PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 4 Gaandeweg 4
Internetversie

Kerkdiensten
Zondag  23 februari 2020     7e zondag na Epifanie
Credokerk:                           10.00 uur  ds. Fokje Wierdsma
De Open Hof                       10.30 uur  Festivalzondag
                                                Rudolf Sariman  en pastor Ad Berkhout
Vredeskerk                           10.00 uur  dienst in Credokerk
Seinpost Zuidrijk                   13.00 uur  bijbelstudie, daarna maaltijd   
Seinpost Slinge                     12.00 uur bijbelstudie, daarna maaltijd
Maasstadziekenhuis             10.00 uur  ds. Kees van der Niet
Ikaziaziekenhuis                   10.30 uur  ds. J.A.P. Vlasblom

Zondag  1 maart  2020        1e zondag Veertigdagentijd
Credokerk                            10.15 uur   dienst in De Open Hof
De Open Hof                       10.15 uur   pastor Guus Ruijl
Vredeskerk                          10.00 uur   ds. Kees van der Niet
Seinpost Slinge                   12.00 uur   Celebration, daarna maaltijd                                         
Maasstadziekenhuis           10.00 uur   pastor Cor Hoegen
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur  ds. A.H. Tamminga

Woensdag 26 februari  Aaf je Slinge 14.30 uur pastor Guus Ruijl

BIJBELLEESROOSTER:

23/2  Exodus 2 : 11 – 22                 1/3  Exodus 2 : 23 – 3 : 10  
24/2  Spreuken 5 : 1 - 14                2/3  Exodus 3 : 11 - 22
25/2  Spreuken  5 : 15 - 23             3/3  Exodus 4 :   1 - 17
26/2  Matteüs  6 :   1 - 18                4/3  Exodus 4 : 18 - 31
27/2  Matteüs  6 : 19- 34                 5/3  Exodus 5 :   1 - 18
28/2  Matteüs  7 :   1 – 12               6/3  Exodus 5 : 19 – 6 : 13 (-25)
29/2  Psalm  51                               7/3  Matteüs 7 : 13 - 23
MEDITATIE  : Unieke mensen

‘Laat hen allen één zijn’ (Johannes 17,21)

In mijn werk binnen de kerk heb ik wel geleerd dat ieder mens uniek is. Mensen zien er niet alleen verschillend uit, maar mensen denken, voelen, en reageren ook allemaal verschillend. Dat maakt het werken met mensen heel boeiend. En soms ook lastig.
Een Joods spreekwoord luidt: “Waar twee Joden bij elkaar zijn, daar bestaan drie meningen.” En ik herken dat ook in de kerk. Hoe graag we ook willen dat andere mensen hetzelfde zijn als wij, het blijft een feit dat we moeten leven met een heleboel verschillen. Zeker in een kerk die bestaat uit diverse knooppunten met elk een eigen identiteit en eigen karakter.
Maar heb je door alle verschillen heen ook nog oog voor de eenheid? Jezus, die zijn discipelen zo goed kende, bad tot de Vader: “Laat hen allen één zijn!” (Joh. 17:21). In Jezus mogen we iets ontdekken wat verschillen overstijgt en wat ons samenbindt door de kracht van het evangelie.
Een tijdje terug zat ik rond de tafel met vertegenwoordigers van verschillende kerken in Pendrecht: allemaal kerken van mensen met andere culturele achtergronden. Die avond realiseerde ik me weer eens dat de diversiteit in het lichaam van Christus groter is dan we denken. En dat ons eigen gelijk vaak kleiner is dan we denken.
Bij alle verschillen die er zijn, is het soms erg gemakkelijk om je op een eilandje terug te trekken en alleen het contact met gelijkgezinden te zoeken. Maar zo is het lichaam van Christus nooit bedoeld! Soms moeten we onze persoonlijke voorkeuren opzij zetten uit liefde voor de ander om te kunnen ervaren wat het betekent om broeder of zuster te zijn. “Goede God, wilt u mijn ogen openen zodat ik kan zien hoe uniek de ander is. Amen.”

Edwin de Jong,   Pastor-pionier Seinpost Slinge

BIJ DE DIENSTEN

Vieringen in De Open Hofkerk

Van diverse mensen hebben we gehoord dat er moeilijk of geen verbinding is te krijgen met De Open Hof en/of Credo om op zondagochtend te luisteren naar de kerkdiensten. Er staat op de Site van de kerk een link waarmee de verbinding tot stand zou moeten komen. Dit werkt helaas niet optimaal, er wordt aan gewerkt om hier verbetering in te krijgen. Het alternatief wat gebruikt kan worden is om naar de site: kerkdienstgemist.nl te gaan en dan door te klikken naar – Provincie Zuid-Holland -  Rotterdam – Kerk van uw keuze.

