PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 5 Gaandeweg 5
Kerkdiensten
Zondag 10 maart 2019      
Credokerk:                           10.00 uur       pastor Guus Ruijl                  Zingen op verzoek               16.30 uur       pastor Johan Bos
Open Hof                              10.15 uur       pastor Ad Berkhout
Vredeskerk:                          10.00 uur       dienst in de Credokerk
Maasstadziekenhuis             10.00 uur       mw pastor J. Vree
Ikaziaziekenhuis                   10.30 uur       ds J.A.P. Vlasblom
Sonneburgh Gr. Kruisweg    10.15 uur       ds W.H. van Boeijen

Woensdag 13 maart
Biddag Sonneburgh            15.00 uur                    ds A.L.A. den Besten

Zondag  17 maart 2019      
Credokerk                            10.00 uur       pastor Johan Bos
Open Hof                             10.15 uur       ds H. Becker
Vredeskerk                          10.00 uur       pastor Guus Ruijl  HA
Maasstadziekenhuis            10.00 uur       mw pastor D.v.d. Hijden
Ikaziaziekenhuis                  10.30 uur       ds A.H. Tamminga
Sonneburgh Gr. Kruisweg   10.15 uur       ds A.L.A. den Besten

Taizéviering Credokerk vrijdag 22 maart  - 19.30 uur
Aafje Slinge woensdag 27 maart 14.30 uur – pastoor Frans Wijnen


BIJBELLEESROOSTER
zo    10/03     psalm 49                   zo    17/3       Psalm 52
ma   11/3      Jeremia 6:1-15           ma   18/3      Leviticus 1:1-9
di     12/3      Jeremia 6:16-30         di     19/3      Leviticus 1:10-17
wo   13/3       Psalm 122                 wo   20/3       Leviticus 2:1-10       
do    14/3      2 Timoteus 1:1-10      do    21/3      Leviticus 2:11-16
vr     15/3      2 Timoteus 1:11-18    vr     22/3      Leviticus 3:1-5
za     16/3      2 Timoteus 2:1-13      za    23/3      Leviticus 3:6-11

MEDITATIEF
 
Schuldig staan wij voor U, Heer,
schuldig, onweersproken.
Tel de duizendmaal dat wij
U hebben ontbroken.
Zie ons aan: / onze naam
had Gij opgeschreven
in uw boek des levens.

 
Doorgang hebben wij ontzegd
aan wie wilden leven,
mensen keer op keer ontrecht,
steen voor brood gegeven,
God, blijf Gij / toch nabij:
dat Gij ons verleden
nieuw herschrijft met vrede!  (lied 859, 1 en 2)

 
Woensdag begint de 40-dagentijd. Een periode om stil te staan bij jezelf. Tijd om met jezelf in het reine komen. En om zo dichter bij God te komen  en bij Jezus lijdensweg op aarde.
Je kunt spreken van een drieslag: ruimte in je hoofd,  ruimte in je hart en ruimte in  je lichaam scheppen.  Ruimte voor een hernieuwde relatie met God en de ander; en ruimte voor de relatie tot jezelf en tot de aarde.
De 40-dagentijd  is altijd verbonden met bezinning en gebed. Die combinatie schept ruimte voor een vernieuwde, actieve betrokkenheid op anderen en de wereld.
Zo gaan we 40 dagen op weg naar Pasen. Het feest waarbij we vieren dat Jezus zelfs de dood overwon. De wereld krijgt weer kleur door bezinning in het spoor van de opstandingskracht. Daaruit mogen we leven en is een nieuw begin mogelijk.
Guus Ruijl

BIJ DE DIENSTEN

Vieringen in de Open Hof
In de 40-dagentijd staat het thema 'een nieuw begin' centraal, het centrale thema van onze landelijke kerk. Elke week is er een nieuwe bloemschikking die het thema van de week uitbeeldt. Ook dit jaar weer verzorgd door mw. Cor Lampen. Op zondag 17 maart gaat ds. H(ans) Becker, emeritus predikant, wonende in Charlois, voor het eerst bij ons voor. We wensen elkaar gezegende diensten voor.

Vieringen in de Credokerk
Ook dit jaar verzorgt Gré Verkamman weer de liturgische bloemschikking in de 40-dagentijd. We lezen in deze periode uit het oecumenische leesrooster en volgen dit jaar het Lucasevangelie. Een nieuw begin wordt zichtbaar in de levenskracht van God, zoals die zich in Jezus openbaart, in de stad Jeruzalem.

