PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 2021-2 Gaandeweg 2021-2
Kerkdiensten
Zondag 31 januari 
Credokerk              10.00 uur    ds. Fokje Wierdsma
Open Hof               10.00 uur    geen dienst 
Seinpost  Slinge     12.00 uur    ds. Edwin de Jong 

Zondag  7 februari 
Credokerk             10.00 uur    ds. Fokje Wierdsma 
Open Hof              10.00 uur    geen dienst    
Seinpost Slinge    12.00 uur    Mirjam Mul Kinderkerk

Zondag 14 februari
Credokerk            10.00 uur    pastor Johan Bos
Open Hof             10.00 uur    geen dienst
Seinpost Slinge    12.00 uur    ds. Edwin de Jong

MEDITATIE 
 Vorige week vierden we de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid. Vieren in de zin van bij elkaar komen in een dienst met broeders en zusters van een andere kerk of geloofsovertuiging was  door de Corona maatregelen niet mogelijk. Dan krijgt zo’n viering toch een andere lading. Er zal gebeden zijn door velen, maar het niet bij elkaar kunnen zijn raakt de kern van deze gebedsweek. Want het gaat er juist om dat we in verbinding staan met anderen. Natuurlijk, we bidden er voor dat er eenheid is onder christenen en met onze medemens. Maar juist in een bijeenkomst om daar samen te bidden, te zingen en na te denken, beleven we dat stukje eenheid. Dan motiveert het des te meer om aan eenheid te werken zoals Christus ons vraagt om te doen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’
We zijn in het kerkelijk jaar nu midden in de tijd van Epifanie, de tijd waarin we de Epifanie, dat is de Verschijning van Jezus aan de wereld, gedenken. Centraal staan daarin de aanbidding door de wijzen uit het oosten, de doop van Jezus in de Jordaan en de bruiloft te Kana. Met deze verschijningen legt Jezus  verbinding met de wereld. Met een wereld die te maken heeft met verdriet, pijn, lijden, rampen en conflicten en vandaag de dag met een pandemie. In die wereld is Christus gekomen en in die wereld vraagt Christus van ons om met hen die lijden een eenheid te vormen, door te delen, te helpen , te ondersteunen, te bidden. Dat is:  ‘Blijf in mijn liefde’. Of je nu elkaar kunt ontmoeten in een dienst of niet. Zo zingt ook het lied van Sela: Blijf in Mij

3 Laat je achter wie je was         4 Heer, uw roepstem echoot door:
en leef je nu voor mij?                   U roept mij bij mijn naam.
Want je wint je leven pas               Leer mij volgen in uw spoor
als jij het vindt in mij.                      en maak mij nieuw voortaan.
En mijn liefde spoort je aan           Geef mij steeds opnieuw de moed,
om de wereld in te gaan.                want mijn hart weet: U bent goed.
Dan raak ik de mensen aan           Ik heb lief en leef en groei
in jou en jij in mij.                            in U en U in mij.

Pastor Ad Berkhout.  

Wierdsma bericht
Eén voor één druppelen de vrouwen binnen in Welkom-centrum De Put. Ze zijn zó blij met dit uitje midden in de tweede lockdown. Ik heb hen opgeroepen,  omdat Nurten Ay, stagiaire geestelijke verzorging haar stage bijna afrondt. 
De enige opdracht die zij nog niet heeft kunnen doen is haar laatste groepsgesprek.Vanwege de lockdown was het afgelast. 
Vanmorgen heeft Nurten zich weer uitstekend voorbereid. De vrouwen hadden haar eerder gevraagd informatie te geven over orgaandonatie, want ze zijn bang dat ze de verkeerde keuze hebben gemaakt. Nurten heeft alle belangrijke punten in een PowerPoint Presentatie gezet en vertelt op heldere toon over de verandering in de donorwet. Het stelt de vrouwen gerust dat ze hun keuze altijd weer kunnen bijstellen zelfs als één van hun ouders op sterven ligt en niet duidelijk is wat hun vader of moeder wil. 
Nurten heeft ook filmpjes opgezocht waarin een dominee, een pandit en een imam uitleggen hoe er vanuit hun geloof over orgaandonatie wordt gedacht. Het mooie is dat deze mannen alle drie uitleggen dat iedere gelovige zelf mag kiezen én dat liefde voor je naaste een belangrijke reden is om te kiezen vóór orgaandonatie. Als Nurten dat laatste met de vrouwen bespreekt, zeggen een paar vrouwen: “Ik heb opgegeven dat ik mijn organen niet wil geven, want ik was bang dat de dokters het niet netjes doen, maar als ik iemand anders met mijn hart of nieren kan helpen, doe ik het toch!”
Ook komen de andere verhalen naar boven. Een vrouw uit India vertelt over mensen in haar geboortestad die hun organen verkopen om weer eten aan hun kinderen te kunnen geven. Een Hindoestaanse vrouw vertelt over de veranderingen in het geloof. Vroeger mocht orgaandonatie niet, want dan moest je in je volgende leven zonder die organen verder. Nu geloven mensen dat niet meer. 
De vrouwen vinden het heerlijk om zo weer naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren en ik ook. “Mogen we volgende week weer komen?”, vragen ze. Tot mijn grote spijt kan ik dat niet door laten gaan met deze lockdown. “Nog even thuis volhouden tot 9 februari, dames” zeg ik. En ik bedank hen hartelijk dat zij Nurten hebben geholpen om haar stage af te ronden. 