Op zondag 23 februari is het weer de maandelijkse kerkdienst samen met onze Javaanse broeders en zusters. Er is koffie vooraf en de dienst zelf begint om 10.30 uur.
Op zondag 1 maart is de eerste zondag in de Veertigdagentijd. De start is gezamenlijk met Zuidwijk.

Vieringen in de Credokerk
Na de morgendienst van 23 februari is het gemeentegesprek over Avondmaal en kennismaking bij de koffie in de gezamenlijke diensten.
Een week later is de gezamenlijke dienst in De Open Hof.

Vieringen in de Vredeskerk
Ook dit jaar gaan een aantal vaste gastvoorgangers voor. Ds. Kees van der Niet, ziekenhuispredikant in het Maasstadziekenhuis verwelkomen we op 1 maart.

Bestel de Veertigdagenkalender

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt, alles wat ons somber maakt. De veertigdagentijdkalender 2020 daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. ´Sta op´ is de rode draad door alle dagen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten van snoep, sociale media of vlees.
U kunt de kalender bestellen op de website van de Protestantse Kerk.

Veertigdagentijd
Op woensdag 26 februari begint de Aswoensdag.  Het is de start van de Veertigdagentijd.
In de christelijke betekenis is deze periode niet alleen een kwestie van minder eten of bepaald voedsel laten staan, geen vlees eten bijvoorbeeld.
Het is altijd verbonden met bezinning en gebed. Die combinatie schept ruimte voor een vernieuwde, actieve betrokkenheid op anderen en de wereld.
De profeet Jesaja omschrijft welke manier van vasten God graag ziet:  ‘misdadige ketenen losmaken, verdrukten bevrijden, je brood delen met de hongerige, je bekommeren om je medemens’.
In de loop van de eeuwen zijn er verschillende redenen ontstaan om als christen te vasten: om met jezelf in het reine komen, uit solidariteit, of als een manier om tot zelfverlichting en zo dichter bij God te komen. Je kunt spreken van een drieslag: ruimte in je hoofd, hart en je lichaam scheppen; ruimte scheppen voor een hernieuwde relatie met God en de ander; en ruimte voor de relatie tot jezelf en tot de aarde.

GEMEENTE GESPREK  ZONDAG 23 FEBRUARI CREDOKERK
Uitnodiging  Gemeentegesprek  op 23 februari
na afloop van de kerkdienst

Thema: Eén gemeente rond de avondmaalstafel en de koffietafel

In de vorig jaar gehouden enquête onder de gemeenteleden van de Credokerk en de Vredeskerk-Breepleinkerk kwamen een aantal thema’s naar boven drijven die in de gemeente besproken zouden moeten worden.
We starten met de twee thema’s waar de meeste reacties op kwamen: Avondmaal en koffiedrinken na de dienst.
Twee werkgroepen zijn rond deze thema’s aan de slag gegaan.
Lydia Roosendaal zal de uitkomsten daarvan aan u voorleggen en met u bespreken.
U bent van harte uitgenodigd!

BIJBELGESPREKSGROEP (KRINGEN)
Credokerk
In de Credokerk is de volgende bijbelgespreksgroep  op dinsdag 25 februari van 10.30 -11.30 uur. We lezen verder in de Psalmen. Na psalm 1,2,3 en 4 gaan we verder met psalm 8.U bent van harte welkom om ook mee te doen.

De Open Hof
De Bijbelstudie van 16 februari is verplaatst naar 23 februari.
We behandelen "de brief van Judas".
Ook nu beginnen we om 19.00 uur en staat de koffie/thee weer klaar om 18.45 uur. Allen welkom. info Ad Berkhout

Een goed gesprek in de Vredeskerk dinsdagmiddag 3 maart 14.30 uur
In de leesgroep hebben we onderzocht wat vergeving is en hoe we er mee om kunnen gaan. Een mooie zoektocht! In het goede gesprek willen we dit verbinden met het kijken naar het programma De Verwondering, met filosofe Désanne van Brederode. Zij vertelt over het verwerken van haar ervaring bedrogen te zijn door haar echtgenoot. Zij vertelt ook hoe zij en haar ex-man ondanks de pijn toch weer een passende relatie hebben opgebouwd. Om de goede 18 jaren samen wel vast te houden. Wees welkom bij dit Goede Gesprek, zowel voor deelnemers aan de leesgroep, als deelnemers aan het Goede Gesprek. Opgeven graag bij Fokje Wierdsma, 06-44216517


DE VREUGDE VAN HET LIED

Dit, dit is de wereld;
de wereld waar ik in woon.
Hier zijn de treden te zien
van Gods troon.
Wie hier omhoogklimt,
vanuit het gedruis,
ontwaart de contouren
van 't Vaderlijk huis!
Muziek W. Hardenbol, tekst J.van Haeringen