Vieringen in de Vredeskerk
Op 17 maart vieren we samen de Tafel van de Heer.  Het is ook het vieren van verbondenheid met allen die ons zijn voorgegaan. Met hen vieren we ooit de Maaltijd in Gods koninkrijk. Ook dit Eeuwigheidslicht straalt ons toe deze morgen.
Alle dinsdagen in maart is er om 19.30 uur de Stilteviering in de Vredeskerk.

TAIZEVIERING IN CREDOKERK
Op vrijdag 22 maart is er weer om 19.30 uur een gebedsdienst in de traditie van Taizé. Komt u ook een keer luisteren naar de prachtige muziek in de sfeervolle Taizéhoek van de Credokerk. De organisatoren stellen uw aanwezigheid zeker op prijs!


LEERHUIS VREDESKERK
Op woensdag 13 maart is het volgende Leerhuis in de Vredeskerk. Aanvang 14.00 uur. Vanaf 13.30 uur is er thee en koffie. We vervolgen nog een keer over Ruth. Een bijbelse novelle, een bewogen verhaal  waarbij Ruth uiteindelijk de grootmoeder van koning David wordt.

PASTORALE THEMADAG OVER DEMENTIE
Er is een Pastorale Thema-middag op  dinsdag 26 maart 2019 om 14.00 uur in de Oude Kerk van Charlois met als onderwerp ´Kerk en geest´. Er zijn gesprekken met mensen die lijden aan dementie. Spreekster is Anja Bruijkers, geestelijk verzorger. U kunt de Oude Kerk bereiken met bus 70, halte Kaatsbaan.

ZINGEN OP VERZOEK
 Zondag 10 maart is er om 16:30  weer een Zingen Op Verzoek-dienst in de Credokerk. Samen zingen we liederen uit de bundel van Johan de Heer of het Liedboek voor de Kerken. Johan Bos hoopt deze dienst te leiden. Vanaf 16 uur staat de koffie klaar! Iedereen is  van harte welkom!

PASEN IN WIJKGEMEENTE SLINGE
Het duurt nog even, maar we willen u vooraf alvast informeren over de vieringen rond Pasen in Slinge. Als vanouds is er in de Open Hof een Paascyclus (18,19, 20 april) met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag met diensten die om 19 uur beginnen. In de Credokerk is er Goede Vrijdag (19 april) om 10 uur een dienst met Avondmaalviering en om 19:30 een Taizé Avondgebed. Op Pasen (21 april) is er in de Credokerk om 10 uur een dienst met medewerking van het koor SoUldiers. Vooraf is er een Paasontbijt. In de Open Hof is een gezamenlijke dienst van de Open Hof met Seinpost . Deze zal later beginnen dan gewoon (rond 12 uur) en er is voorafgaand een brunch.
We krijgen ruim de gelegenheid rondom Pasen te vieren. Iedereen is van harte welkom! Wie de paascyclus in de Vredeskerk wil bijwonen is daar van harte welkom. Ad Berkhout, Johan Bos en Guus Ruijl

TOEKOMST SEINPOST SLINGE
Net zoals er in de Open Hof en de Credokerk veranderingen zijn rondom de invulling van het pastoraat door Johan Bos en Ad Berkhout, zo staan er ook veranderingen te wachten voor onze broeders en zusters van  Seinpost Slinge (en Zuidrijk). Zoals u wellicht weet gaat de pastor-pionier Dick van den Boogaart in juli 2019 met pensioen. Er moet daarom gezocht worden naar iemand die hem gaat opvolgen. Daarom is er een advertentie geplaatst door Seinpost Slinge, waarmee zij op zoek gaan naar een opvolger die voor 20 uren per week aan het werk gaat in Seinpost.  Meer financiële mogelijkheden zijn er niet. Dat is en blijft een grote zorg.
Het werk wat gedaan moet worden ligt in het verlengde van wat er nu gedaan wordt en valt onder de financiële verantwoordelijkheid van de Stichting Seinpost Slinge.  Ambtelijk wordt de nieuwe pionier verbonden aan wijkgemeente Slinge. Als
goede buur van Seinpost, maar meer nog als broeders en zusters in het geloof willen wij als gemeenschap van de Open Hof,  bidden voor de gemeenschap van Seinpost om een passende opvolger te vinden, zodat het pionierswerk voortgezet kan worden. Wij blijven u in Gaandeweg informeren omtrent verdere ontwikkelingen.
Dick werkt ook in Seinpost Zuidrijk aan de Boekenrode. Daar zal gezien de beperkte werktijd van zijn opvolger een andere invulling voor worden gezocht.
Een hartelijke groet,   Ad Berkhout

