PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 19 Gaandeweg 19
Kerkdiensten
Zondag 15 november
Credokerk             10.00 uur    pastor Johan Bos 
Open Hof              10:00 uur    ds. H. Becker
Seinpost Slinge    12.00 uur    Bijbelstudie, daarna maaltijd 

Zondag 22 november     Gedachtenisdienst
Credokerk             10.00 uur    ds. Fokje Wierdsma 
                                                           en pastor Johan Bos 
Open hof               10.00 uur    pastor Ad Berkhout
Seinpost Slinge    12.00 uur    Celebration –daarna maaltijd
 
Let u erop dat u zich op moet geven om de kerkdiensten bij te wonen. Voor de Open Hof kunt u Rieta Renkema bellen en voor 
de Credokerk Grieta Stravers 

MEDITATIE
Als je het zelf meemaakt, is het toch weer anders. Je hoort mensen vertellen dat ze op hun verjaardag zijn gebeld door hun kinderen. ‘En ik kon ze op de telefoon ook nog zien, wonderlijk!’  Maar geen fysiek contact, geen gezellig samenzijn. Vrijdag 30 oktober maakten we het zelf mee, onze oudste dochter was jarig. In de nacht van woensdag op donderdag brak de koorts uit en klonk het gehoest door de kamer. Donderdagochtend heb ik me voor de zekerheid laten testen. ‘Wie weet, komen we niet langs, we wachten op de uitslag’. Het bericht volgde: positief getest. Het zegt niet alles, maar de symptomen waren ook niet verheffend. ‘Ruim 20 jaar heb ik je nooit overdag op bed zien liggen met koorts,’ zo voegde mijn vrouw me toe. Gelijk heeft ze, dus wat heb ik te klagen? ‘In quarantaine’. Afhankelijk zijn van de hulp van anderen, leven tussen de muren van je kamer, afgescheiden van je geliefden. Quarantaine en je goed ziek weten, velen hebben het sinds half maart meegemaakt. Deze dagen maken ons gevoeliger voor wat anderen – vaak zoveel heftiger – meemaken.

Opmerkelijk genoeg was de laatste Bijbeltekst die ik echt las en tot me liet doordringen Jesaja 53, over de knecht van de Heer, die de ziekte droeg. Op de Bijbel gesprekskring in de Oude Kerk lezen we fragmenten uit het boek Jesaja en woensdag was Jesaja 53 aan de beurt. ‘Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was’ (Jesaja 53:3). Een bijzondere typering: de knecht van de Heer is geen ‘winnaar’, maar een ‘loser’. En wat hebben ‘losers’ ons te bieden? Een mens van lijden en ziekte, wat kan hij voor ons doen? 

Was de knecht van de Heer werkelijk ziek? Wie zal het zeggen. In ieder geval maakt het beeld ons duidelijk dat de knecht deelt in het menselijk lot, in de kwetsbaarheid van het bestaan. En is de wijze waarop er gesproken wordt over de knecht niet veelzeggend voor God zelf?  De woorden waarmee de profeet de knecht typeert, doen me denken aan woorden van Dietrich Bonhoeffer (uit Verzet en Overgave): “God is zwak en machteloos in de wereld en juist zo en alleen zo is Hij met ons en helpt Hij ons... alleen de lijdende God kan helpen.” Over ‘de knecht van de Heer’ uit het boek Jesaja is veel te zeggen, er zijn boeken over vol geschreven. Al zal de profeet andere gedachten hebben gehad, in de vroege kerk denken ze bij ‘knecht van de Heer’ al snel aan Jezus. Volgens het boek Hebreeën is Jezus de hogepriester die in alles aan ons gelijk moest worden om ons bij te staan (Hebreeën 2:17-18), die in alles kan meevoelen met onze zwakheden (Hebreeën 4:15), die heeft gesmeekt en gebeden, angst heeft gekend (Hebreeën 5:7-8). Al lost dat ons lijden niet zomaar op, Hij is met ons lijden bekend. En dát maakt alles anders.
Ds. Bert Davelaar

Dit jaar is zó anders dan andere jaren. 

