. Hoe treurig dit voornemen ons allen ook stemde, onder ons als aanwezigen leefde ook begrip voor het besluit. Er zijn te weinig mensen om de ambtelijke aanwezigheid op termijn te waarborgen, voor het onderhoud en beheer van het gebouw ontberen we menskracht én de financiële situatie van de wijkgemeente Credo noopt ons het gebouw af te stoten. Naast de treurnis was er ook hoop! Op de gemeentevergadering gaven verschillende gemeenteleden  namelijk aan, dat zij zich willen gaan inzetten om bepaalde activiteiten voor de wijkbewoners te continueren. De kerkenraad heeft naar aanleiding hiervan een werkgroep ‘Open Hof’ ingesteld om uit te zoeken welke activiteiten nog te realiseren zijn. Ondertussen is op de kerkenraadsvergadering van 25 januari jl. definitief besloten dat op 18 april de laatste ambtelijke kerkdienst in de Open Hof zal worden gehouden.

De werkgroep ‘Open Hof’ heeft inmiddels een voorstel neergelegd bij de kerkenraad, dat in een ietwat gewijzigde vorm is goedgekeurd. Als werkgroep gaat onze voorkeur uit naar ‘De Open Hof’ als locatie om te gebruiken voor onze activiteiten. Zodra dit door de geplande verkoop van het gebouw niet meer haalbaar is, zullen we uitwijken naar een ander onderkomen in de wijk, waarbij het gebouw van ‘Seinpost Slinge’ als eerste in zicht komt. De activiteiten die we als werkgroep aanbieden zullen zoveel mogelijk vallen onder het eigenaarschap van gemeenteleden. Als ‘professionele werkkrachten’ ingezet worden, dan vooral met het oog op het stimuleren én faciliteren van onderling pastoraat (zoals ook omschreven in het Beleidsplan voor de nieuwe samengevoegde wijkgemeente Credo, 3.3.). 

Als werkgroep willen we elke eerste zondag van de maand een ‘Huiskamerviering’ aanbieden. Om 11.00 uur zullen de deuren openstaan en wordt  u welkom geheten voor een kopje koffie of thee. Na het moment van ontmoeting zal om 11.30 uur de viering beginnen. Johan Bos en Bert Davelaar zijn bereid gevonden om beurtelings ‘pro deo’ de viering te verzorgen. We zullen samen zingen (als de maatregelen ons dat weer toestaan), bidden, de Schriften openen en naar een preek luisteren. Om uiterlijk 12.30 uur zal de viering worden afgesloten. Voorlopig blijft het bij één zondagse bijeenkomst per maand, mochten er mogelijkheden en behoeften zijn om dit naar tweemaal uit te breiden, dan zullen we dat met elkaar overwegen. Misschien kunnen gemeenteleden een en ander oppakken, door eens per maand zelf een viering te leiden. 
Op zondag 2 mei hopen we de eerste viering in deze nieuwe vorm te verzorgen. Dus met koffiedrinken voorafgaand aan de viering én niet erna. Pastor Johan Bos hoopt in deze viering voor te gaan.
Naast de ‘Huiskamervieringen’ willen we de volgende activiteiten aanbieden: Handwerkclub (woensdagochtend), Koffieochtend (woensdagochtend), Gebedsbijeenkomsten (eerste maandagochtend van de maand), Bijbelstudiekring zondagavond (eerste zondag van de maand), Bijbelgesprekskring donderdagmiddag, Spelletjesavond (vrijdagavond). Het tijdstip waarop deze activiteiten opgestart zullen worden hangt af van de ontwikkelingen rond het Covid-19 virus. Zodra er meer bekend is, zullen we u op de hoogte stellen. 

Namens Hanneke Giesselbach, Plony Kruithof, Mirjam van Wanum, Rieta Renkema, Germa van der Perk, Liesbeth Bos,

Bert DavelaarPastorale zaken I:
Zoals u wellicht bekend is gaan Marjan en ik verhuizen naar het dorp Koewacht in Zeeuws-Vlaanderen. Dit betekent dat mijn werkzaamheden voor wijkgemeente Credo zullen stoppen per 19 april 2021. In de tijd tussen mijn vertrek en de komst van een opvolger zal Johan Bos waarnemer zijn voor crisispastoraat. Ik zal voorgaan in de diensten die gehouden worden in de stille week en op Paasmorgen, op zondag 11 april is er geen dienst in De Open Hof en op zondag 18 april zal de laatste ambtelijke dienst gehouden worden. Een dienst waarin ik afscheid neem van de wijkgemeente Credo en ikzelf zal voorgaan. Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en de goede samenwerking in de afgelopen 5 jaar. Marjan en ik wensen u allen Gods zegen voor de toekomst.
Pastor Ad Berkhout.

