PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 3-2021 Gaandeweg 3-2021
                        16 februari 2021-4e Jaargang Nr. 3
Kerkdiensten
Zondag 21 februari – 1ste zondag 40 dagentijd
Credokerk                   10.00 uur    ds. Katinka Broos
Open Hof                    10.00 uur    geen dienst 
Seinpost  Slinge         12.00 uur    Joris van der Spek - kinderkerk

Zondag  28 februari – 2de zondag 40 dagentijd
Credokerk             10.00 uur    ds. Bert Davelaar
Open Hof              10.00 uur    geen dienst    
Seinpost Slinge    12.00 uur    ds. Edwin de Jong

Zondag 7 maart – 3de zondag 40 dagentijd
Credokerk            10.00 uur    ds. Fokje Wierdsma
Open Hof             10.00 uur    geen dienst
Seinpost Slinge   12.00 uur    Mirjam Mul – kinderkerk

BIJBELLEESROOSTER

21/2  1 Petrus 3:13-22        28/2  Psalm 99
22/2  1 Petrus 4:1-11          01/3  2 Petrus 2:1-10a
23/2  1 Petrus 4:12-19        02/3  2 Petrus 2:10b-22
24/2  1 Petrus 5:1-14          03/3  2 Petrus 3:1-9
25/2  Psalm 38                    04/3  2 Petrus 3:10-18
26/2  2 Petrus 1:1-11           05/3  Psalm 19
27/2  2 Petrus 1:11-21         06/3  Jozua 1:1-9

            07/3  Jozua 1:10-18
            08/3  Jozua 2:1-14
            09/3  Jozua 2:15-24
            10/3  Psalm 126
            11/3  Jozua 3:1-17
            12/3  Jozua 4:1-14
            13/3  Jozua 4:15-5:1
MEDITATIE

‘IK BEN HET LICHT’ (Johannes 8)
De evangelist Johannes maakt in zijn evangelie regelmatig gebruik van tegenstellingen. Zo ook hier. Hij stelt licht en duisternis tegenover elkaar. Voor hem houdt duisternis in: er is geen juiste kennis van God. En licht is verbonden met de ware kennis van God. Wandelen in het licht betekent handelen overeenkomstig de wil van God. 
En nu zegt Jezus: ‘Ik ben het licht’. Ik ben het die volledig kan beantwoorden aan de wil van God. De situatie waarin Jezus deze woorden spreekt is als volgt: enkele vooraanstaande Farizeeën hebben een vrouw betrapt op overspel en haar tot Jezus gebracht. Ze stellen Hem de vraag of Hij ook van mening is dat zij, naar de wet van Mozes, gestenigd moet worden. Ze willen dat Hij zal oordelen. De Farizeeën manoeuvreren Jezus in een moeilijke positie met als doel om Hem in de val te lokken. Maar allen druipen af wanneer Jezus zegt: ‘wie zonder zonde is, werpe de eerste steen op haar’. Tegen de omstanders die overblijven zegt Jezus: ‘IK ben het licht der wereld’. In God is geen veroordeling. God wil overbruggen. God wil wegen zoeken van verlossing. Daartoe is Zijn Zoon de weg gegaan van lijden, sterven en opstanding. Zo overbrugt God de kloof die er door de zondeval gekomen is tussen God en mens. Zo is God bezig de vorst der duisternis te ontmaskeren. Gods handelen is nooit duisternis d.w.z. Hij handelt nooit verkeerd. Dat kan Hij niet omdat Hij God is. 
‘Ik ben het Licht’, Jezus, het Licht der wereld, gekomen om het duister te verjagen, ook uw duisternis. De duisternis van de aangeboren zonde waardoor wij niet in staat zijn om volledig te leven overeenkomstig Gods wil. In Jezus' lijden en sterven heeft die duisternis niet het laatste woord waardoor we op weg mogen zijn naar de lichtstad met z’n paar’len poorten. Goed dat we ons in deze 40-dagen tijd daar op bezinnen.
 