BLOEMENGROET 


VERJAARDAGEN  

Al deze jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst !! PASTORAAT IN CORONA-TIJD EN DAARNA

Een groepje pastores en gemeenteleden is samengesteld om te kijken hoe we in een – best wel – grote wijkgemeente Credo het pastoraat zo effectief mogelijk kunnen gaan invullen. Er zijn wat ideeën op tafel gekomen en die zullen we in een kaart die bij de Kerkbalans wordt gevoegd vermelden. In het kort zijn de plannen als volgt:
-    Opzetten van een contactkwartet
-    Er worden 2 lijsten gemaakt: 1 voor de voormalige wijkgemeente Slinge en 1 voor de voormalige wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk. Deze lijsten worden doorgenomen om te kijken wie er betrokken is bij de gemeente.
-    Vervolgens zullen we gaan bellen of op bezoek gaan.
Uiteraard is het altijd mogelijk om – als u contact wilt – één van de pastores of één van de andere leden van de groep aan te spreken en uw wens uit te spreken. Dan wordt er actie ondernomen.
De groep Pastorale Zorg bestaat uit:
Ad Berkhout, Johan Bos, Gerda den Dunnen, Joke van Rosmalen, Grieta Stravers, Tineke Vis en Fokje Wierdsma

ACTIE KERKBALANS

Het is de planning dat we vanaf ongeveer half februari weer starten met de actie Kerkbalans. We worden opgeroepen financieël bij te dragen om het werk van onze wijkgemeente te kunnen blijven doen. Half februari krijgt u een brief met uitgebreide informatie over de actie en de financiële situatie. Van harte hopen dat u weer bijdraagt om zo in onze wijken kerk te blijven!
Uw kerkrentmeesters


GEBEDSBRIEF

In wat een bijzondere tijden leven we. Er is nu zelfs een avondklok
ingesteld. Bij een avondklok denken we meestal aan oorlog en  ellende. Nu is het om ons allen te beschermen tegen een onzichtbare vijand. 
We hebben de aarde uitgebuit en op vele plaatsen kapot gemaakt, veel planten en dieren zijn uitgestorven, de temperatuur stijgt en de polen smelten in rap tempo. En wij, wij zitten thans opgesloten, we mogen elkaar niet zien en vastpakken, wat hebben we ervan gemaakt??
Onze hoop is nu gesteld op de vaccins, waarbij de rijke landen natuurlijk als altijd voorrang hebben boven de arme landen.
Wat is gerechtigheid nog in deze wereld?
Maar onze hoop en verwachting is bovenal gesteld op Hem, die genadig is en vol vergeving voor alles wat niet goed in ons leven.
Laten we daar dagelijks om bidden,  dat Hij ons genadig wil zijn,  dat Hij de wereld in al haar verdriet genadig wil zijn en zeker in deze tijd heel dicht nabij wil zijn. Ons leven is met Hem verbonden als een onzichtbare draad, Hij houdt ons vast, niet belemmerend,  maar als vrije mensen. Hij wil ons leiden, maar daar mogen we zelf voor kiezen.  Hij wil ons bevrijden van alles wat ons belast. 
Jezus wil ons genadig zijn en schenkt ons Zijn liefde om niet.
Laten we bidden voor allen die nog steeds getroffen worden door Corona.  Gebed voor onze geliefden in de ziekenhuizen, voor de stervenden en de rouwende.  Heer Jezus, ontferm U over hen allen, wil hen tot Troost zijn.
Gebed om wijsheid voor de machthebbers van deze wereld en ook voor onze regering en kamerleden.  
Gebed voor landen waar dictators heersen, die hun macht niet willen opgeven.  Jezus zal machtigen van hun troon doen storten.

