PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 18 Gaandeweg 18


Kerkdiensten
Zondag 1 november
Credokerk         10.00 uur pastor Guus Ruijl  Afscheidsdienst 
                                    Thema: Bij het zien van hun geloof 
Open Hof           10:00 uur    pastor Ad Berkhout
Seinpost Slinge  12.00 uur    Bijbelstudie, daarna maaltijd 
Zondag 8 november
Credokerk           10.00 uur    ds. Fokje Wierdsma
Open hof              10.00 uur    ds. Bert Davelaar
Seinpost Slinge    12.00 uur    Celebration –daarna maaltijd
 
Let u erop dat u zich op moet geven om de kerkdiensten bij te wonen. Voor de Open Hof kunt u Rieta Renkema bellen en voor 
de Credokerk Grieta Stravers (nummers zie colofon)

MEDITATIE

Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ (Openbaring 21:3 en 4)

De dienst op de Paasmorgen wordt in veel kerken afgesloten met U zij de Glorie. De traditionele versie eindigt in vers 3 met de woorden: niets heb ik te vrezen in leven en in dood. Het lied is een lofdicht op de enorme kracht die uitgaat van de opstanding van Jezus Christus. Onze werkelijkheid lijkt vaak weerbarstiger. 1 november is het Allerzielen, de dag waarop we stil staan bij de mensen die ons voorgingen. Ook in onze kerken zullen op de gedachteniszondagen (15 en 22 november) weer meerdere namen genoemd worden. De dood is om ons heen, zeker nu we weer geconfronteerd worden met de toename van corona-overledenen.
En dan de woorden van de oude ziener Johannes op Patmos. Woorden over de dingen die gaan gebeuren (Openbaring 1). Maar Openbaring is vooral een troostboek, een troostboek voor de jonge kerk. Een kerk in de verdrukking, een kerk onder druk van het regime. Het regime hoopte dat verbanning van een van de leiders zou leiden tot het einde van die rare Jezus-movement. Niets blijkt minder waar. Openbaring is het boek dat laat zien dat er Eén is die regeert (Openbaring 4 en 5) en dat uiteindelijk alle dingen nieuw worden (Openbaring 21). Dat biedt perspectief voor ons. Ja, de dood is er met al haar dreiging, maar we mogen uitzien naar een tijd dat de dood er niet meer is, en ook geen rouw en pijn. Als je vaak geconfronteerd wordt met de dood kun je daar soms zo naar verlangen, maar we moeten geduld hebben. Een lied zegt: een mens te zijn op aarde, in deze wereldtijd, dat is de dood aanvaarden…….maar ook….dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt! Ons laten leiden door Hem, dat is het geheim!
Johan Bos


BIJBELSTUDIE IN DE OPEN HOF

Op zondag 1 november hopen we weer bij elkaar te komen voor  de Bijbelstudie in De Open Hof. Om 19.00 uur beginnen we, om 18.45 uur is de deur open. Op deze avond zullen we bespreken wat deze Coronatijd doet met ons geloofsleven. Bij deze activiteit houden we uiteraard de geldende Coronaregels in acht. 
 Ad Berkhout BLOEMENGROET


WIERDSMA BERICHT
Naar aanleiding van de kerkdienst in de Credokerk van zondag 18 oktober kreeg ik de vraag van gemeenteleden om het verhaaltje dat ik vertelde als inleiding op het thema hier in Gaandeweg te delen. 
Dat doe ik graag. Het verhaal kan helpen om ons te realiseren hoeveel vreugde we kunnen beleven aan de ontmoeting met God. 
   
