PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 4-2021 Gaandeweg 4-2021


Kerkdiensten
Zondag 14 maart 
Credokerk         10.00 uur    ds. Edwin de Jong
Open Hof        10.00 uur    geen dienst 
Seinpost  Slinge    12.00 uur    ds. Edwin de Jong  Avondmaal

Zondag  21 maart 
Credokerk             10.00 uur    pastor Johan Bos
Open Hof              10.00 uur        
Seinpost Slinge    12.00 uur    ds. Edwin de Jong  Kinderkerk

Zondag 28 maart
Credokerk             10.00 uur    ds. Bert Davelaar
Open Hof              10.00 uur    
Seinpost Slinge    12.00 uur    ds. Edwin de Jong

BIJBELLEESROOSTER

14/3     Jozua  5 :   2 - 12         21/3     Jozua   8 :  30 - 35        
15/3    Jozua  5 : 13– 6 : 14          22/3     Jozua   9 :    1 - 15
16/3   Jozua  6 : 15 - 27          23/3   Jozua    9 :  16 -27
17/3   Jozua  7 :   1 - 15          24/3   Jozua  10 :   1 - 15
18/3    Jozua  7 : 16 - 26          25/3   Jozua  10 : 16 - 28
19/3    Jozua  8 :   1 - 13a          26/3   Jozua  10 : 29 - 43
20/3   Jozua  8 : 13b- 29         27/3    Jozua   11 :  1 -  15

28/3    Marcus  11 :   1 - 11 
29/3    Marcus  11 : 12 - 26 
30/3    Psalm  118
31/3    Marcus  14  :   1 - 11 
                1/4     Marcus  14  : 12 –72
                2/4    Marcus  15 :   1 – 47
               3/4    Psalm  88

IK BEN ER VOOR JOU……

…hoe vaak zeggen we dit niet tegen elkaar. 
Na een  ziekenhuisopname, bij een afscheid van een geliefde. De laatste tijd ben ik er voorzichtig mee geworden. Te vaak merkte ik dat ik mijn belofte niet waar maakte. Gewoon vergeten door de drukte van alledag.
Het is dit jaar het thema in de 40-dagentijd. Aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid wordt dit thema uitgewerkt. Deze zeven werken vinden we terug in Mattheüs 25. Jezus noemt ze daar in zijn rede over de laatste dingen. Hij zegt dat als we de zeven werken van barmhartigheid doen aan onze naaste, we dat dat ook aan Hem doen. Zo worden de zeven werken getuigen van je geloof in Jezus.
Jezus die zelf wel heel ver ging in zijn werken van barmhartigheid. Hij is er echt, in de diepste zin van het woord, voor jou! In gehoorzaamheid ging Hij de weg van lijden en sterven om ruimte voor ons te maken bij God, om het eens ouderwets te zeggen….verzoening te brengen. Langzaam verdwijnt dit begrijp uit onze vocabulaire, maar het is een wezenlijk kernbegrip in de Bijbel. Hebben wij verzoening nodig, zo slecht zijn we toch niet? Ik geef aan de diaconie, die de armen weer helpt. Ik stort voor het Rode Kruis die mensen in nood helpt. Maar is dit genoeg?

Een goede vraag om eens over na te denken in deze 40-dagentijd!!!!
Pastor Johan BosLIEF EN LEED