Gebed voor allen die lijden om hun geloof in de Here Jezus, wees hen heel dicht nabij en geef hen kracht voor elke dag, 
dank U wel Heer.
Gebed voor de miljoenen vluchtelingen,  niet alleen in het Midden Oosten, maar nu ook in Midden Amerika, waar velen op de vlucht zijn naar de Verenigde Staten. 
Wat een verdriet als je alles achter je moet laten, ook je geliefden, omdat er geen werk, geen inkomen is en je hoopt op een betere toekomst. 
Heer Jezus, U bent bij hen en we vragen U kracht en moed voor allen die onderweg zijn naar een onzekere toekomst.
Liefdevolle Vader, geef ons geloof,
U bent onze hulp en verwachting voor eeuwig. 
Wij blijven U loven en aanbidden, want niemand kan ons uit Uw handen roven.  God is onze Schuilplaats.
Een warme groet aan u allen,
Kees Loren de Jong.

ZINGEN MAAKT BLIJ (Livestream uitzending)

Op zondagmiddag 31 januari om 17.00 uur is er vanuit de Breepleinkerk weer een livestream dienst. Het is  een “gewone” zangdienst met predikant, meditatie, gebed. Het zingen hebben we opgelost door een solist de liederen te laten zingen, Voorganger: ds. Erick Versloot , Organist: Wim de Penning; Solisten:  Johan Petersen en Nico de Ruig. 
Zondag 14 februari werken aan deze dienst mee: Voorganger: ds. Koos Staat, Organist: Martin Mans; Solist: Nico de Ruig  
Techniek: Wim en Ellen de Penning. De dienst wordt rechtstreeks uitgezonden op Internet en wel via YouTube http://www.breepleinkerk.nl/livestream GIFTEN


Voor al deze giften: Hartelijk dank !


ANDERE NAAM DIACONIE REKENING 
Op 1 maart a.s. zal de diaconierekening veranderen van naam maar niet van nummer. Het wordt dan:

Diaconie Protestantse wijkgemeente Credo
NL 60 INGB 0000114661

BIJBELLEESROOSTER

31/1    Deutronomium 18 : 14 – 22      7/2  Marcus 1 : 35 – 45
  1/2   Psalm 87                                    8/2  Marcus 2 :   1 – 12
  2/2   Deutronomium 19 :   1 – 10        9/2  Marcus 2 : 13 – 22
  3/2   Deutronomium 19 : 11 – 21        10/2  Psalm 44
  4/2   Deutronomium 20 :   1 -   9         11/2  Marcus 2 : 23 – 3: 6
  5/2   Deutronomium 20 : 10  - 22        12/2  Marcus 3 :   7 – 19
  6/2   Psalm 83                                     13/2  Psalm  32

            14/2  Joël  1 :   1 -  14       
            15/2  Joël  1 :  15 – 20
            16/2  Joël  2 :    1 - 11 
            17/2  Joël  2 :  12 – 17
            18/2  1 Petrus  2 : 11 – 17
            19/2  1 Petrus  2 : 18 – 25
            20/2  1 Petrus  3 :   1 - 12    
EEN TOEKOMST VOL VAN HOOP
In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
 
Ook al zijn er duizend vragen,    
al begrijpen wij U niet,             
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet.   
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.                  
  
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
Tekst: Hans Maat, muziek: Adrian Roest. © 2019 Stichting Sela Music
Kerkdiensten
Zondag 31 januari
Credokerk                 10.00 uur       ds. Fokje Wierdsma
Open Hof                  10.00 uur       geen dienst
Seinpost  Slinge        12.00 uur       ds. Edwin de Jong

Zondag  7 februari
Credokerk                 10.00 uur       ds. Fokje Wierdsma
Open Hof                  10.00 uur       geen dienst  
Seinpost Slinge         12.00 uur       Mirjam Mul Kinderkerk

Zondag 14 februari
Credokerk                 10.00 uur       pastor Johan Bos
Open Hof                  10.00 uur       geen dienst
Seinpost Slinge         12.00 uur       ds. Edwin de Jong

MEDITATIE
 Vorige week vierden we de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid. Vieren in de zin van bij elkaar komen in een dienst met broeders en zusters van een andere kerk of geloofsovertuiging was  door de Corona maatregelen niet mogelijk. Dan krijgt zo’n viering toch een andere lading. Er zal gebeden zijn door velen, maar het niet bij elkaar kunnen zijn raakt de kern van deze gebedsweek. Want het gaat er juist om dat we in verbinding staan met anderen. Natuurlijk, we bidden er voor dat er eenheid is onder christenen en met onze medemens. Maar juist in een bijeenkomst om daar samen te bidden, te zingen en na te denken, beleven we dat stukje eenheid. Dan motiveert het des te meer om aan eenheid te werken zoals Christus ons vraagt om te doen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’
We zijn in het kerkelijk jaar nu midden in de tijd van Epifanie, de tijd waarin we de Epifanie, dat is de Verschijning van Jezus aan de wereld, gedenken. Centraal staan daarin de aanbidding door de wijzen uit het oosten, de doop van Jezus in de Jordaan en de bruiloft te Kana. Met deze verschijningen legt Jezus  verbinding met de wereld. Met een wereld die te maken heeft met verdriet, pijn, lijden, rampen en conflicten en vandaag de dag met een pandemie. In die wereld is Christus gekomen en in die wereld vraagt Christus van ons om met hen die lijden een eenheid te vormen, door te delen, te helpen , te ondersteunen, te bidden. Dat is:  ‘Blijf in mijn liefde’. Of je nu elkaar kunt ontmoeten in een dienst of niet. Zo zingt ook het lied van Sela: Blijf in Mij