BIJBELGESPREKSGROEP
In de Credokerk gaan we op dinsdag 12 maart verder in het bijbelboek Exodus. Tijd van 10.30 – 11.30 uur in de Credokerk. Vooraf drinken we koffie.
De Bijbelkring in de Open Hof is op zondag 10 maart om 19.00 uur. We zijn bezig met het Bijbelboek Jesaja. 18.45 uur staat de koffie klaar. Info bij Ad Berkhout 0616376008. Van harte welkom om samen wijzer te worden van Gods Woord!
De Bijbelkring thuis in Pendrecht  is donderdag 14 maart om 14.00 uur bij de fam. Kootstra hier behandelen we Lucas 9, 18-50.

GROOTHUISBEZOEK OFWEL EEN GOED GESPREK
Tijdens de startzaterdag hebben we met een aantal gemeenteleden gekeken naar een aflevering van het tv-programma “De Verwondering”. Dat leverde een heel mooi gesprek op met elkaar en het smaakte naar meer.  Om die reden hebben we een datum gekozen voor wéér een Goed Gesprek . Op dinsdagmiddag 12 maart van 13.30 – 15.30 uur in de Vredeskerk. LET OP : we starten dus een half uur eerder! Deze keer bekijken we opnieuw een tv programma. Dit keer over het thema ‘Schepping’  om daar over in gesprek te gaan. Hartelijk welkom. Opgave vooraf is niet nodig. Inlichtingen bij Fokje of Guus.

BELEIDSDAG WIJKKERKENRAAD SLINGE EN VK-BK
Op zaterdag 23 maart is er in de Vredeskerk een beleidsdag voor kerkenaads -en toekomstteamleden van onze beide wijkgemeenten Vanaf 10.00 uur denken we dan onder deskundige begeleiding van dhr. Cor Schaap na over onze toekomst. Centrale vraag: Waar willen we over twee jaar staan? Ook is de dag bedoeld als teambuil ding en verdere kennismaking.
Voor de catering wordt gezorgd, maar bid u voor ons?

Pastoralia
plaatsing ivm privacywet is niet toegestaan


RUIJLBERICHT
Sinds 1 januari heeft Mc Donald’s een nieuwe baas in Nederland. Wat hij met zijn 247 vestigingen, 20.000 medewerkers en 3,2 miljoen bezoekers per week voor ogen heeft?
‘In de eerste plaats nog meer inzetten op de duurzaamheidskant. Dat is een extreem relevant thema, zeker ook voor de jonge generatie. Wij voelen ons als grote speler verantwoordelijk voor wat we achterlaten.’
Ook de Protestantse kerk in Nederland is op zoek naar contact met de jonge generatie. Dat past ook in de Beleidsnotie uit 2012  ‘De hartslag van het leven.’ Niet zo gek om duurzaamheid dan  alle aandacht te geven. Dat spreekt jongeren aan. Ook de kerken lopen mee in de landelijke klimaatmars op zondag 10 maart. Voorafgaand is er een oecumenische viering.  Daarin bidt ds. René de Reuver om een zegen. Daarnaast is er een klimaatlied en gebed beschikbaar. Aan kerken wordt gevraagd om mee te doen. ‘Door mee te lopen aan de klimaatmars willen we kenbaar maken dat we als gelovigen het zorgen voor Gods schepping erg belangrijk vinden’. Als ik op het reclamebord kijk aan de lantarenpaal, zie ik daar een reclame van Mac.Donald’s: Mc Café!  Niks groen. Vooral als nieuwe doelgroep ouderen in de ochtend aantrekken. En geloof me: ze zitten er aan de koffie. Zo zit er blijkbaar toch een verschil in je missie en wat je uiteindelijk wilt: geld verdienen.
Zou dat in de kerk ook zomaar kunnen? Groene woorden, maar de praktijk….. zo anders. Psalm 51 zegt: God herschep mijn hart, maak het zuiver. Het is de psalm van de eerste dag in de 40 dagentijd: aswoensdag. Ik ga eerst maar eens mijn eigen duurzaamheid onder ogen zien.                         Guus Ruij


Op donderdag 21 maart  hopen wij om 09.45 uur samen te komen in de Credokerk. Jos Mens komt een diapresentatie houden over vlinders. Gasten zijn altijd welkom. Wij denken aan onze zieken en wensen hen moed en vertrouwen.
Vriendelijke groeten, Marja Rutteman tel .010  -  2362643

GEVRAAGD: Iemand die ons wil helpen met het bezorgen van Gaandeweg in Vreewijk. Het is niet veel werk want het blad verschijnt één maal in de twee weken en in de zomertijd drie maal om de vier weken. U zou ons heel blij maken met uw hulp. Opgeven bij mw S.M. Kleijwegt-Treurniet, tel.      419 12 09.
  