Pastorale zaken II:
  In deze tijd van Corona waarin we elkaar amper ontmoeten is de behoefte meer en meer aanwezig om op een bepaalde manier contact met elkaar te hebben. Dat geldt voor het dagelijks leven maar zeker ook voor ons gemeenteleven. Daarom is de kerkenraad van wijkgemeente Credo op zoek naar mogelijkheden om met elkaar in contact te treden. Dat kan door met elkaar in gesprek te zijn over alledaagse dingen, in gesprek te zijn over het wel en wee in de gemeente, in gesprek te zijn omtrent kerkelijke zaken en wellicht dieper met elkaar in gesprek te zijn over het geloofsleven. Elkaar tot hulp kunnen zijn in de breedste zin van het woord , door het voeren van een gesprek met elkaar. Pastoraat bedrijven dus. Binnen de kerkenraad hebben zich een aantal mensen gebogen over hoe dit gerealiseerd kan worden. Daarbij is de gedachte ontstaan om gemeenteleden aan elkaar te “koppelen” in groepjes van 4 personen die elkaar met regelmaat bellen om onderling met elkaar contact hebben. Eigenlijk het vormen van een kwartet om zo pastoraat aan elkaar te kunnen verlenen. Als de kerkenraad dit gaat realiseren dan betekent dit dat er contact opgenomen gaat worden met gemeenteleden en gevraagd zal worden of zij bereid zijn om aan een dergelijk kwartet deel te nemen. U zou dan “gekoppeld” kunnen worden aan iemand die u amper kent maar waar u wel een contact mee zou willen opbouwen. Het plan is nog in de fase van opzet en uitwerking maar denkt u er vast eens over na of u aan deze vorm van pastoraat mee zou willen werken.
Namens de werkgroep pastoraat, 
pastor Ad Berkhout.

Afscheid ambtsdragers
Zondag 28 maart namen we in de dienst van de Open Hof afscheid van 4 ambtsdragers en een kerkrentmeester. Lenie van Kaam heeft heel lang gewerkt als ouderling, eerst op Heijplaat, later ook op Pendrecht. Ze deed dit met enthousiasme en kennis van zaken. Cor Lampen is heel lang als diaken op Heijplaat en Pendrecht actief geweest. Ze is heel praktisch en creatief. Sjaan Merrelaar is ook heel erg lang diaken geweest in Zuidwijk. Dienstbaar aan de gemeente en de medemens op haar wijze manier. Hun jarenlange ervaring was een toevoeging voor de kerkenraad. Hanneke Giesselbach is niet zo lang diaken geweest in de Open Hof, maar met haar inzicht en vrijmoedigheid was ook zij van grote waarde. 
Ook namen we afscheid van Mirjam van Wanum als kerkrentmeester. Dit is geen ambt maar zeker wel belangrijk. Mirjam heeft heel veel tijd gestoken in de verhuur, hetgeen begrotingstechnisch weer erg belangrijk was. Fijn dat deze mensen zich zo hebben ingezet voor de gemeente van Christus. 
BEDANKT ALLEMAAL!

Wierdsma-bericht

Dit is een foto van het landschap langs de IJssel. Nee, niet de IJssel hier bij Capelle, maar tussen Zwolle en Kampen. Om precies te zijn bij het dorpje Zalk. Ik heb goede herinneringen aan dit landschap. In de jaren dat ik theologie studeerde in Kampen, fietste ik vaak over het dijkje van Kampen naar Zwolle. Wandelen over het gras direct langs het water kon ook. Het landschap ademde rust en de prachtige wolkenpartijen weerspiegelden in het water van de IJssel. Prachtig!
De herinnering aan deze wandelingen werd mij nog dierbaarder door het prachtige gedicht van Ida Gerhardt over haar ervaring op Paasmorgen. Ida Gerhardt is één van mijn lievelingsdichteressen. Ze zet zo helder haar gevoel in taal om, dat het mij ontroert en tegelijk inspireert. In dit gedicht vertelt zij dat ze diepbedroefd is. Ze heeft gedacht: “Een wandeling zal mij goed doen. Het zal mijn gedachten verzetten.” Zo loopt zij daar. Plotseling ziet ze een kind. Het vangt haar aandacht en wijst en wijst…alsof het een wonder ziet. Dat is ook zo: het ziet zijn doopnaam in ster-kers staan! Dit kind helpt Ida om door haar tranen heen het nieuwe leven te zien! De betekenis van Pasen. 

Een diep verdriet dat ons is aangedaan
kan soms, na bittere tranen, 
onverwacht gelenigd zijn. 
Ik kwam langs ZALK gegaan, 
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag. 
Waar onderdijks een stukje moestuin lag 
met boerse rijtjes primula verfraaid, 
zag ik, zondags getooid, een kindje staan. 
Het wees en wees en keek mij stralend aan. 
De maartse regen had het ’s nachts gedaan: 
daar stond zijn doopnaam, in ster-kers gezaaid.

