PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 3 Gaandeweg 3
Internetversie


Kerkdiensten
Zondag  9 februari 2020     5e zondag na Epifanie
Credokerk:                           10.00 uur  pastor Guus Ruijl
De Open Hof                        10.30 uur  ds. Fokje Wierdsma
Vredeskerk                           10.00 uur  dienst in Credokerk
Seinpost Zuidrijk                  13.00 uur  bijbelstudie, daarna maaltijd   
Seinpost Slinge                    12.00 uur bijbelstudie, daarna maaltijd
Maasstadziekenhuis            10.00 uur  pastor Desiree van der Hijden
Ikaziaziekenhuis                   10.30 uur  ds. J.A.P.Vlasblom

Zondag  16 februari 2020     6e zondag na Epifanie
Credokerk                            10.00 uur   pastor Ad Berkhout
De Open Hof                       10.15 uur   mw. Danie de Roos-Dooge
Vredeskerk                          10.00 uur   dienst in Credokerk
Seinpost Slinge                   12.00 uur   Celebration, daarna maaltijd                                         
Maasstadziekenhuis           10.00 uur   pastor Henry Wolterink
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur   ds. A.H. Tamminga

Vrijdag 7 februari                19.30 uur Taizéviering in Credokerk


BIJBELLEESROOSTER:

09/2  Deuteronomium 28:45-57    16/2  Deuteronomium 30:11-20
10/2  Deuteronomium 28:58-69    17/2  Psalm 18:1-16
11/2  Psalm 31: 1-14                      18/2  Psalm 18:17-35
12/2  Psalm 31:15-25                    19/2  Psalm 18:36-51
13/2  Deuteronomium 29:1-14      20/2  Exodus 1:1-14
14/2  Deuteronomium 29:15-28    21/2  Exodus 1:15-22
15/2  Deuteronomium 30:1-10      22/2  Exodus 2:1-10
MEDITATIE

Vorige week bezocht de classispredikant van Zuid-Holland-Zuid de gezamenlijke kerkenraadsvergadering. Na zijn bezoek stuurde hij ons de onderstaande brief ter bemoediging.

'Want wij hebben de langste adem, bij ons heeft al eens iemand brood verdeeld dat voldoende was voor allen, bij ons is al eens iemand opgestaan van de doden.' (Dorothee Sölle)  (2  Kor.1)

Geachte kerkenraad, zusters en broeders,

Afgelopen maandag 27 januari was ik als classispredikant in jullie midden te gast in de Credokerk. Ik kijk terug op een goede, open ontmoeting, waarvoor dank.
Wat neem ik mee uit het gesprek dat we voerden?
Allereerst werd ik geraakt door jullie persoonlijke betrokkenheid en toewijding als ambtsdragers. Iedereen die aan tafel zat is al jarenlang actief betrokken bij de verschillende kerken op Zuid.
Dat vraagt om volharding en geloof en ik heb daar met respect kennis van genomen.
Dat geldt ook van de drive om kerk te zijn in de wijk Slinge en Vreewijk-Bloemhof.. Ondanks de uitdagingen waarvoor jullie je gesteld zien en de pijn van het kleiner worden als gemeente heb ik ook plezier geproefd en vastberadenheid om bijvoorbeeld ouderen te rijden naar de kerk, een filmmiddag te organiseren, maaltijden te verzorgen en koffieuurtjes en de voedselbank te faciliteren. Ik heb ook de betekenis geproefd van wat misschien als klein en onbetekenend wordt gezien. Echter: ‘Je doet het nooit voor niets/ je doet het voor een Koninkrijk dat nieuw wordt onder zijn handen’ (Jaap Zijlstra)
Daarmee wil ik de situatie niet mooier maken dan die is: de stap van gemeenteleden uit de Vredeskerk naar de Credokerk is niet alleen moedig maar ook ingrijpend. Ook de gemeenschap in De Open Hof ziet zich voor grote vragen gesteld als het om de toekomst gaat. Je kan als ambtsdrager het gevoel hebben dat de rek er uit is, je voelt je moe en je gaat door omdat er niemand anders is..
In het licht van de ontmoeting wil ik jullie ook graag iets meegeven. Drie dingen:
Blijf ontvangen - Het is een ijzeren wet uit de zorg: veel geven kan alleen maar bij de gratie van ontvangen. Martha en Maria uit Lukas 10 hebben elkaar nodig: het is werk & bid - bid & werk. Overweeg eens hoe het staat met de balans tussen de actie en de contemplatie? Komen jullie er aan toe ‘te zitten aan de voeten van de Heer’? In de stilte, de zendtijd van de Geest, mag je weer ontdekken dat de kerk van de Heer is. Dat geeft ook ontspanning.
Maak keuzes - Er wordt in Slinge veel werk verzet maar is de verhouding tussen draagkracht en draaglast in balans? Er zijn soms keuzes nodig om met dingen te stoppen. Minder dingen met vreugde doen is beter dan alle ‘ballen’ met kunst en vliegwerk in de lucht houden. Gods belofte - Nadenken over de toekomst van de gemeente kan je zwaar op de maag liggen als je ervaart hoe broos de kerk is geworden. Dat klonk door in de ontmoeting die we hadden. Toch is dat niet het laatste. Er zijn momenten geweest - zo verwoordde het iemand uit jullie midden - dat we weer zijn opgestaan! Er was sprake van een nieuw begin.
Het is de Paasbelofte van die God die de doden opwekt (2 Kor. 1), van die God die zelf de toekomst openhoudt naar zijn nieuwe wereld - hoe dan ook - waardoor we ons mogen laten dragen.