In dit jaar worden we extra ruw bij de dood bepaald vanwege de pandemie. Juist nu voelen we de behoefte sterk om dierbaren die ons ontvallen zijn te gedenken. Ook nu willen we familie, vrienden en bekenden gelegenheid geven om gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden te gedenken. We hebben gezocht naar een manier waarop dat kan binnen de regels van de RIVM. 
Familieleden van gemeenteleden die dit jaar zijn overleden hebben namens de wijkgemeente persoonlijk een uitnodiging gekregen om op zaterdag 21 november om 14.00 uur in een eenvoudige viering hun geliefden te gedenken. We luisteren naar muziek, we gedenken de namen van hen die gestorven zijn en allen die we missen, we steken kaarsen aan en lezen gedichten voor om elkaar troostend nabij te zijn. We vieren dat allen die ons voorgingen geborgen zijn in de palm van Gods hand. 
Als gemeente gedenken we op zondag 22 november hoe wij de gestorvenen missen. Deze kerkdienst begint om 10.00 uur. Ook in deze dienst zullen de namen van hen die gestorven zijn genoemd worden. Kaarsen zullen worden ontstoken aan de Paaskaars. In liederen, gebeden en een overdenking staan we stil bij leven, dood en opstanding. 
Zowel de viering op zaterdag als de dienst op zondag worden geleid door pastor Johan Bos en ds. Fokje Wierdsma. De viering op zaterdag is speciaal voor familieleden van overleden gemeenteleden. Zij moeten zich hiervoor opgeven. In de dienst op zondag zijn gemeenteleden van harte welkom. Opgeven is verplicht. U kunt dat doen bij Grieta Stravers: scriba@wijkgemeenteslinge.nl of 06-551 887 61 tot en met vrijdagmiddag 20 november 12.00 uur.
Johan Bos en Fokje Wierdsma

BLOEMENGROET

ONS ZIJN VOORGEGAAN 

HUWELIJKSJUBILEUM

VERJAARDAGEN 
Al deze jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst

BERKHOUTBERICHT
Laatst waren wij met onze kleindochters in het park. We waren met elkaar aan het wandelen, genieten van de mooie herfstkleuren en op zoek naar blaadjes, takjes, mos, allerlei soorten nootjes en noem maar op, om daar een herfststukje van te knutselen. En bij het zoeken naar al dat moois, want dat is het met al die herfstkleuren, is het wel het meest tot de verbeelding sprekend als de kinderen een paddenstoel vinden, naar dat overbekende kinderliedje ”op een grote paddenstoel, rood met witte stippen” . Van al die mooie dingen die je ziet in het park in deze tijd van het jaar, is dat voor kinderen, toch wel het allermooist. Een echte paddenstoel, rood met witte stippen. En pas was op TV te zien dat er ergens in Drenthe een hele verzameling stond met exemplaren van wel 30 cm doorsnede. Dat overbekende kinderliedje maakt kennelijk zoveel los, ook bij “grote mensen”, dat zelfs de TV erbij geroepen wordt om het aan ons te laten zien. Zo is het niet alleen met kinderliedjes, zo is het ook met liedjes die we vroeger op de zondagschool geleerd hebben, of op school wanneer je je versje moest opzeggen op maandagmorgen voor de klas. Ik merk dat nog vaak, dat die liedjes diep gegrift zitten in het geheugen van mensen.  Het is een stukje geestelijke bagage dat we ons hele leven meedragen en soms bloeit dat dan in alle hevigheid weer bij ons op. Neem  bijvoorbeeld eens dat liedje ” Hoger dan de blauwe luchten, en de sterretjes van goud……..” weet u de tekst verder nog?  En als je er dan wat verder over nadenkt besef je wellicht dat je bezig bent met een stukje kinderlijk geloof. Geloof in alle eenvoud…..over een Vader in de hemel die van alle kinderen………die van alle mensen houdt. Onvoorwaardelijk doet Hij dat……daar hoeft geen diepgaande theologische uitleg aan opgehangen te worden. Die hemelse Vader laat dat blijken uit de woorden van Zijn Zoon die zegt: Laat de kinderen tot Mij komen en die zegt: Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven. Wat een wandelingetje in het park al niet teweeg kan brengen. Moeilijker hoeft het niet te zijn.
Pastor Ad Berkhout.

MET EERBIED NOEMEN WIJ HUN NAMEN

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen,open oren
om al Uw tekens te verstaan
Dan wordt het aardse leven goed,
Omdat de hemel mij begroet  (lied 978 : 4 

Overleden gemeenteleden Credokerk  Overleden gemeenteleden Open Hof 2019 – 2020    ZINGEN MAAKT BLIJ livestreamdienst
Op zondag 22 november a.s. vindt de volgende livestreamuitzending van een Zingen Maakt Blij dienst plaats. Kijkt u ook weer mee? Als u www.breepleinkerk.nl/livestream opzoekt, kunt u de dienst die u wilt zien aanklikken en meeluisteren en - kijken.
Aan deze dienst werken mee: Voorganger Ds. Koos Staat, Organist Wim de Penning, Nico de Ruig Solozang.
De volgende uitzending is op 13 december. Hieraan werken mee:
 Voorganger Ds. Anja Matser, Organist Wim de Penning, Nico de Ruig Solozang.  

Vredeskerk
In de Vredeskerk is een kleine Paaskaars die we graag een goede bestemming willen geven. Wie vanuit de gemeente hiervoor belangstelling heeft kan dit opgeven bij Gerda den Dunnen vóór 20 november. De kaars wordt verloot onder de inzendingen.