SPELLETJESAVOND IN  OPEN HOF vrijdag 8 maart
De spelletjesavond. Een keer per maand op vrijdag. Inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur. Iedereen harte welkom om te klaverjassen of voor een spelletje Rummicub. Info bij Mirjam van Wanum (4802602).

SAMEN ETEN

Broodmaaltijd Open Hof
Vrijdag 15 maart om 17:30 is er onze gezamenlijke broodmaaltijd in de Open Hof. Iedereen is vanaf 16:45 welkom. Info en opgeven bij Johan Bos (0640850787)

Gezamenlijke broodmaaltijd Vredeskerk vrijdag 8 maart
De broodmaaltijd met altijd iets extra’s erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de maand. Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg weten er altijd weer iets bijzonders van te maken! Deze keer a.s. vrijdag 8 maartVanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur. Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42

Solidariteitsmaaltijd Vredeskerk
Om nu alvast in uw agenda te noteren. Op vrijdag 22 maart is er  een Solidariteitsmaaltijd in de Vredeskerk. Aanvang 17.30 uur.
‘Kom je van verre en roept men je na
Ik noem je mijn  naaste, wees welkom, besta’

Bloemengroet
plaatsing ivm privacywet is niet toegestaan
                                                                                                ZONDAGMIDDAGMUZIEK OPEN HOF
Zondag 10 maart is er  om 15:00 uur   weer een concert in onze serie 'zondagmiddagmuziek'. Het Golden Circle Ensemble o.l.v. John Bakker zal deze middag het Requim van Mozart uitvoeren. Het ensemble bestaat getalenteerde zangers van diverse nationaliteiten die samensmelten in een taal die muziek heet. Andre de Jager zal ons prachtige orgel bespelen. Het belooft een geweldige middag te worden. Kaarten kunt u in de kerk kopen, ze kosten € 6 (of € 4 met kaart). U kunt reserveren via openhofconcerten@gmail.com. Het programma duurt ongeveer een uur en voor en na het concert is er koffie en thee (vrije gift).

ZINGEN MAAKT BLIJ Op 17 maart is er weer een koor-en samenzangdienst in de Breepleinkerk. Het Chr. Mannenkoor ´Scheveningen´ o.l.v.Michiel Spaans en organist Martin Mans verlenen medewerking. De voorganger is ds Anja Matser. Aanvang 17.00 uur.

COLLECTEN
03 febr.           Werelddiaconaat  €   153,07           kerk   €    100,05
10 febr.           diaconie                €     43,35           kerk   €     41,10
17 febr.           diaconie                €     48,10           kerk   €     48,95
24 febr.           HVD/VCD           €        92,02           kerk   €     82,85
COLLECTEN VREDESKERK
17 febr.           kerk     €   31,60        diaconie     €   31,70
24 febr. dienst in de Credokerk

GIFTEN:
voor pastoraat                         via  Ad Berkhout  2 x  €    20,00
verjaardagsfonds                     via collecte                   €   10,00
kerk (gemiste collecte)             via Guus Ruijl              €  100,00
kerk                                          via Guus Ruijl              €    50,00
kerk (stilte hoek Open Hof       via  Guus Ruijl            €   200,00
diaconie                                   via  Guus Ruijl            €   100,00
kerk                                          via  Guus Ruijl            €   200,00

VREDESKERK:
voor de Voedselbank  via  Gerda den Dunnen €  25,00 (van V.)
voor de diaconie         via  Gerda den Dunnen  €  20,00 (van N.)
voor de kerk                via  Gerda den Dunnen  €  25,00 (van V.)

AGENDA
Spreekuur pastores – dinsdag – 09.00 – 10.00 uur.
Aanloophuis Credokerk – elke vrijdag – 14.00 – 16.00 uur.
Inloophuis Het Verhaal – elke di-do-vrijdag 13.30-15.30 uur
Bejaardensoos Credokerk – elke maandag  - 14.00 – 16.00 uur
Bejaardensoos Vredeskerk – elke dinsdag – 14.00-16.00 uur
PCOB – elke derde donderdag van de maand.
 8 maart – Gezamenlijke broodmaaltijd – Vredeskerk
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.