Picknick met God
Er was eens een kleine jongen die God wilde ontmoeten.
Hij wist wel dat het een verre reis zou worden om bij God te komen, dus pakte hij zijn kleine koffer en stopte die vol met  koekjes en pakjes sap. Zo ging hij op weg.
Hij was nog maar langs drie grote flats gegaan, toen hij een oude vrouw zag. Ze zat op een bank in het park en staarde zo’n beetje naar de duiven. De jongen ging naast haar zitten en deed zijn koffer open.  Hij wilde wat drinken, maar toen hij net een slok wilde nemen, merkte hij dat de vrouw er erg hongerig uitzag. Daarom bood hij haar een koekje aan. Zij nam het dankbaar van hem aan en glimlachte naar hem. Haar glimlach was zo intens mooi, dat hij het nog eens wilde zien en daarom gaf hij haar ook een pakje sap. Opnieuw schonk zij hem haar glimlach. 
De jongen was helemaal vertederd en verrukt! Zo zaten ze daar de hele middag, aten en glimlachten, maar er werd geen woord gesproken. 
Toen het begon te schemeren voelde de jongen zich moe worden. Hij stond op om naar huis te gaan. Maar na een paar stappen draaide hij zich om, rende terug naar  de oude vrouw en omhelsde haar heel stevig. En zij schonk hem een stralende glimlach. Toen de jongen even later thuis kwam, verbaasde zijn moeder zich over de vreugde die op zijn gezicht lag en zij vroeg: “Wat heb je vandaag gedaan dat je zo blij bent?”En hij antwoordde: “Ik heb met God gepicknickt.”
Nog voordat zijn moeder nog verder kon vragen zei hij: “En weet je, zij had de mooiste glimlach die ik ooit gezien heb!”
Intussen was ook de oude vrouw stralend van vreugde thuisgekomen. Haar zoon was verbluft toen hij die vredige uitdrukking op haar gezicht waarnam. Hij vroeg: “Moeder, wat heb je vandaag beleefd, wat heeft je zo gelukkig gemaakt?”
Zij antwoordde: “Ik heb in het park koekjes gegeten met God.”
En voordat haar zoon nog iets kon zeggen, vervolgde ze:
“En weet je, hij is veel jonger dan ik dacht!”
ds. Fokje Wierdsma

Vanuit de kerkenraad over de samenvoeging van wijkgemeente Slinge en wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk

Procedure van samenvoeging
In de kerkenraad van maandag 12 oktober 2020. hebben de wijkkerkenraden van wijkgemeente Slinge en wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk afzonderlijk vergaderd over her kennen en horen van de beide wijkgemeenten over het beleidsplan 2021-2025, over de plaatselijke regeling en over de keuze voor de nieuwe naam. 
Tevreden kon terug gekeken worden op het meedenken van de gemeenteleden in de drie bijeenkomsten die in september gehouden werden. Op basis van het kennen en horen van de wijkgemeenten konden beide kerkenraden besluiten dat aan de Algemene Kerkenraad van de PgRZ gevraagd kon worden om in te stemmen met het beleidsplan voor de samenvoeging van beide wijkgemeenten en de plaatselijke regeling. 
Nieuwe Naam
Aan de gemeenteleden van beide wijkgemeenten was ook gevraagd om een naam aan te dragen voor de nieuwe wijkgemeente. De kerkenraden waren blij met de namen die gemeenteleden hadden toegestuurd. Nu was het op 12 oktober aan de afzonderlijke kerkenraden om uit de ingebrachte namen een nieuwe naam te kiezen. Als opdracht kregen de beide kerkenraden mee dat de gekozen naam helend zou zijn voor de nieuwe samengevoegde wijkgemeente in de toekomst. Bijzonder was dat beide wijkkerkenraden apart hun best hebben gedaan om een naam te kiezen die helend zou zijn voor de andere partner in de samenvoeging. Toen beide kerkenraden gezamenlijk toelichting gaven over de gekozen naam is de keuze gevallen op Wijkgemeente Credo. 
Motivatie van de gekozen naam
Het waren met name de leden van de kerkenraad van wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk die deze naam aandroegen. 
Hun argumentatie was heel nuchter:
a. Beide wijkgemeenten laten de oude naam vallen; daarin gaan ze gelijk op.
b. De naam Credo is al bekend in dit gebied, mensen zullen al gauw zeggen ‘wijkgemeente Credo in de Credokerk’. Dit gewoontegebruik zal een andere naam moeilijk laten inburgeren.
c. De naam Credo was ook gekozen door betrokkenen van de Open Hof.
d. De naam Credo geeft inhoud aan het verlangen dat de nieuwe wijkgemeente gelooft in de toekomst samen.
Instemming vragen aan de Algemene Kerkenraad
Op 15 oktober heeft de gezamenlijke wijkkerkenraad aan de vergadering van de Algemene Kerkenraad gevraagd om in te stemmen met de samenvoeging van de beide wijkgemeenten zoals beschreven in het beleidsplan 2021 -2025 en met de plaatselijke regeling. Ook heeft de gezamenlijke kerkenraad gevraagd in te stemmen met de keuze van de nieuwe naam wijkgemeente Credo. 
De Algemene Kerkenraad heeft hiermee van harte ingestemd en wenst de nieuwe wijkgemeente een goede toekomst vol geloof, hoop en liefde. 
Dank
Als gezamenlijke kerkenraad zijn wij dankbaar voor de hoge inzet van Guus Ruijl in het hele proces van samenvoeging. Hij heeft de kerkenraden voorgesteld om hulp te vragen van gemeenteadviseurs Lydia Roosendaal en Cor Schaap. Dat heeft prima geholpen om dit proces goed te voltooien. Op 29 oktober – net voordat Guus met pensioen gaat – worden de documenten officieel ondertekend door de kerkenraden.  
Namens de gezamenlijke kerkenraad,
ds. Fokje Wierdsma (voorzitter)