 
   

Het vertrouwen in die belofte bid ik jullie en ons allen toe.
Graag wens ik jullie ook wijsheid, creativiteit en liefde in het samenkomen van de Vredeskerk en de Credokerk in de erediensten. Dit alles in verbondenheid geschreven.Met een hartelijke groet,
ds. Gerrit van Meijeren Classispredikant Zuid-Holland Zuid

BEVESTIGING GRIETA STRAVERS
Afgelopen zondag werd Grieta Stravers herbevestigd als diaken. Daarbij vervult zij ook het scribaat van de wijkkerkenraad. Zo blijft ze een spin in het web van wijkgemeente Slinge. We zijn enorm blij dat ze zich hiervoor beschikbaar stelt en zich geroepen voelt om vele zaken zo te stroomlijnen. Dat ze Gods onmisbare zegen mag krijgen bij haar ambtswerk.
Namens de wijkkerkenraad, Guus Ruijl

BIJ DE DIENSTEN
Luisteren naar de kerkdiensten.
Van diverse mensen hebben we gehoord dat er moeilijk of geen verbinding is te krijgen met de Open Hof en/of Credo om op zondagochtend te luisteren naar de kerkdiensten. Er staat op de Site van de kerk een link waarmee de verbinding tot stand zou moeten komen. Dit werkt helaas niet optimaal, er wordt aan gewerkt om hier verbetering in te krijgen. Het alternatief wat gebruikt kan worden is om naar de site: kerkdienstgemist.nl te gaan en dan door te klikken naar – Provincie Zuid-Holland -  Rotterdam – Kerk van uw keuze.

Vieringen in De Open Hof
Het is weer gelukt om de openstaande preekbeurten ingevuld te krijgen. Fijn als voorgangers bereid zijn om voor te gaan. We heten hen hartelijk welkom.

Vieringen in de Credokerk
We lezen uit Exodus 1 over het venijnige plan om het volk Israël aan banden te leggen. De redding komt van twee vrouwen. In het evangelie geeft Jezus ons het grootst mogelijke compliment: ‘Jullie zijn het licht in de wereld.’
Op 9 februari legt Truus van de Merwe ook haar ambt als diaken neer. We zullen haar daar voor bedanken.

Vieringen in de Vredeskerk
Nu er alleen op de eerste zondag van de maand vieringen zijn in de Vredeskerk wordt u hartelijk uitgenodigd om op de andere zondagen naar de Credokerk te komen.

GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN DE OPEN HOF en SEINPOST SLINGE
Het is al eerder geschreven dat we als goede buur, te weten Seinpost Slinge en Open Hof op zoek zijn naar een bepaalde manier van samenwerking. Dat laat zich zien in het feit dat er mensen zijn die over en weer de maaltijden bezoeken die er georganiseerd worden. Dat laat zich zien in gezamenlijke kerkdiensten zoals met Kerst en bijvoorbeeld  bij de Oecumenische dienst op 22 januari in de Bavo die werd gehouden tijdens de week van gebed. Over en weer gaan we met enige regelmaat als voorgangers van de beide gemeenten voor in de diensten op zondag. Zo zien we dat er langzaam maar zeker een verbinding ontstaat tussen de beide gemeentes. Naast deze activiteiten zijn we  op zoek naar nog meer vormen van samenwerking. We beraden ons om in de Stille Week samen te werken of met Pinksteren. Daarnaast  gaan onze gedachten uit naar het organiseren van bijvoorbeeld een filmavond met een thema waarover we met elkaar kunnen nadenken. Zo zijn we bezig in het zoeken naar vormen van samenwerken en elkaar ondersteunen en aanvullen als gemeenten van onze Heer. Wellicht leven er bij u ideeën om dingen samen te doen, die horen we dan graag van u. Met vriendelijke groet Ad Berkhout en Edwin de Jong.

GEMEENTE GESPREK  ZONDAG 23 FEBRUARI CREDOKERK

Op zondag 23 februari zal na de morgendienst onze begeleider Lydia Roosendaal haar samenwerkingsplan Vredeskerk-Credokerk presenteren. Naar aanleiding van de gehouden  gemeente enquête  is er hard gewerkt om de verdere samenwerking goed te kunnen laten verlopen. Rondom de gezamenlijke kerkdiensten in de Credokerk vragen diverse zaken nog om nadere doordenking, zoals bijvoorbeeld de viering van het Heilig Avondmaal, de inrichting van de kerkzaal, de liturgie die wordt gebruikt en het elkaar beter leren kennen. Na de kerkdienst waarin ds. Fokje Wierdsma voorgaat, volgt de presentatie van Lydia Roosendaal. U bent van harte welkom.

HVD/VCD-ONTMOETING DINSDAG 11 FEBRUARI
Op dinsdag 11 februari is er de jaarlijkse ontmoeting voor vrouwen die vrijwilligerswerk doen in de kerken in Rotterdam-Zuid en IJsselmonde. Dit jaar in de Maranathakerk aan de Hillevliet. Iedereen die van alles doet in de kerk, zoals bezoekwerk, koffieschenken, schoonmaken, creaochtenden, open kerk etc. is welkom. Vanaf dit jaar organiseert men alleen de ochtend met aansluitend een lunch. De spreekster is mevrouw Vuik en het onderwerp is: ’Eenzaamheid’.
Aanvang is om 10.00 uur en om ongeveer 13.30 uur ronden we de bijeenkomst af. Graag vóór 4 februari opgeven bij Marianne Boender (06 401 67 725) of Gerrie Hazel-de Vroome (06 535 88 713)

BIJBELGESPREKSGROEP (KRINGEN)
Credokerk
In de Credokerk is de volgende bijbelgespreksgroep  op dinsdag 11 februari van 10.30 -11.30 uur. We lezen verder in de Psalmen. U bent van harte welkom om ook mee te doen.

De Open Hof
Zondag 16 februari 2020 is er in De Open Hof weer Bijbelstudiegroep om 19 uur. Vanaf 18.45 uur staat de koffie klaar. We zijn bezig met het Bijbelboek Titus. Iedereen van harte welkom! Info: Ad Berkhout (0616376008)

LEERHUIS VREDESKERK

Steeds op de tweede woensdag van de maand is er het oecumenisch leerhuis in de Vredeskerk.
Dit keer spreken we nog even door over het thema van de Week van Gebed voor de eenheid. ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’ (naar Handelingen 28,2). Daarna starten we met de Protestantse lezing 2019. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid - Pieter-Jaap Aalbersberg - hield op 31 oktober de protestantse lezing 2019. Het thema was 'Gestold wantrouwen. Een onbedoeld effect van secularisatie?'
Wij zien naar u uit. Vanaf 13.30 uur is er koffie en thee. Om 14.00 beginnen we met het leerhuis. Om 15.00 uur sluiten we af en drinken nog even wat met elkaar.
Guus Ruijl en Fokje Wierdsma