BOS-BERICHT

Regelmatig wordt mij de vraag gesteld: hoe gaat het in Willemstad? Mijn antwoord is dan steevast: ik heb het prima naar mijn zin! Een leuke gemeente, ik voel me welkom, de sfeer is goed.
Beter dan in Rotterdam? Nee, maar ook niet slechter, beide plekken zijn niet met elkaar te vergelijken. Allebei hebben ze hun charme. In Rotterdam behoor ik ongeveer tot het meubilair, en dat voelt voor mij goed. En in Willemstad heb ik elke werkdag nieuwe ervaringen en ook dat voelt goed voor mij.
Beide plekken hebben één ding gemeen. Het zijn gemeenten des Heeren, beide gemeenschappen waar de naam van Jezus wordt verkondigd. Eén in Hem!
En dat is wat de wereldwijde kerk gemeen heeft. We geloven in Jezus en dragen dat uit. In diensten, waar het Woord centraal staat, en in activiteiten waar we bezig zijn voor en met mensen, maar altijd namens de Ander.
Geweldig om dit te mogen en te kunnen doen. Ja, als kerk hebben we onze zorgen. Een vraag die ik veel hoor: hoe zal het gaan na de corona? Wordt het weer hetzelfde. We horen dan vaak de uitdrukking ‘het nieuwe normaal’! Wat wordt het ‘nieuwe normaal?’ Dat weten we niet, dat is afwachten. Wat we wel weten is dat de Geest van God dezelfde is als vóór corona en ook ons straks de weg zal wijzen:

De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.


Het is nu een jaar geleden dat we voor het eerst hoorden over het corona-virus. Met recht kunnen we 2020 een crisisjaar noemen. Bij alle negatieve en verdrietige gevolgen van deze crisis die schaduw brengen in ons leven, verheldert deze crisis ook wat er echt toe doet in ons leven. In die crisis hebben wij in geloof gekozen om samen de nieuwe wijkgemeente Credo te vormen. Samen een nieuw spoor trekken als wijkgemeente in deze crisistijd vraagt om inspiratie. Zeker nu we niet samen komen in de kerkdiensten om te zingen, te bidden, te luisteren en na te praten bij de koffie en thee en ook niet in gespreksgroepen of Bijbelkring. 
Als kerkenraad vinden we het pastoraat heel belangrijk. We willen gemeenteleden thuis blijven bezoeken en ook met hen belangrijke momenten in hun leven vieren. Daarnaast onderzoeken we  wat nog meer kan om elkaar als gemeenteleden te spreken en te inspireren. Naast het omzien naar elkaar willen we ook de dienst aan onze medemens in nood serieus nemen. 
 
Om zo in geloof, hoop en liefde samen wijkgemeente te zijn is uw financiële bijdrage belangrijk. U ontvangt bij deze Gaandeweg de brief met gegevens voor de actie Kerkbalans. Wij hopen op uw gulle bijdrage en zijn dankbaar dat we samen wijkgemeente mogen zijn. 
Namens de kerkenraad, 
Grieta Stravers (scriba) en Fokje Wierdsma (voorzitter)

BLOEMENGROET 

Hij wijst de weg, ga je links of ga je rechts.
Vertrouw erop dat Hij het weet.
Hij wijst de weg, ga je door of toch terug.
Let op dat je Hem niet vergeet.
Luister altijd naar wat Hij zegt,
dan kom je uiteindelijk goed terecht.    
                                                                           
   Dichter Onbekend
VERJAARDAGEN  
   
Al deze jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst !! 

COLLECTEN WIJKGMEENTE CREDO 

GIFTEN
Hartelijk dank !


DIACONIEREKENING
De diaconie rekening van de wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk is met ingang van 1 maart opgeheven.
Er is nu één diaconie rekening voor de hele wijkgemeente Credo: Diaconie Protestantse wijkgemeente Credo Rotterdam nr:  NL 60 INGB 0000 114661
Wilt u bij een overboeking wel vermelden waar het geld voor bestemd is, dan komt het op de goede plek terecht.
Bij voorbaat hartelijk dank!
Gerda den Dunnen

ZINGEN MAAKT BLIJ (Livestream uitzending)
Zondag 14 maart is er weer een livestream-dienst van ZMB. Aan deze dienst werken mee: Voorganger: ds. P. Vermaat;  organist: Martin Mans; trompet Jantine Kalkman; solist: Andries Stigter.
Techniek: Wim en Ellen de Penning.
De dienst wordt rechtstreeks uitgezonden op Internet en wel via YouTube http://www.breepleinkerk.nl/livestream 


40 dagen zijn we onderweg, 

via een kruis naar een open graf….