VERJAARDAGEN Slinge

VERJAARDAGEN Vreewijk


Al deze jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag
                                         toegewenst.

Afscheid pastor Guus Ruijl
Op 1 november a.s. vertrekt pastor Guus Ruijl en hoopt hij van een welverdiend pensioen te gaan genieten. Natuurlijk hadden we daar graag uitgebreid aandacht aan willen geven maar vanwege de corona tijd wordt het een bescheiden afscheid.
De gang van zaken is als volgt:
Vanwege de RIVM regels kunnen er max. 30 personen in de Credokerk aanwezig zijn tijdens de kerkdienst. Na de dienst wordt er op de zitplaats koffie en iets lekkers uitgereikt en zijn er enkele toespraken.
+/- 11.50 uur wordt u via de nooduitgang rechts naar buiten 'geloodst'. Guus staat daar om u met een knikje te groeten. We vragen u dringend niet met Guus te blijven praten. 
Voor afscheidswoorden/wensen hebben we namelijk iets anders bedacht: Wilt u een kaartje sturen met enkele persoonlijke woorden voor Guus. Wij verzamelen die en zullen die op 1 november aan Guus meegeven.
Uw kaartje kunt u, graag vóór 30 oktober, sturen naar Dhr. G. Ruijl, p/a Vredeskerk, Lede 117, 3075 HH Rotterdam.  Niet naar de Credokerk, Guus opent zelf n.l. vaak de brievenbus!
Het is de uitdrukkelijke wens van Guus om het afscheid eenvoudig te houden, daarom wordt er géén cadeau gegeven vanuit de gemeente. Bent u niet in de gelegenheid om de kerkdienst bij te wonen dan is de dienst altijd te volgen via  www.kerkdienstgemist.nl/stations/87
Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven Guus te groeten is er vanaf 12.15 uur een tweede blokje en worden via de hoofdingang gasten binnengelaten. Dit zijn dus gasten die niet fysiek aanwezig konden zijn in de dienst, maar deze wellicht thuis online hebben gevolgd of eerst naar een eigen dienst zijn geweest. Hierbij zijn ook mensen van ' buiten' de wijkgemeente.
Zowel voor de kerkdienst als voor het tweede blok dient u zich op te geven bij de scriba: mw. Grieta Stravers, tel.: 06-55188761 of scribawijkgemeenteslinge@gmail.com
We hopen dat we zo met elkaar Guus een mooi afscheid kunnen geven.
Namens beide kerkenraden,
Ds. Fokje Wierdsma