PASTORALIA

ONS IS VOORGEGAAN

Filmmiddag in de Vredeskerk 30 maart 15.30 uur

De filmmiddag die op 27 januari gehouden werd trok veel belangstelling. De film ‘The Bucketlist’, waarin twee mannen elkaar uitdaagden om tegen het einde van hun leven nog activiteiten te ondernemen die voor hen belangrijk waren, ontroerde ons op meerdere momenten. Margriet van Kranenburg had deze film uitgezocht. Zo’n film samen kijken doet goed! En daarna nog samen soep en sandwiches eten, deed verschillende bezoekers uitspreken: “Wat gezellig, om dit zo samen te doen. Wanneer is de volgende keer?” We hebben besloten om de filmmiddag één keer in de twee maanden te houden. De volgende keer is dus: Maandagmiddag 30 maart om 15.30 uur. Een film is ook al aangedragen. We gaan dan kijken naar ‘Music of the Heart’. In deze film biedt een vioollerares aan om kinderen op een school in Harlem, New York viool te leren spelen. De kinderen vinden het geweldig, maar toch dreigt de school te worden gesloten. De lerares geeft niet op en blijft vechten tegen de sluiting in het belang van de kinderen. Zet de filmmiddag alvast in uw agenda! Opgeven bij Fokje Wierdsma, 06-44216517.


Een goed gesprek in de Vredeskerk dinsdagmiddag 3 maart 14.30 uur

In de leesgroep hebben we onderzocht wat vergeving is en hoe we er mee om kunnen gaan. Een mooie zoektocht! In het goede gesprek willen we dit verbinden met het kijken naar het programma De Verwondering, met filosofe Désanne van Brederode. Zij vertelt over het verwerken van haar ervaring bedrogen te zijn door haar echtgenoot. Zij vertelt ook hoe zij en haar ex-man ondanks de pijn toch weer een passende relatie hebben opgebouwd. Om de goede 18 jaren samen wel vast te houden. Wees welkom bij dit Goede Gesprek, zowel voor deelnemers aan de leesgroep, als deelnemers aan het Goede Gesprek. Opgeven graag bij Fokje Wierdsma, 06-44216517

SAMEN ETEN                    

Gezamenlijke broodmaaltijd 14 februari Vredeskerk
De broodmaaltijd met altijd iets extra’s erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de maand. Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg maken er altijd weer een feestje van!
Deze keer zeker want het is Valentijnsdag!
Vanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur.
Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42.
Warme maaltijd in De Open Hof
U heeft gemerkt dat de datum waarop de warme maaltijd op woensdag in de Open Hof gehouden wordt al een paar maal is veranderd. Van januari tot half mei is Ad Berkhout bezig met de PKN  cursus Homiletische en liturgische vorming en is Grieta Stravers eveneens met een cursus begonnen. Daarbij komt dat Cor Lampen de maaltijd niet in haar eentje kan verzorgen. Daarom is de maaltijd van januari niet doorgegaan en die van februari  komt door omstandigheden ook te vervallen. Wij gaan er voor zorgen dat de maaltijden later door kunnen blijven gaan en houden u op de hoogte van de data voor de komende maanden. Excuses voor het ongemak. Vriendelijke groet, Cor, Grieta en Ad.
Info en opgeven: mw. Cor Lampen (0104295334)

BLOEMENGROET
Credokerk

De Open Hof

Vredeskerk
Al deze bloemen gingen vergezeld met een hartelijke groet van ons allen.

DANK


VERJAARDAGEN Slinge
                                                                                   

VERJAARDAGEN Vreewijk
Al deze jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst !!

 

SAMEN ZINGEN IN DE BREEPLEINKERK   

Onder het motto: ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinkerk een  Koor-en samenzangdienst op  zondag  9 februari   waaraan medewerken: het “Bethelkerkkoor”o.l.v. Wim de Penning, orgel Martin Mans. Voorganger ds. Arnold Vroomans.
De dienst  begint om 17.00 uur 

COLLECTEN:

GIFT

Hartelijk dank voor deze gift !!

AGENDA
Spreekuur pastores Credokerk – dinsdag – 09.00 – 10.00 uur.
Aanloophuis Credokerk – elke vrijdag – 14.00 – 16.00 uur
Bejaardensoos – elke maandag – 14.00 – 16.00 uur
PCOB – elke 3de donderdag van de maand – 09.45 uur
 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.