PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 16 Gaandeweg 16


Kerkdiensten
Credokerk 10.00 uur 
  4 oktober: pastor Guus Ruijl
11 oktober: ds. M.A. van der Sar 
De Open Hof 10:00 uur
  4 oktober: pastor Ad Berkhout
11 oktober: mw. Joke van Rosmalen
Let u erop dat u zich op moet geven om de kerkdiensten bij te wonen. Voor de Open Hof kunt u Rieta Renkema bellen en voor de Credokerk Grieta Stravers (nummers zie colofon)

DE GEZINDHEID VAN CHRISTUS 

Voor zondag 27 september prijkt op het oecumenisch leesrooster de lezing uit de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi uit hoofdstuk 2. Paulus schrijft deze brief vanuit de gevangenis in afwachting van zijn vonnis. Hij denkt met veel warmte en genegenheid aan de mensen in Filippi. Altijd weer mag hij een beroep op hen doen. Altijd stromen ze over aan hulp, wat hij ook vraagt. 
Aan deze goede vrienden schrijft Paulus: ‘Laat onder jullie de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. ‘ 
Velen van ons kennen die zinnen uit deze brief uit het hoofd. Juist aan mensen die al zo goed en gastvrij zijn voor anderen, schrijft Paulus deze zinnen. Dat is niet om hen te laten weten dat er nog wel een schepje boven op kan. Het is juist om hen in grote blijdschap te herinneren aan de bron van hun goedheid. Die bron is de gezindheid die Christus had. Hij vindt het spannend! Als ze nu maar die gezindheid vasthouden, hoopt hij! Zeker nu hij niet bij hen kan zijn en het leven samen delen. 
Ook voor ons is het spannend! Kunnen wij de gezindheid van Christus vasthouden met zoveel veranderingen voor de boeg nu we een nieuwe wijkgemeente vormen? Van Paulus en zijn vrienden in Filippi leren we dat het ons grote vreugde en liefde kan geven. Dat is zeker ook waardevol voor ons  als nuchtere Rotterdammers.
ds. Fokje Wierdsma   

PASTORALIA

ONS IS VOORGEGAAN 

BIJBELSTUDIES EN GEBEDS-UUR IN DE OPEN HOF:
Op zondag 4 oktober hopen we weer te beginnen met de Bijbelstudie in De Open Hof. Om 19.00 uur beginnen we, om 18.45 uur is de deur open. Op deze avond waarop we een Bijbelboek bespreken en dat verbinden aan de praktijk van het dagelijkse leven bent U  van harte welkom.
Op maandag ochtend 5 oktober is er weer gelegenheid om met elkaar te bidden voor onze medemens hetzij  dichtbij of veraf. Aanvang van de bijeenkomst om 09.30 uur.
Gebruikelijk was ook om een Bijbelstudie te houden op donderdag middag, met degene die daar aan deelnamen wordt nog contact opgenomen of deze studie weer gaat beginnen. Bij alle activiteiten houden we uiteraard de geldende Coronaregels in acht. 
Met vriendelijke groet, Ad Berkhout 

BLOEMENGROET

BERKHOUT BERICHT

We leven in een rare tijd. Corona begint op allerlei fronten een gigantische impact te krijgen op de maatschappij. Voor ondernemers is het steeds lastiger in te spelen op de situatie omdat de regelgeving aldoor verandert. Waar ze eerst nog lichtpuntjes zagen in het ondernemen worden ze nu weer verder beperkt door de genomen maatregelen van de overheid. Er heerst een aparte sfeer in de maatschappij, complot theorieën met de meest vreemde beweringen worden in de media gebracht met alle reacties van dien. Er lijkt niets meer “gewoon” te zijn. We merken dat eveneens in de diensten die we weer houden in Credo en Open Hof. Aanpassen aan de situatie is nu het motto. Wie had ooit gedacht dat je je moet aanmelden om een kerkdienst bij te kunnen wonen. Het doet me denken aan een verhaal wat ik laatst hoorde van een oudere man die vertelde dat in vroeger tijd zijn moeder uit de kerk gestuurd was, omdat ze de huur van de zitplaats niet meer kon betalen. Het is een soort parallel want meld je je nu te laat dan wordt je (in veel kerken) “doorgeschoven” naar de volgende zondagsdienst. We leven in een rare tijd. Maar juist in deze tijd mogen we bemoediging vinden in de woorden van Jesaja 41: 10 “Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand”. Die bemoediging helpt ons verder, hoe raar de tijd ook nog worden mag.
Ad Berkhout