3 Laat je achter wie je was       4 Heer, uw roepstem echoot door:
en leef je nu voor mij?                U roept mij bij mijn naam.
Want je wint je leven pas           Leer mij volgen in uw spoor
als jij het vindt in mij.                 en maak mij nieuw voortaan.
En mijn liefde spoort je aan       Geef mij steeds opnieuw de moed,
om de wereld in te gaan.            want mijn hart weet: U bent goed.
Dan raak ik de mensen aan       Ik heb lief en leef en groei
in jou en jij in mij.                        in U en U in mij.

Pastor Ad Berkhout.  

PASTORALIA  
Mw. J. Blok – de Romph verblijft voor revalidatie in Intermezzo, Motorstraat 110, 3083AP Rotterdam. Naar het zich nu laat aanzien zal dit nog wel even duren. Wij wensen haar kracht toe bij het revalideren en wensen haar samen met haar man veel sterkte toe.
Dhr. Ruud Hofman Langehorst 8 c 3085 HL)heeft een operatie ondergaan in Ikazia. Inmiddels is hij weer thuisgekomen en daar is het revalideren en wennen aan de veranderde situatie. We wensen hem veel geduld toe en kracht van God.
Mw. G.M. Hokke verblijft in Laurens Stadzicht, Overschiese kleiweg 55, 3045LJ Rotterdam. Onderzoek en testen gaan nog steeds door op zoek naar een visie over haar toekomstige manier van wonen. Al met al een langdurig proces waarin we haar al het goede wensen. 
Mw. Anke Huys-Van Klaveren van de Middelharnisstraat revalideert in zorgcentrum De Zellingen-Rijckehove (Tjsaikovskistraat 1 2901 HM Capelle aan den IJssel). Inmiddels is duidelijk dat ze niet meer naar huis kan omdat er teveel zorg nodig is. Nu is het zoeken naar een goede plek om te gaan wonen. We wensen haar en haar kinderen daar sterkte bij.
In het verpleeghuis van Sonneburgh (Groene Kruisweg 381 3084 LM Rotterdam) wordt mw. J. Korteweg-Besterveld nog steeds verpleegd. We wensen haar de nabijheid van God toe.
We leven mee met mw. Loeki Langstraat (Windsingel 152, 2991 HN Barendrecht) die een moeilijk bericht van de dokter kreeg en daarom ook een ingreep moest ondergaan in het ziekenhuis. We hopen en bidden dat de ingreep gezegend wordt.
Mw. Jopie Pijn-De Moor ligt (nog steeds) in Ikazia (Montesorriweg 1 3083 AN Rotterdam). Het gaat nog niet vanzelf allemaal. Een moeilijke tijd voor haar en Leo. We wensen hen de kracht en nabijheid van God toe.
Mw. F. Sprang-Brondijk moest worden opgenomen in Maasstad vanwege acute mobiliteitsproblemen. Inmiddels verblijft zij in Intermezzo (Motorstraat 110 3083 AP Rotterdam) om te revalideren. We wensen haar daarbij sterkte.
Marjolein van der Stoep (Streefkerkstraat 38, 3089 PW Rotterdam) kreeg de bloemen van de kerk omdat ze een moeilijke tijd doormaakt. Ze heeft ook een operatieve ingreep ondergaan die vooral emotioneel ingrijpend was. We wensen haar sterkte. Een blijk van meeleven wordt zeer gewaardeerd.
Naast de met name genoemde mensen denken we aan allen die het moeilijk hebben. Een lockdown met avondklok is heftig voor ons allemaal, maar in het bijzonder voor die mensen die altijd al alleen zijn. Houdt elkaar vast. Bel elkaar en stuur kaartjes. En ook naar mensen die u niet zo goed kent!
Fokje Wierdsma, Ad Berkhout en Johan Bos