We wensen u en jou inspirerende momenten op deze weg!


Kopij: per e- mail : mw       j.wilsem1@upcmail.nl;  efousert@upcmail.nl 
    Redacie:   Mw.J van Wilsem-Sintemaartensdijk, Ellemare 192, 3085 JW              tel. 4800669
                  Mw. E. Fousert -v. d. Sluis, Peppelwede 29, 2993 TC Barendrecht      tel.0180-647354
Abonnement  € 10,00 per jaar _______________________________________________________________________________
Pastoraat:
Pastor Ad Berkhout, Fazant 134, 2986 CM Ridderkerk tel. 0616376008; apberkhout@live.nl
Pastor Johan Bos, Mr.Treubstraat 2,2982 VN Ridderkerk tel. 06-40850787; joh3-16@hotmail.com
Ds.Bert Davelaar, Boergoensevliet 146,3082 KX Rotterdam; 06-5544890;a.p.davelaar@hetnet.nl
Ds. Fokje Wierdsma, tel. 06-44216517; fwierdsma@gmail.com
Wijkpastoraat Bloemhof in Welkomcentrum De Put :  Adres Putseplein 28
Pioniersplek Seinpost Slinge: Adres Middelharnisstraat 153 
Pionier ds. Edwin de Jong, tel. 06-28173928;  edwin@seinpostslinge.nl
Commissie Zingen maakt blij: mw. A. Roos,tel.010-4847625 
_______________________________________________________________________________
Scriba : Mw. Grieta Stravers, Strevelsweg 1038, 3083 LX R’dam tel. 06-55188761  
 e-mail: scribawijkgem.credo@gmail.com
Contactpersoon Pendrecht en Heijplaat: mw. Rieta Renkema, tel. 4800995; rietar@live.nl   
Contactpersoon voor Vreewijk e.o: mw.Gerda den Dunnen, 4192573; gj.den.dunnen@hetnet.nl _______________________________________________________________________________
Kerkelijk Bureau: Centrale Administratie Protestantse gemeente Rotterdam –Zuid   tel. 4855183                Administratie Commissie Kerkblad Gaandeweg voor Zuidwijk: 
Mw. A. Kramer, Plein 1953 nr 234, 3086 EM  tel. 4320466
Administratie Commissie Kerkblad Gaandeweg voor Pendrecht en Heijplaat: mw.G.Stravers 
Administratie Commissie Kerkblad Gaandeweg voor Vreewijk e.o.: mw.S.M. Kleijwegt-Treurniet  tel.4191209, gr@kleijwegt.com 
Betaling voor Vreewijk e.o. en Open Hof: op bankrekening NL33 RABO 0373728239 
t.n.v. CvK PG Rotterdam-Zuid wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk onder vermelding van “Gaandeweg”.
Betaling voor Zuidwijk: op bankrekening NL67 INGB 0000 05 74 02  t.n.v. commissie Kerkblad  
Indien u uw naam niet in dit blad genoemd wilt hebben, kunt u dit kenbaar maken bij de administratie
_______________________________________________________________________________
Credokerk              Scherpenhoek 5, 3085 EH                            tel. 4808501
Open Hof               Middelharnisstraat 153a, 3086 GJ                                 tel. 4802033
Internet: www.wijkgemeenteslinge.nl                                 
________________________________________________________________________________
Bankrekeningnummers:     
PgRZ  Wijkgemeente. Slinge (Kerk. Bijdrage ) NL59 INGB 0000 55 26 34 of
pgRZ  Wijkgemeente Credo ( kerk. Bijdrage): NL33 RABO 0373728239   
Diaconie Protestantse Wijkgemeente Credo (ook voor zending en verjaardagsfonds).  
NL60 INGB 0000 11 46 61


 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.