BLOEMENGROET

van Harte Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst !

HUWELIJKSJUBILEA

Gebedsbrief

In deze tijd is het meer dan ooit duidelijk hoe kwetsbaar we allen zijn en hoe zwaar eenzaamheid en angst kunnen zijn.
En juist nu is het meer dan ooit duidelijk dat we niet zonder elkaar kunnen. Er zijn voor elkaar betekent ook: voor elkaar bidden.
Voor familie, voor vriendinnen en vrienden, voor elke mens in nood.
We leven naar Pasen toe deze dagen en we geloven dat Jezus Overwinnaar is, dat het Leven de dood verslagen heeft en dat het Licht van Christus over de aarde zal stralen.
In deze onzekere tijden kunnen veel zorgen ons benauwen en soms weten we niet wat te beginnen. Hoe vaak vergeten we Hem niet in onze dagelijkse beslommeringen?
Maar Hij wil ons altijd bij de hand nemen en Hij heeft het beste met ons voor, ook al loopt het leven soms anders dan wij verwacht hadden.
Bij God gaat het leven om gerechtigheid. Bij Hem komt het heil van de kleinen en van zondaars. Bij Hem mogen we falen, in onze zwakheid zullen we gezegend worden. Laten we blijven bidden voor allen die getroffen zijn of worden door Corona.
Gebed voor het personeel in ziekenhuizen en verpleeghuizen, gebed voor allen die door Corona geliefden moeten missen.
Altijd is er gebed nodig voor de miljoenen die vervolgd worden op deze wereld om hun geloof, Heer Jezus, wilt u hen bemoedigen en kracht geven om vol te houden, elke dag weer.
Gebed voor de vele vluchtelingen in zoveel landen, gebed voor allen die lijden in Myanmar (Birma), Heer Jezus, we bidden U om gerechtigheid voor allen die in nood zijn.
Ook gebed voor onze moslimzusters en broeders, die op 13 april met hun vastentijd de Ramadan gaan beginnen. Ook allen in onze eigen omgeving, van wie we weten dat ze het moeilijk hebben, mogen we altijd in gebed bij Jezus brengen, Hij wil altijd naar ons omzien, wie we ook zijn.
Hem blijven we loven, prijzen en danken voor alles wat Hij voor ons gedaan heeft.
Zijn liefde en genade voor ons mensen, voor al wat leeft, duren tot in eeuwigheid.
Gezegende Paasdagen voor u allen,
Kees Loren de Jong.
Als u in de kerk geweest bent, hebt u vast wel gezien hoe mooi de muur rondom de keuken weer geworden is, een hele verbetering met veel dank aan de familie Deurwaarder, die dit in orde hebben gemaakt.


Voor de giften: Hartelijk dank !

BIJBELLEESROOSTER

04/4    Marcus 16:1-8        11/4    Jesaja 26:12-27:1
05/4    Marcus 16:9-20        12/4    Jesaja 27:2-13
06/4    Psalm 30            13/4    Psalm 81
07/4    Jesaja 25:1-5            14/4    Ezechiël 33:1-11
08/4    Jesaja 25:6-12            15/4    Ezechiël 33:12-20
09/4    Psalm 133            16/4    Ezechiël 33:21-33
10/4    Jesaja 26:1-11            17/4    Ezechiël 34:1-10

            18/4    Ezechiël 34:11-22
            19/4    Ezechiël 34:23-30
            20/4    Psalm 100
            21/4    1 Johannes 1:1-10
            22/4    1 Johannes 2:1-11
            23/4     1 Johannes 2:12-17
            24/4    1 Johannes 2:18-29


Pasen

Hoe kunt ge nog treuren,
hoe kunt ge nog klagen,
Hoe kunt ge nog twijf’len,
hoe kunt ge nog vragen.
Wat zucht g’ om uw zonden,
wat roept g’ om genade,
wat zoekt ge naar hulp 
in uw strijd met het kwade.
Wat vraagt ge naar woorden
om Christus te danken.
Waarom heeft uw loflied
onzuivere klanken?
Ga nu eens door ’t leven
met stralende ogen:
Want Christus, Die Zich
aan het kruis liet verhogen
ontving voor Zijn lijden
uw vrijspraak; uw leven;
uw zonde, uw verraad
zijn vergeten, vergeven !
De Heer is verrezen ! De Heer is verrezen !
De dood is nu dóód – overwonnen is ’t lijden,
En Pasen betekent een eeuwig verblijden !

Nel Benschop
Uit: Gouddraad uit vlas.
 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.