DANKBAARHEID

In het normale leven is men zich er volstrekt niet van bewust dat de mens oneindig veel meer ontvangt dan hij geeft, en dat eerst dankbaarheid het leven rijk maakt. 
Woorden van Dietrich Bonhoeffer.
Na tien en een half jaar gewerkt te hebben op Zuid, neem ik a.s. zondag afscheid.  Dankbaar ben ik voor wat ik in die tijd kon geven en vooral mocht  ontvangen.  Ik tel mijn zegeningen en ben een dankbaar mens. Samen met Tamara ga  ik een nieuwe invulling geven aan mens zijn op Zuid. Meer tijd  voor elkaar, voor familie en zeker voor kleinzoon Jack. Ook willen we  D.V. in de wijk een bijdrage geven aan het werk in Hospice de Liefde, waar Tamara pro Deo werkt en aan de pioniersplek ZuidRijk en andere activiteiten van de Bethelkerk.  Zeker het eerste jaar laat ik eerst maar eens los. 
Dat gebeurt in grote dankbaarheid. Ook God heeft mij veel meer gegeven dan dat ik me eigenlijk bewust ben.
Jullie dank ik allemaal voor de ruimte die ik kreeg om met ‘vallen en opstaan’ dienstbaar te mogen zijn.  Nieuwe pioniersplekken ontstonden.  Op Zuid werden geloofsplekken beleidsmatig meer met elkaar verbonden in het Knooppuntenmodel en  een nieuwe wijkgemeente in de Credokerk (en De Open Hof) wordt een dezer dagen definitief gevormd. Dankbaar ben ik daaraan een bijdrage te mogen hebben geven. Het voorgaan in de kerkdiensten was me een voorrecht. En in het pastoraat vond ik de zorg rondom het levenseinde en de begeleiding van mensen daarbij zeer mooi om te mogen doen. Ik koester de namen van hen die ons zijn voorgegaan. Het is een kostbare herinnering dat God verder gaat als wij loslaten.
Ik laat jullie nu los. Zo vraagt de Protestantse Kerk dat ook van mij. En dat is goed. Aan jullie vraag ik dat ook te doen. Collega’s  staan klaar om verder te gaan en zo mogen we allemaal gelovig verder gaan op weg naar Gods Koninkrijk. Die God maakt onze levens rijk voorgoed. Verheug je elke dag in die Heer!
Daarbij wens ik jullie de vrede van Christus, die ons verstand te boven gaat.
Guus Ruijl

COLLECTE OP 8 NOVEMBER voor de actie Sint voor Kint
Sint voor Kint is de jaarlijkse benefietactie van Serve the City Rotterdam met als doel geld op te halen voor Rotterdamse kinderen die opgroeien in armoede, zodat ook zij een cadeau kunnen krijgen met Sinterklaas. Ook de kinderen van ouders die bij de voedselbank komen vallen daaronder!
In Rotterdam groeit 1 op de 4 kinderen op in een gezin met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Geregeld blijft er geen geld over voor nieuwe kleren, vakantie of  –  een Sinterklaascadeau. Met onze benefietactie willen we deze gezinnen daarom een hart onder de riem steken. Van de opbrengst van de actie ontvangen de gezinnen een cadeaubon t.w.v. € 20,- van de speelgoedwinkel waarmee ze een Sinterklaascadeau kunnen kopen voor hun kinderen. Een moeder zei dankbaar: ‘Het is zo fijn om eindelijk eens iets te kunnen geven aan mijn kind in plaats van altijd maar ‘nee’ te moeten zeggen!’.
Helpt u mee, zodat we zoveel mogelijk kinderen blij kunnen maken? 
Geef uw bijdrage in de collecte op 8 november of maak uw gift vóór 15 november over op NL60 
INGB 0000 1146 61 t.n.v. Diaconie protestantse wijkgemeente Slinge te Rotterdam onder vermelding van ‘Sint voor Kint’
Namens de ouders en kinderen: ‘Enorm bedankt voor uw bijdrage en medeleven!’
www.sintvoorkint.nl 