ONS ZIJN VOORGEGAAN
Op 1 januari  overleed Klaas Geert Wetsema in de leeftijd van 98 jaar. Hij was een van de pioniers uit de begintijd van de Gereformeerde kerk in Zuidwijk die toen nog kerkten in een houten noodkerk. Veel werk heeft hij verzet. In de loop der jaren is de kerkelijke betrokkenheid minder geworden maar zijn geloof liet hij niet los. Het laatst woonde hij op de afdeling De Reling van zorgcentrum de Elf Ranken waar ik hem een aantal keren mocht bezoeken..
Leed is hem ook niet bespaard gebleven, zijn vrouw en een zoon moest hij loslaten. Dat is zwaar geweest. Klaas is in stilte gecremeerd. We leven mee met zijn zoon Roelf, de kleinkinderen en ‘buurvrouw’ Wil. De nabijheid en kracht van God moge bij hen zijn!       Pastor Johan Bos

8 januari overleed Anna Neeltje Cornelia (An) Kooijman Molendijk op 84-jarige leeftijd. Zij woonde al jaren in de Zuiderparkflat aan de Ooltgensplaathof. We kennen An vooral als koster van de Open Hof. Jaren heeft zij die taak met gedreven inzet en altijd erg precies gedaan, ze was een perfectionist in haar taak. Maar ook in haar uiterlijke verzorging en woning zag je dat terug. Altijd even netjes, een echte dame!
Naast actief in de Open Hof te zijn was ze ook actief in Sonneburgh bij het halen en brengen van mensen naar de kerkdienst.
Na het overlijden van haar man is zij via vrienden uit de flat betrokken geraakt bij de Open Hof en is geloof voor haar gaan leven. Geloven was niet altijd gemakkelijk voor haar, soms was het ook een strijd. Tijdens ons laatste gesprek in een hospice in Voorburg gaf ze toch aan dat ze naar God ging. We lazen uit Johannes 14 over het huis van de Vader met de vele woningen waar Jezus voor haar een plaats heeft bereid. We geloven dat ze Thuis is! An is in zeer besloten kring gecremeerd.
Namens de gemeente wensen we haar broer, overige familie, haar hartsvriendin Lien en iedereen die verbonden was met An alles toe wat nodig is dit gemis een plekje te kunnen geven.
Pastor Johan Bos

Met een dankdienst voor haar leven hebben we op vrijdag 15 januari in de kapel van Begraafplaats Charlois, afscheid genomen van mw. Janke Anna Poolen – van der Lune. Zij mocht de leeftijd van 91 jaar bereiken. Jannie was gemeentelid van De Open Hof vanuit Heijplaat. In dankbaarheid kunnen haar dochter, schoonzoon en kleinkinderen terugkijken op haar leven. Jannie heeft een bewogen leven gehad. Op jonge leeftijd verloor zij 2 zusters, later een broer en nog weer later een andere zus en  toen zij een jonge vrouw was verloor zij haar moeder en moest zij voor haar vader zorgen. Dan maak je heel wat mee in je leven. Zorgen voor anderen stond centraal in haar leven. Dat deed ze in de Van de Endert Stichting en later in Sonneburgh. Dat deed zij ook voor haar gezin en dat deed zij, tot het einde toe, voor haar man Joop, eerst thuis en later in Slingedael. In haar leven heeft zij houvast gevonden bij haar Schepper. Tijdens de plechtigheid hebben we stil gestaan bij de tekst die eveneens bij de begrafenis van haar man Joop is gelezen, Openbaringen 21:1-5. Daar lezen we dat God zijn woonplaats heeft onder de mensen, dat Hij daarom heel dicht bij je is onder alle omstandigheden. Dat heeft Jannie geholpen in het leven en dat was haar overtuiging. Mogen de woorden uit de lezing dat God alle tranen, rouw en pijn zal weg doen, de troost zijn voor dochter Hilda en haar man Arie en voor de kleinkinderen Roel, Anja en Brandon. Er staat geschreven, het is betrouwbaar en waar: wat er eerst was is voorbij want “ Alles maak ik nieuw!”
Pastor Ad Berkhout  