SCHOENENDOOSACTIE
De laatste  week is ingegaan  voor dozen vullen en verzamelen.  Ze mogen dit keer allemaal naar Lesbos. U kunt foto’s bewonderen of  facebook of de website Twee particulieren hebben hun garagebox beschikbaar gesteld daar de inzamel loods dicht is. Vorig jaar zijn er 46.416 dozen verzonden waarvan vanuit Zuidland 18.151 dozen waarvan 83  van ons.  Dat gaat helaas  dit jaar niet lukken. Er staan nu 70 dozen  klaar  om naar Zuidland te brengen, waarvan er 10 door buren en een gemeentelid met verzendkosten zijn ingeleverd. Ik hoop ze 21 november weg te brengen. 
Wilt u nog een gift geven dat tot 14 november 2020
Er staan nu ook kerstkaarten in de molens van harte aanbevolen voor de goede doelen en dat zijn nog steeds  Schoenendoosactie  en de voedselbank. 
Bedankt voor alle medewerking en giften!!
Groetjes Henny Hoek

GEBEDSBRIEF   
 In de kerk bidden we vaak : ”Wij bidden U, verhoor ons”.
Dan doen we voorbede en ons bidden is dan vragend en smekend
Tot God gericht. In de voorbede bidden we voor anderen. 
We willen dan de belangen van anderen bij God behartigen.
We geloven dat God met de wereld begaan is en daarom betrekken we Hem in onze eigen zorg voor de wereld en samenleving. We staan voor God en komen op voor de belangen van anderen en voor elkaar. Onze opdracht is het alle anderen in Gods ontferming aan te bevelen. Daarom blijven we voorbede doen voor zo velen die niet meer kunnen of willen.
Bidden tot God. De wereld is momenteel in grote nood en overal heerst verdeeldheid. Soms lijkt het of niemand meer weet hoe het verder moet. Meer dan ooit is het nodig dat we God bidden om vergeving, om ontferming voor ons allen.  
Gebed voor allen die niemand hebben, die er alleen voor staan.
In deze tijd is de eenzaamheid onder ouderen én jongeren enorm,  laten we God bidden dat ook wij steeds bereid zullen zijn naar de ander om te zien, te helpen waar het kan en wat er mogelijk is voor een ieder.
We bidden voor allen in de ziekenhuizen en verpleeghuizen en voor het zorgpersoneel van wie steeds weer het uiterste wordt gevraagd.
We blijven bidden voor vluchtelingen en asielzoekers, voor allen die vervolgd worden om hun geloof, voor allen die verder moeten zonder werk, die leven in schulden.
Heer Jezus, we bidden U om ontferming en om hoop voor deze wereld. We blijven op U vertrouwen, we geloven dat U vol Liefde voor ons bent. 
Het is goed dat we bij U mogen schuilen, we zoeken U en we smeken U  …….gebruik ons allen ten goede !!
Een warme groet aan u allen,
Kees Loren de Jong

    
CORONATIJD COLLECTEGELDEN 
In deze coronatijd zijn er geen diensten in de eigen kerk. Wellicht maakt u gebruik van de streamdiensten vanuit de omliggende kerken waar naast geluid ook beeld te zien is. Het is fijn om zo nog met elkaar verbonden te zijn. De solidariteit is heel groot in deze tijd. De diaconale ondersteuning gaat gewoon door, maar ook de kosten voor de wijkgemeenten. Helaas missen we nu wel de collectegelden en huuropbrengsten. Daarom roepen wij u op om de bijdragen die u gewend was wekelijks in de collectezak te doen op te sparen en bijv. één keer in de maand over te maken op onderstaande bankrekeningen. 
Deze bankrekeningen zijn: Voor Slinge nummer: 
NL60 INGB 0000 114 661 t.n.v. Diaconie Prot. wijkgemeente Slinge
Voor de Vredeskerk nummer NL33 RABO 0373 728 239 t.n.v. CvK PG Rotterdam-Zuid Wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk.
Wilt u bij uw betaling  ‘collectes’ vermelden. Wij zullen de opbrengsten delen tussen de diaconie en de kerk.
Alvast onze hartelijke dank!
De penningmeesters

COLLECTEN Credokerk

Voor deze giften: Hartelijk dank !


COLLECTEN Open Hof
     

COLLECTEN
   

BIJBELLEESROOSTER
15/11  Daniël    9 : 15 – 27        22/11  Daniël  11 : 36 – 45
16/11  Daniël  10 :   1 - 11         23/11  Daniël  12 :   5 - 13
17/11  Daniël  10 : 12 – 11 : 2a    24/11  Psalm   97
18/11  Daniël  11:  2b – 12        25/11  Matteüs  24 : 45 – 25 : 13
19/11  Daniël  11 : 13 – 24        26/11  Matteüs  25 : 14 – 30
20/11  Daniël  11 : 25 – 35        27/11  Matteüs  25 : 31 – 46
21/11  Daniël  11 : 36 – 45        28/11  Jesaja  1 : 1 - 9


    
 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.