A.    den Besten

Bedankt
Ik wil de mensen bedanken die mij gefeliciteerd hebben met het behalen van mijn bul (afstudeerrichting Missionaire Gemeente) aan de Theologische Universiteit Kampen. De kaartjes, apps, chatberichten via Messenger, de bloemen en in het bijzonder de bos bloemen namens wijkgemeente Credo deden mij goed. Het leek een gebed zonder eind te worden, soms voelde ik me net de eeuwige student, maar met alle dank aan God, een beetje dankzij de wilskracht en het doorzettingsvermogen dat ik van mijn moeder heb geërfd en het oneindige aanmoedigen van Liesbeth heb ik het gehaald. 
Drs. Johan Bos

Afscheid ambtsdragers
Zoals eerder vermeld willen we in een komende kerkdienst officieel afscheid nemen van de ambtsdragers en vrijwilligers die hebben aangegeven met hun werkzaamheden te  stoppen per 1 januari van dit jaar. Door de Corona maatregelen schuift dat moment steeds maar op. We zullen alle ambtsdragers en vrijwilligers bedanken in de kerkdienst, waarvan we hopen dat deze spoedig mag worden gehouden. Jaap Vroegop  heeft te kennen gegeven niet in deze dienst aanwezig te zijn. Namens de kerkenraad en de gemeente willen we Jaap langs deze weg bedanken voor het werk dat hij als wijkpenningmeester jarenlang heeft verricht. Naast het beheer van de financiën heeft Jaap de coördinatie  gedaan over het beheer en onderhoud van De Open Hof. Wij wensen Jaap en zijn vrouw Marja alle goeds toe voor de toekomst, onder Gods zegen.
Pastor Ad Berkhout.

Berkhoutbericht
 Wellicht heeft u al gehoord van mijn vertrek uit wijkgemeente Credo, maar bij deze toch een enkel woord daarover. Het ideaal van Marjan en mij is al jaren om te gaan wonen ergens in de polder, weg uit het drukke westen. Wij hebben ons te grote huis in Ridderkerk te koop gezet en een klein huisje gekocht aan de rand van het dorpje Koewacht in Zeeuws Vlaanderen. Eind februari worden we officieel eigenaar van de woning en de maanden maart en april gebruiken we om het in te richten naar onze smaak. In mei willen we dan gaan verhuizen. Het betekent dat ik tot 19 april in dienst ben van de wijkgemeente Credo en op D.V. zondag 4 april hoop ik samen met u de Paasdienst te kunnen vieren. Pasen …..een nieuw begin, voor u en mij in velerlei opzichten. Ik kijk met dankbaarheid en plezier terug op de werkzaamheden die ik in de wijkgemeente mocht verrichten. Ik mocht er stage lopen tijdens mijn opleiding, ik mocht er werken en ik mocht er ook heel veel leren. Met die opgedane kennis en ervaring hoop ik in het Zeeuwse te kunnen doorgaan met het werk in God’s wijngaard. De eerste stappen daartoe zijn al gezet. Ik hoop u in de komende weken nog te ontmoeten als het weer mogelijk is in kerkdiensten en deels in het bezoekwerk. Met vriendelijke groet, Pastor Ad Berkhout.    

40-dagen tijd
Op 17 februari ( mogelijk de dag dat u Gaandeweg ontvangt) is het as-woensdag. Het is het begin van de 40-dagentijd. Vroeger werd deze periode ook wel lijdenstijd genoemd. We volgen Jezus op weg naar Jeruzalem. Allerlei aspecten van zijn lijden volgen we deze weken. Het kan ons helpen gebruik te maken van een 40-dagen kalender. Kerk in Actie biedt een gratis 40-dagen kalender aan. U kunt deze bestellen via de webshop van de PKN via https://webwinkel.pkn.nl/. 

Afscheid van onze administrateur Jaap Vroegop.