Wierdsma bericht
Eén voor één druppelen de vrouwen binnen in Welkom-centrum De Put. Ze zijn zó blij met dit uitje midden in de tweede lockdown. Ik heb hen opgeroepen,  omdat Nurten Ay, stagiaire geestelijke verzorging haar stage bijna afrondt.
De enige opdracht die zij nog niet heeft kunnen doen is haar laatste groepsgesprek.Vanwege de lockdown was het afgelast.
Vanmorgen heeft Nurten zich weer uitstekend voorbereid. De vrouwen hadden haar eerder gevraagd informatie te geven over orgaandonatie, want ze zijn bang dat ze de verkeerde keuze hebben gemaakt. Nurten heeft alle belangrijke punten in een PowerPoint Presentatie gezet en vertelt op heldere toon over de verandering in de donorwet. Het stelt de vrouwen gerust dat ze hun keuze altijd weer kunnen bijstellen zelfs als één van hun ouders op sterven ligt en niet duidelijk is wat hun vader of moeder wil.
Nurten heeft ook filmpjes opgezocht waarin een dominee, een pandit en een imam uitleggen hoe er vanuit hun geloof over orgaandonatie wordt gedacht. Het mooie is dat deze mannen alle drie uitleggen dat iedere gelovige zelf mag kiezen én dat liefde voor je naaste een belangrijke reden is om te kiezen vóór orgaandonatie. Als Nurten dat laatste met de vrouwen bespreekt, zeggen een paar vrouwen: “Ik heb opgegeven dat ik mijn organen niet wil geven, want ik was bang dat de dokters het niet netjes doen, maar als ik iemand anders met mijn hart of nieren kan helpen, doe ik het toch!”
Ook komen de andere verhalen naar boven. Een vrouw uit India vertelt over mensen in haar geboortestad die hun organen verkopen om weer eten aan hun kinderen te kunnen geven. Een Hindoestaanse vrouw vertelt over de veranderingen in het geloof. Vroeger mocht orgaandonatie niet, want dan moest je in je volgende leven zonder die organen verder. Nu geloven mensen dat niet meer.
De vrouwen vinden het heerlijk om zo weer naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren en ik ook. “Mogen we volgende week weer komen?”, vragen ze. Tot mijn grote spijt kan ik dat niet door laten gaan met deze lockdown. “Nog even thuis volhouden tot 9 februari, dames” zeg ik. En ik bedank hen hartelijk dat zij Nurten hebben geholpen om haar stage af te ronden.

BLOEMENGROET
Zondag 10 januari gingen de bloemen uit de Credokerk naar Marjolein v. d. Stoep, Streefkerkstraat 38  17 januari werden ze bezorgd bij mw. Staal-Vaandrager, Jagerslaan 20.   24 januari kreeg mw. E. J. Dijkstra-Moerkerk, Langenhorst 613 de bloemen
Zondag 10 januari gingen de bloemen vanuit de Open Hof naar mw. L.W. van Oord-van Geemert, Ooltgensplaatweg  
17 januari waren ze bestemd voor Wil Visser, Keyenburg 75.
24 januari werden de bloemen bezorgd bij fam. S. W. Blok, Kerkwervesingel 219. Al deze bloemen gingen vergezeld met een hartelijke groet van ons alle.    

BEDANKT
Langs deze weg willen wij ieder heel hartelijk bedanken voor de prachtige Paaskaars. Wij zijn er reuze blij mee.
Een prachtig cadeau, hij heeft een mooi plaatsje gekregen.
Tevens wil ik een ieder heel hartelijk bedanken voor de kaarten en telefoontjes vanwege mijn ziek zijn. Het doet een mens goed om in deze donkere tijden een vonkje licht te mogen ontvangen.
De weg is nog lang, maar we moeten vol zien te houden en dat kun je niet alleen.
Hartelijke groet,  Jeroen en Annelies Dingjan

Onverwacht werden op maandag 4 januari de bloemen uit de 
Open Hof bij ons bezorgd. Echt een mooi boeket.
Erg bedankt, we zijn er blij mee.   Fam. Kootstra
Op zondag 17 januari mocht ik de bloemen ontvangen namens de Credokerk. Het was een prachtige bos roze tulpen met takjes roze brem er doorheen. Hartelijk dank hiervoor.
Vriendelijke groeten,  Wil Visser
Heel hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik kreeg ter gelegenheid van mijn verjaardag. Ze zijn prachtig en ik ben er heel blij mee. Ook bedankt voor de vele kaarten die ik mocht ontvangen. Het doet mij goed dat er in deze tijd nog zo aan mij
wordt gedacht. Hartelijke groeten,  Hilda Schram.
HUWELIJKSJUBILEUM
Op 24 februari hoopt het echtpaar Zuiddam, Slinge 751, 3085 EV, hun 60 jarig huwelijk te gedenken.
Wij wensen hun een fijne dag toe, en nog veel gelukkige jaren samen.     
VAN HARTE GEFELICITEERD !!