CORONATIJD COLLECTEGELDEN
In deze coronatijd zijn er geen diensten in de eigen kerk. Wellicht maakt u gebruik van de streamdiensten vanuit de omliggende kerken waar naast geluid ook beeld te zien is. Het is fijn om zo nog met elkaar verbonden te zijn. De solidariteit is heel groot in deze tijd. De diaconale ondersteuning gaat gewoon door, maar ook de kosten voor de wijkgemeenten. Helaas missen we nu wel de collectegelden en huuropbrengsten. Daarom roepen wij u op om de bijdragen die u gewend was wekelijks in de collectezak te doen op te sparen en bijv. één keer in de maand over te maken op onderstaande bankrekeningen. 
Deze bankrekeningen zijn: Voor Slinge nummer: 
NL60 INGB 0000 114 661 t.n.v. Diaconie Prot. wijkgemeente Slinge
Voor de Vredeskerk nummer NL33 RABO 0373 728 239 t.n.v. CvK PG Rotterdam-Zuid Wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk.
Wilt u bij uw betaling  ‘collectes’ vermelden. Wij zullen de opbrengsten delen tussen de diaconie en de kerk.
Alvast onze hartelijke dank!
De penningmeesters

VOEDSELBANK
Zoals ik al eerder geschreven heb in het kerkblad, neemt het aantal klanten dat bij de Voedselbank komt in snel tempo toe en het ziet er niet naar uit  dat het snel veranderen zal. Net als voorgaande jaren willen we toch graag proberen om de mensen met Kerst weer een pasje voor de supermarkt te geven,  zodat ze zelf wat  kunnen kopen. We hebben al een grote gift binnen van de Bethelkerk aan de Langenhorst,  geweldig !!  Mocht u nog wat willen geven voor de Voedselbank, dan kan dat via het nummer van de diaconie, maar u mag het ook bij mij door de bus gooien aan de Schere 114. Alvast hartelijk dank!! Ook gaat de Plussupermarkt weer zegeltjes delen voor boodschappen- pakketten. Gebruikt u de zegeltjes zelf niet, dan houden we ons aan bevolen, want we sparen voor veel zegels, zodat we ook extra pakketten kunnen uitdelen in december. Het is een zware tijd voor velen,   zeker voor hen die hun werk kwijt raken en in de schulden dreigen te komen. Juist nu moeten we naar elkaar omzien.  Wij weten dat God goed is en dat Zijn trouw en liefde eeuwig duren. Laten wij ook goed zijn voor elkaar en zeker voor hen, die onze hulp nodig hebben. Hartelijk dank en een warme groet aan u allen, 

GIFTEN
Voor deze giften: Hartelijk dank !

BIJBELLEESROOSTER
01/11        Psalm 24        08/11         Daniël 7: 15-28
02/11        Matteüs 22:34-46     09/11         Daniël 8 : 1- 14
03/11        Matteüs 23:1-12     10/11      Daniël 8 :15 -27
04/11        Psalm 67         11/11      Matteüs 24:1-14
05/11    `    Matteüs 23:13-24     12/11      Matteüs 24:15-28
06/11        Matteüs 23:25-39     13/11      Matteüs 24:29-44
07/11        Daniël 7:1-14        14/11         Daniël 9:1-14 

VAN DE REDACTIE  
De volgende nummers van ”Gaandeweg” komen uit op 10 en 24 november, en
15 december .
Met ingang van 5 januari 2021 komt “Gaandeweg” om de 3 weken uit. 
De Redactie 
               
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.