INFORMELE MIDDAGEN 
We kijken terug op een mooie middag op 19 september jl. in de Vredeskerk waar we herinneringen  met elkaar deelden.
De tweede middag is op zaterdag 10 oktober van 14.00 – 16.00 uur. Op deze middag nodigen we ook de buren rond de Vredeskerk uit en andere bewoners van Vreewijk. De huidige Vredeskerk is voor velen van hen voorheen ook het wijkgebouw geweest waar veel culturele activiteiten georganiseerd zijn. Dan zijn er 2 tijdblokken, van 14.00 – 14.45 uur en van 15.00 – 16.00 uur. 
I.v.m. de corona maatregelen is aanmelden noodzakelijk. Er zijn 2 mogelijkheden: óf tussen 14.00 en 14.45 uur, óf tussen 15.00 en 16.00 uur. Een telefoontje of e-mail naar Gerda den Dunnen is voldoende, tel: 010 – 419 2573,  e-mail gj.den.dunnen@hetnet.nl 
Namens de voorbereidingsgroep, 
Fokje Wierdsma   
         
Al deze jarige van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

ZINGEN MAAKT BLIJ (Livestream uitzending)
Op zondagmiddag 04 oktober om 17.00 uur is er weer een zangdienst in de Breepleinkerk! Wel is dit (nog) zonder bezoekers vanwege het zingen, het is dus een livestream dienst. Het is verder een “gewone” zangdienst met predikant, meditatie, gebed. Het zingen hebben we opgelost door een solist de liederen te laten zingen, Voorganger: ds. Panc Vermaat; Organist: Wim de Penning; Solist(e): Onbekend; Fluit: Lydia van Mourik; Techniek: Wim en Ellen de Penning. De dienst wordt rechtstreeks uitgezonden op Internet en wel via YouTube http://www.breepleinkerk.nl/livestream 

Als je de draad kwijt bent,
Vertrouw er dan op dat God
Alle touwtjes in handen heeft
                                                      
GIFTEN
Voor deze giften: Hartelijk dank !

COLLECTEN 
Alle gevers heel hartelijk dank!

BIJBELLEESROOSTER

  4/10     Daniël 6:11-18         11/10    Ezra 3:1-13
  5/10     Daniël 6:19-29         12/10  Ezra 4:1-16
  6/10  Psalm 115             13/10  Ezra 4:17-5:5
  7/10  Matteüs 20:1-16         14/10  Ezra 5:6-17
  8/10  Matteüs 20:17-34          15/10  Ezra 6:1-5
  9/10  Psalm 122             16/10  Ezra 6:6-12
10/10  Ezra 1:1-11(-2:70)          17/10  Ezra 6:13-22

AGENDA:
04/10    Bijbelstudie -  De Open Hof   19.00 uur
05/10    gebedsbijeenkomst-De Open Hof   09.30 uur
10/10    informele bijeenkomst voor buren van Vredeskerk 14-16 uur 

CORONATIJD 
COLLECTEGELDEN

In deze coronatijd zijn er geen diensten in de eigen kerk. Wellicht maakt u gebruik van de streamdiensten vanuit de omliggende kerken waar naast geluid ook beeld te zien is. Het is fijn om zo nog met elkaar verbonden te zijn. De solidariteit is heel groot in deze tijd. De diaconale ondersteuning gaat gewoon door, maar ook de kosten voor de wijkgemeenten. Helaas missen we nu wel de collectegelden en huuropbrengsten. Daarom roepen wij u op om de bijdragen die u gewend was wekelijks in de collectezak te doen op te sparen en bijv. één keer in de maand over te maken op onderstaande bankrekeningen.
Deze bankrekeningen zijn: 
Voor Slinge nummer NL60 INGB 0000 114 661 t.n.v. Diaconie Prot. wijkgemeente Slinge
Voor de Vredeskerk nummer NL33 RABO 0373 728 239 t.n.v. CvK PG Rotterdam-Zuid Wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk.
Wilt u bij uw betaling  ‘collectes’ vermelden. Wij zullen de opbrengsten delen tussen de diaconie en de kerk.
Alvast onze hartelijke dank!
De penningmeesters

VAN DE REDACTIE  
Met ingang van 2 november komt Gaandeweg om de 3 weken uit.
De Redactie


SAMEN ONDERWEG

Samen zijn wij onderweg, naar het land dat lokt,
Waar geen mens meer eenzaam is, 
nooit de adem stokt,
Door ontzetting om verdriet, 
waar geen woord voor is.

Samen zijn wij onderweg, in de duisternis,
Moeten wij de lampen aan. 
Rokend, walmend licht,
Af en toe een heldere vlam, 
toch weer hoop in ’t zicht.

Samen zijn wij onderweg, een lange trage stoet, 
Met een aarzelend gebed,
 een tekort aan moed. 
Maar…. Van bovenaf gezien
gaat er één vooraan,
Die geen spoor van twijfel kent, 
nooit is te verslaan.

Samen zijn wij onderweg, u en ik met Hem
Zijn elkaar tot hand en voet, 
leven op Zijn stem,
Op de hartslag van Zijn Woord,
tot het eens zal zijn,
Hij in ons en wij in Hem, 
nooit meer angst of pijn.

Co ‘t Hart
Uit: Een schuilplaats in de tijd    

 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.