VERJAARDAGEN 

 2/2 mw. I. G. Kool–v.d. Linden, Gr. Kruisweg 381, 3084 LM, 93 jr.
 3/2 dhr. H. van der Weele, Ooltgensplaatweg 41, 3086 NK, 84 jaar
 5/2 dhr. G. van der Graaf, Loevesteinsingel 171, 3077 HM,  94 jaar
 5/2 dhr. D. Berkman, Prins Hendrikkade 165a, 3071 KR,      78 jaar
 7/2 mw. J.M. Blok-de Romph, Kerkwervesingel 219, 3086 HN, 84j
 8/2 mw. M. Kraak-Verkade, Sommelsdijkstraat 172, 3086 BP, 87jr.  
 9/2 mw. P.v.d.Graaf-Kleibeuker, Kerkwervesingel 181,
                                                                                        3086 HM, 93 jaar
10/2 mw. J.C.ter Hark-Nieuwveld, Lodewijk Pincoffsweg 430,  
                                                                                      3071 AS      84 jaar
10/2 mw. R. v.d. Kolff-van Dijke, Reineveld 21,  3075 SL       82 jaar
13/2 mw. M. v.d. Bosch, Boekenrode 159,  3085 JB,                 81 jaar
14/2 mw. M. Berkman-Kranendonk, Beukendaal 111c,
                                                                                      3075 LD,   100 jaar
15/2 dhr. J. Dumee, Nederhorst 43, 3085 VT                             81 jaar
18/2 mw. M.N. v.d. Linden-v.d. Sijde, Gr.Kruisweg 197,
                                                                                      3084 LM,    99 jaar
18/2 mw. E. v.d. Tas- Geleijns, Averlo 6, 3085AG,                   85 jaar
18/2 mw. E. Fousert-v.d. Sluis, Peppelwede 29,
                                                                   2993 TC, Barendrecht, 78 jaar
19/2 dhr. W.J.J. Huurman, Wilhelminakade 511, 3072AP       81 jaar

20/2 mw. H. Passenier, Middelharnisstraat 143 a, 3086 GH,  85 jaar
20/2 mw. J.L. Regouin-van Room, Rodestein 12, 3085 NR,    84 jaar
23/2 mw. T.A. Vink-v. Dillen, Ravenswaard 5 k. 151, 3078PG,  91 j.
23/2 dhr. C.J. Vermeulen, Berkendaal 105, 3075XC,                75  jaar

Al deze jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst !!PASTORAAT IN CORONA-TIJD EN DAARNA

Een groepje pastores en gemeenteleden is samengesteld om te kijken hoe we in een – best wel – grote wijkgemeente Credo het pastoraat zo effectief mogelijk kunnen gaan invullen. Er zijn wat ideeën op tafel gekomen en die zullen we in een kaart die bij de Kerkbalans wordt gevoegd vermelden. In het kort zijn de plannen als volgt:
  • Opzetten van een contactkwartet
  • Er worden 2 lijsten gemaakt: 1 voor de voormalige wijkgemeente Slinge en 1 voor de voormalige wijkgemeente VredeskerkBreepleinkerk. Deze lijsten worden doorgenomen om te kijken wie er betrokken is bij de gemeente.
  • Vervolgens zullen we gaan bellen of op bezoek gaan.
Uiteraard is het altijd mogelijk om – als u contact wilt – één van de pastores of één van de andere leden van de groep aan te spreken en uw wens uit te spreken. Dan wordt er actie ondernomen.
De groep Pastorale Zorg bestaat uit:
Ad Berkhout, Johan Bos, Gerda den Dunnen, Joke van Rosmalen, Grieta Stravers, Tineke Vis en Fokje Wierdsma

ACTIE KERKBALANS

Het is de planning dat we vanaf ongeveer half februari weer starten met de actie Kerkbalans. We worden opgeroepen financieël bij te dragen om het werk van onze wijkgemeente te kunnen blijven doen. Half februari krijgt u een brief met uitgebreide informatie over de actie en de financiële situatie. Van harte hopen dat u weer bijdraagt om zo in onze wijken kerk te blijven!
Uw kerkrentmeesters


GEBEDSBRIEF

In wat een bijzondere tijden leven we. Er is nu zelfs een avondklok
ingesteld. Bij een avondklok denken we meestal aan oorlog en  ellende. Nu is het om ons allen te beschermen tegen een onzichtbare vijand.
We hebben de aarde uitgebuit en op vele plaatsen kapot gemaakt, veel planten en dieren zijn uitgestorven, de temperatuur stijgt en de polen smelten in rap tempo. En wij, wij zitten thans opgesloten, we mogen elkaar niet zien en vastpakken, wat hebben we ervan gemaakt??
Onze hoop is nu gesteld op de vaccins, waarbij de rijke landen natuurlijk als altijd voorrang hebben boven de arme landen.
Wat is gerechtigheid nog in deze wereld?
Maar onze hoop en verwachting is bovenal gesteld op Hem, die genadig is en vol vergeving voor alles wat niet goed in ons leven.
Laten we daar dagelijks om bidden,  dat Hij ons genadig wil zijn,  dat Hij de wereld in al haar verdriet genadig wil zijn en zeker in deze tijd heel dicht nabij wil zijn. Ons leven is met Hem verbonden als een onzichtbare draad, Hij houdt ons vast, niet belemmerend,  maar als vrije mensen. Hij wil ons leiden, maar daar mogen we zelf voor kiezen.  Hij wil ons bevrijden van alles wat ons belast. 
Jezus wil ons genadig zijn en schenkt ons Zijn liefde om niet.
Laten we bidden voor allen die nog steeds getroffen worden door Corona.  Gebed voor onze geliefden in de ziekenhuizen, voor de stervenden en de rouwende.  Heer Jezus, ontferm U over hen allen, wil hen tot Troost zijn.
Gebed om wijsheid voor de machthebbers van deze wereld en ook voor onze regering en kamerleden.  
Gebed voor landen waar dictators heersen, die hun macht niet willen opgeven.  Jezus zal machtigen van hun troon doen storten.