De vreugde van het lied dat nog in het geheugen zit. Ja, zo kom ik soms bij mensen op bezoek, of ontmoet ik hen in de kerk. Dan wordt de vraag gesteld: ‘Leo, hoe heet dit lied ook alweer? Want jij kent veel nummers van Wim Hardenbol en Arie Pronk.’
Ja, en dan ontstaat er vaak plezier. Want als ik dan een stukje zing of spreek dan weet men zelf de tekst of partij, waardoor we samen dat lied zingen. En de verhalen komen dan weer tot leven en men is weer blij. Zo’n moment geeft ook mij als koorlid voldoening.
Leo Burggraaf


CONFESSIONELE VERENIGING

Op D.V. woensdag 4 maart 2020 houdt de Confessionele vereniging afdeling Rotterdam en omstreken een bijeenkomst voor leden en belangstellenden. De bijeenkomst wordt gehouden in de Johanneskerk, Guido Gezelleweg 1, Rotterdam-Lombardijen. Aanvang 14.00 uur.  Ds. A.H. Groen, predikant te Rijsoord, zal een inleiding houden met als onderwerp: Midrasj Ds. Groen is gespecialiseerd in de joodse achtergronden van het Nieuwe Testament. Deze keer komt hij ons enkele midrasjiem vertellen en uitleggen wat een midrasj is. Deze manier van leren, door middel van een verhaal, was een bekende methode in Jezus’ tijd.  Een boeiende middag waarin wij eerbiedig omgaan met de Bijbel en zijn Schenker, maar ook met een gelovige knipoog in het dagelijkse leven komen te staan.
Wij stellen het op prijs u te mogen begroeten op deze bijeenkomst.

BERKHOUTBERICHT

Psalm 23:1, de tekst die boven de rouwkaart van mijn moeder staat. Wat een rijke boodschap gaf David ons mee in deze psalm!
Geloven in God de Heer, in Zijn Zoon Jezus Christus, die zichzelf de Goede Herder noemt en die zijn leven gaf voor zijn schapen en in de Heilige Geest, de Trooster, is geen garantie voor een leven zonder ziekte en moeilijkheden. Maar wel een garantie dat je er nooit alleen voor staat. Dat Hij altijd aan je zijde is en ja, je zelfs draagt als het zwaar en moeilijk wordt. Dat lezen we in deze Psalm ook, in vers 6: “Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij”. Dat betekent niet dat de mens altijd deze gedachten heeft. Soms is het zo zwaar dat er twijfel komt. Ook bij David was dat zo (Psalm 13:1 “Hoe lang nog Heer …..), maar in deze Psalm wordt ook Davids vertrouwen in Gods liefde bezongen in het slot: “Mijn hart zal juichen omdat U redding brengt”.
Wij hebben als familie rondom het ziekbed en sterven van onze (schoon)moeder mogen ervaren hoe God als een herder zorgt voor zijn schapen! Hoe liefdevol en troostend het is als je een schaapje in Zijn kudde mag zijn.

Wij willen iedereen bedanken die met ons heeft meegeleefd in de afgelopen weken! De vele telefoontjes, WhatsApp berichtjes en kaarten die we mochten ontvangen waren een grote steun. Heel hartelijk dank daarvoor!!

Ad Berkhout.
SAMEN ETEN                   

Gezamenlijke broodmaaltijd 13 maart Vredeskerk

De broodmaaltijd met altijd iets extra’s erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de maand. Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg maken er altijd weer een feestje van!
Vanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur.
Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42.

Warme maaltijd in De Open Hof

U heeft gemerkt dat de datum waarop de warme maaltijd op woensdag in de Open Hof gehouden wordt al een paar maal is veranderd. Van januari tot half mei is Ad Berkhout bezig met de PKN  cursus Homiletische en liturgische vorming en is Grieta Stravers eveneens met een cursus begonnen. Daarbij komt dat Cor Lampen de maaltijd niet in haar eentje kan verzorgen. Daarom is de maaltijd van januari niet doorgegaan en die van februari  komt door omstandigheden ook te vervallen. Wij gaan er voor zorgen dat de maaltijden later door kunnen blijven gaan en houden u op de hoogte van de data voor de komende maanden. Excuses voor het ongemak. Vriendelijke groet, Cor, Grieta en Ad.
Info en opgeven: mw. Cor Lampen (0104295334)

Warme maaltijd Credokerk

Op de laatste dinsdag van de maand 25 februari is er om 13.00 uur de warme maaltijd in de Credokerk. Inlichtingen en opgave bij Grieta Stravers tel. 06-55188761


BLOEMENGROET
Credokerk

Zondag 9 februari waren de bloemen bestemd voor  mw. Truus van de Merwe
16 februari kreeg mw. Betsie Fousert, Peppelwede 29,  Barendrecht  de bloemen

Al deze jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst !!