Jaap heeft vorig jaar al aangegeven dat hij wilde stoppen met zijn werkzaamheden per 31 december 2020. 
Dat is inmiddels gebeurd en we willen hem daarvoor heel hartelijk bedanken voor het vele correcte werk dat hij voor de wijkgemeente Slinge heeft verricht.
We hebben Piet Ottink bereid gevonden zijn werkzaamheden over te nemen en daar zijn we dan ook heel blij mee.
De kerkenraad 

Mededeling van het College van Kerkrentmeesters
Op 1 januari 2021 is het beheer van zowel de Vredeskerk als de Open Hof teruggevallen naar het College van Kerkrentmeesters van de PgRZ.
Het College van Kerkrentmeesters van de PgRZ heeft naar aanleiding van de gemeentevergadering die onlangs in de Open Hof is gehouden, besloten zowel de Vredeskerk als de Open Hof te gaan verkopen. Dit heeft gevolgen voor het gebruik van beide kerken.                                                                                          Margreet Huisman.
 
Het is nu een jaar geleden dat we voor het eerst hoorden over het corona-virus. Met recht kunnen we 2020 een crisisjaar noemen. Bij alle negatieve en verdrietige gevolgen van deze crisis die schaduw brengen in ons leven, verheldert deze crisis ook wat er echt toe doet in ons leven. In die crisis hebben wij in geloof gekozen om samen de nieuwe wijkgemeente Credo te vormen. Samen een nieuw spoor trekken als wijkgemeente in deze crisistijd vraagt om inspiratie. Zeker nu we niet samen komen in de kerkdiensten om te zingen, te bidden, te luisteren en na te praten bij de koffie en thee en ook niet in gespreksgroepen of Bijbelkring. 
Als kerkenraad vinden we het pastoraat heel belangrijk. We willen gemeenteleden thuis blijven bezoeken en ook met hen belangrijke momenten in hun leven vieren. Daarnaast onderzoeken we  wat nog meer kan om elkaar als gemeenteleden te spreken en te inspireren. Naast het omzien naar elkaar willen we ook de dienst aan onze medemens in nood serieus nemen. 

Om zo in geloof, hoop en liefde samen wijkgemeente te zijn is uw financiële bijdrage belangrijk. U ontvangt bij deze Gaandeweg de brief met gegevens voor de actie Kerkbalans. Wij hopen op uw gulle bijdrage en zijn dankbaar dat we samen wijkgemeente mogen zijn. 
Namens de kerkenraad, 
Grieta Stravers (scriba) en Fokje Wierdsma (voorzitter)

Paasgroetenactie 2021

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Ik ben er voor jou’, werd de verbondenheid van de gemeente binnen de muren met de gemeente daarbuiten uitgebeeld in een prachtig kunstwerk. 

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steken. 

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op 
protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.
Hartelijk dank!
Uw diaconie

DANK


BLOEMENGROET
 

VERJAARDAGEN

Al deze jarigen :van Harte Gefeliciteerd  !
en een fijne dag toegewenst

HUWELIJKSJUBILEUM

Collecten wijkgemeente Credo

Giften:

Voor al deze giften: Hartelijk Dank !

ZINGEN MAAKT BLIJ (Livestream uitzending)

Op zondagmiddag 28 februari om 17.00 uur is er vanuit de Breepleinkerk weer een livestream dienst. Het is  een “gewone” zangdienst met predikant, meditatie, gebed. Het zingen hebben we opgelost door een solist de liederen te laten zingen, Voorganger: pastor Johan Bos, Organist: Wim de Penning. 
Zondag 14 maart werken aan deze dienst mee: Voorganger: ds. P. Vermaat;  organist: Martin Mans; trompet Jantine Kalkman; solist: Andries Stigter.
Techniek: Wim en Ellen de Penning. De dienst wordt rechtstreeks uitgezonden op Internet en wel via YouTube http://www.breepleinkerk.nl/livestream 

Geloven en niet geloven

Tegenover elkaar
Geloven is: 
weet hebben van God
Niet geloven is: 
niet weten van God.
Geloven en niet geloven
Maar het gaat wel om mensen
Om gelovigen en niet gelovigen


En dat wil zeggen:
Gelovig zijn: 
weet hebben van Hem
Niet gelovig zijn: 
geen weet hebben van Hem.


Maar dat betekent niet
Dat Hij geen weet heeft van een niet gelovige,
Hij kent hen beiden 
de gelovige en de niet gelovige
.

En dat is maar goed ook………….
Want zo vaak ….
wonen ze beiden in mij.
 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.