Gebed voor allen die lijden om hun geloof in de Here Jezus, wees hen heel dicht nabij en geef hen kracht voor elke dag,
dank U wel Heer.
Gebed voor de miljoenen vluchtelingen,  niet alleen in het Midden Oosten, maar nu ook in Midden Amerika, waar velen op de vlucht zijn naar de Verenigde Staten. 
Wat een verdriet als je alles achter je moet laten, ook je geliefden, omdat er geen werk, geen inkomen is en je hoopt op een betere toekomst. 
Heer Jezus, U bent bij hen en we vragen U kracht en moed voor allen die onderweg zijn naar een onzekere toekomst.
Liefdevolle Vader, geef ons geloof,
U bent onze hulp en verwachting voor eeuwig. 
Wij blijven U loven en aanbidden, want niemand kan ons uit Uw handen roven.  God is onze Schuilplaats.
Een warme groet aan u allen,
Kees Loren de Jong.

ZINGEN MAAKT BLIJ (Livestream uitzending)

Op zondagmiddag 31 januari om 17.00 uur is er vanuit de Breepleinkerk weer een livestream dienst. Het is  een “gewone” zangdienst met predikant, meditatie, gebed. Het zingen hebben we opgelost door een solist de liederen te laten zingen, Voorganger: ds. Erick Versloot , Organist: Wim de Penning; Solisten:  Johan Petersen en Nico de Ruig.
Zondag 14 februari werken aan deze dienst mee: Voorganger: ds. Koos Staat, Organist: Martin Mans; Solist: Nico de Ruig 
Techniek: Wim en Ellen de Penning. De dienst wordt rechtstreeks uitgezonden op Internet en wel via YouTube http://www.breepleinkerk.nl/livestreamGIFTEN
voor de kerk                         via Johan Bos                       €    20,00
via Johan Bos                       €    20,00
bloemengroet                       via Johan Bos                       €    10,00
Voedselbank                        via Kees Loren de Jong       €  250,00
Diaconie                                via Kees Loren de Jong       €  250,00 
Voedselbank Open Hof      via Liesbeth Bos                  €   50,00

Voor al deze giften: Hartelijk dank !
ANDERE NAAM DIACONIE REKENING
Op 1 maart a.s. zal de diaconierekening veranderen van naam maar niet van nummer. Het wordt dan:
Diaconie Protestantse wijkgemeente Credo
NL 60 INGB 0000114661
BIJBELLEESROOSTER

31/1   Deutronomium 18 : 14 – 22             7/2  Marcus 1 : 35 – 45
  1/2   Psalm 87                                              8/2  Marcus 2 :   1 – 12
  2/2   Deutronomium 19 :   1 – 10              9/2  Marcus 2 : 13 – 22
  3/2   Deutronomium 19 : 11 – 21            10/2  Psalm 44
  4/2   Deutronomium 20 :   1 -   9            11/2  Marcus 2 : 23 – 3: 6
  5/2   Deutronomium 20 : 10  - 22           12/2  Marcus 3 :   7 – 19
  6/2   Psalm 83                                            13/2  Psalm  32

                                    14/2  Joël  1 :   1 -  14             
                                    15/2  Joël  1 : 15 – 20
                                    16/2  Joël  2 :    1 - 11
                                    17/2  Joël  2 :  12 – 17
                                    18/2  1 Petrus  2 : 11 – 17
                                    19/2  1 Petrus  2 : 18 – 25
                                    20/2  1 Petrus  3 :   1 - 12   


 

 

EEN TOEKOMST VOL VAN HOOP

In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
 
Ook al zijn er duizend vragen,    
al begrijpen wij U niet,             
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet.   
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.                  
  
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
Tekst: Hans Maat, muziek: Adrian Roest. © 2019 Stichting Sela Music
 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.