AFSCHEID ALS DIAKEN
Zondag 9 februari heb ik tijdens de dienst in de Credokerk afscheid genomen als diaken. Heel lang ben ik als diaken in Zuidwijk werkzaam geweest en ik heb lang over dit besluit nagedacht. Uiteindelijk ben ik tot de beslissing gekomen dat het tijd is om hiermee te stoppen. Na een korte toespraak door pastor Guus Ruijl werd mij een mooi boeket bloemen overhandigd waar ik erg blij mee ben. Ook dank ik voor de vele lieve woorden die gezegd zijn na afloop van de dienst. Ik dank u allen voor het vertrouwen dat u in mij hebt gehad.
Truus van de Merwe.

SAMEN ZINGEN IN DE BREEPLEINKERK

Onder het motto: “ZINGEN MAAKT BLIJ”houd de Breepleinkerk een Koor en samenzangdienst op zondag  23 februari waaraan meewerken:  het Chr. Mannenkoor“Prins Alexander” o.l.v. Arjan Breukhoven,  Het orgel wordt bespeeld door Martin Mans,
De dienst begint om 17.00 uur  
8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang.
We hopen dat u ook aanwezig bent. De toegang is vrij!.
Van harte welkom !

GEBEDSBRIEF
Aan Gods zoeken naar ons komt geen einde. Evenmin aan ons verlangen om door hem gevonden te worden.
Bidden is eenvoudig gezegd:  God ontmoeten.
Of we lang van stof zijn,  niet makkelijk woorden vinden of zwijgen, we mogen altijd onze ogen sluiten en bidden tot God.
Altijd zijn we allemaal druk en vol bezigheden,  maar enkele minuten voor gebed per dag geven rust en houvast.
We zullen ervaren hoe onze relatie met God zich daardoor kan verdiepen. Bidden op momenten dat we moeten wachten,  dat we in de file staan. Ook onderweg is het goed om een moment van gebed te ervaren. We mogen ook bidden om vergeving voor onze fouten en gebreken, om verkeerde woorden en daden.  De genade en liefde van God reiken tot in de hemel en als we Hem verwachten,  zullen we niet beschaamd worden.
We horen veel berichten over de zorg en het onderwijs is ons land.
Te weinig personeel,  te veel mensen die zorg nodig hebben en kinderen die in te grote klassen zitten.  Ook dat mogen we bij de Heer brengen, dat Hij wijsheid wil geven aan de politici en dat er oplossingen gevonden mogen worden voor de nood in de zorg en het onderwijs. Laten we blijven bidden voor allen die vervolgd worden om hun geloof. Voor allen die op de vlucht zijn op deze wereld,  voor alle kinderen die lijden.
Gebed voor zieken, stervenden en rouwende.
Gebed voor Israël en het Palestijnse volk.
Gebed voor het klimaat op aarde,  gebed voor al wat leeft, de ganse natuur.
Heer Jezus,  ontferm U over Uw schepping, over ons allen.
We blijven God danken voor Zijn goedheid en trouw aan ons.
De aarde mag beven, de stormen mogen razen,  de golven bruisen,
maar groter nog is de Heer in de hemel .
Hem komt toe onze dank,  onze eer,  onze aanbidding.
Een warme groet aan u allen,
Kees Loren de Jong

COLLECTEN Vredeskerk


Credokerk Kerkbusje


GIFTEN

Alle gevers hartelijk dank

AGENDA
Spreekuur pastores Credokerk – dinsdag – 09.00 – 10.00 uur.
Aanloophuis Credokerk – elke vrijdag – 14.00 – 16.00 uur
Bejaardensoos – elke maandag – 14.00 – 16.00 uur
PCOB – elke 3de donderdag van de maand – 09.45 uur
25 febr. Bijbel gespreksgroep – Credokerk – 10.30 – 11.30 uur
26 febr. Handwerkclub – De Open Hof
3 maart. Een goed gesprek – Vredeskerk – 14.30 uur.
8 maart Zingen op verzoek in de Credokerk aanvang 16.30 uur

DAT IS LEVEN
Iedere positieve daad is een voetstap die je achterlaat.
Waar een ander zich aan op kan trekken op de levensweg.
Een woord, een gebaar, een glimlach,
je arm om de schouder van de ander die zo alleen staat.
Voetsporen die je achterlaat.
Voetsporen nalaten in het leven,
handen drukken op je weg,
om mensen geven, dat is leven ! 
                                               Dichter onbekend 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.