PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 16 Gaandeweg 16
Kerkdiensten
Zondag 29 september 2019
Credokerk:                            10.00 uur  ds. Rob Maas uit Rhoon
De Open Hof                        10.15 uur  pastor Ad Berkhout
Vredeskerk                           10.00 uur  ds. Fokje Wierdsma                             Maasstadziekenhuis             10.00 uur  dhr G. Kruit
Ikaziaziekenhuis                   10.30 uur  dhr M. van Welie
Sonneburgh Gr. Kruisweg    10.15 uur  dhr R.L. Antes
                       
Zondag 6 oktober 2019      
Credokerk                            10.00 uur  dienst in De Open Hof
De Open Hof                       10.15 uur  pastor Ad Berkhout
                                                m.m.v. The Credo singers
Vredeskerk                           10.00 uur  ds. Marius van der Sar
                                               Aansluitend Klassiek op Zuid
Maasstadziekenhuis           10.00 uur  ds. C. van der Niet      
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur  ds. A.H. Tamminga
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur  ds. A.L.A. den Besten

Vrijdag 11 oktober 2019
Credokerk                           19.30 uur  Taizé viering


BIJBELLEESROOSTER

29/9   1 Samuel 21:2-10                  06/10 1 Samuel 25:1-19
30/9   1 Samuel 21:11-22:5             07/10 1 Samuel 25:20-35
01/10 1 Samuel 22:6-23                  08/10 1 Samuel 25:36-44
02/10 1 Samuel 23:1-13                  09/10 1 Samuel 26:1-12
03/10 1 Samuel 23:14-28                10/10 1 Samuel 26:13-25
04/10 1 Samuel 24:1-8a                  11/10 1 Samuel 27:1-28:2
05/10 1 Samuel 24:8b-23                12/10 1 Samuel 28:3-14

MEDITATIE

Dat de volken u loven, God,
Dat alle volken u loven  (psalm 67 ,4)

De eerste zondag van oktober is al sinds jaar en dag Israëlzondag. Heeft het eigenlijk zin om een speciale zondag in het teken van Israël te houden? Komen we Israël niet elke zondag tegen in de liturgie en in het besef dat zowel joden als christenen hun eenheid vinden in de God van Israël? Of is een speciale zondag juist nodig om de gemeente wakker te schudden en te bepalen bij de joodse wortels van het christelijk geloof en de relatie met het levende jodendom?
Hervormde synode
In 1949, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël, stelde de hervormde synode een jaarlijkse Israëlzondag vast om daarmee gestalte te geven aan de liefde voor het volk Israël, te bezinnen op de relatie van de Kerk met Israël én om te bidden voor het volk Israël. Het werd de eerste zondag in oktober. In die periode vallen de grote feesten in het Jodendom: Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest. In 1984 wordt de Israëlzondag aan gereformeerde zijde officieel ingesteld. De Protestantse Kerk heeft deze tradities gevolgd. In dienen, leren en vieren zoekt de kerk de relatie met het Joodse volk. 

Onopgeefbaar
Vanaf het begin zijn er ook vragen, en in de loop der jaren zijn er vragen bijgekomen. Wat wordt bedoeld met Israël? Velen denken bij Israël niet alleen of in eerste instantie aan de relatie met het volk Israël, maar aan de staat en aan het conflict tussen Joden en Palestijnen. Het conflict breekt door alles heen. Bidden voor het volk Israël kun je niet meer los zien van bidden voor Palestijnen. Hoe doe je dat? De roeping tot het gestalte geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël gaat samen met de diaconale roeping en de roeping tot oecumenische verbondenheid met christenen wereldwijd, inclusief Palestijnse christenen. Ook al kunnen deze roepingen botsen en schuren, de Protestantse Kerk kan geen van deze roepingen veronachtzamen. In de beleidsnota over het Israëlisch-Palestijnse conflict uit 2008 wordt nog eens verwoord dat de keuze voor het woord onopgeefbaar ‘verstaan dient te worden tegen de achtergrond van een eeuwenlange geschiedenis waarin de kerk zich sterk had vervreemd van haar wortels in het volk Israël, met alle voor Israël – en op een andere manier voor de kerk – desastreuze gevolgen’.

En de staat Israël dan? Wat doen we met het Israëlisch-Palestijns conflict?
Waarom niet erkennen dat het Israëlisch-Palestijns conflict een groot probleem is, waar verschillend over gedacht wordt in onze kerken?
De Protestantse Kerk heeft verschillende en gelijkwaardige roepingen als het gaat om Israël:
-De roeping om gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.
-De oecumenische roeping om eenheid, gemeenschap en samenwerking te zoeken met Palestijnse christenen.
-De diaconale roeping om op te komen voor vrede en gerechtigheid voor iedereen.
(tekst afkomstig van de synode van de PKN)

BIJ DE DIENSTEN

Vieringen in De Open Hof
Wegens activiteiten binnen de eigen gemeente zullen onze Javaanse broeders en zusters van de JKR niet aanwezig zijn in de dienst van 29 september. Op 27 oktober is het weer wel de bedoeling om samen de dienst te houden. In november en december doen we vanwege gedachtenis zondag en de kerstperiode geen gezamenlijke diensten. In januari gaan die weer van start en wordt u hiervan  op de hoogte gebracht.
Op zondag 6 oktober is het Israël zondag. In die dienst zijn onze muzikale gasten de Credo Singers o.l.v. Bert Kruis. Hij  zal ook de gemeentezang begeleiden. De Credokerk is gesloten op deze eerste zondag van de maand.
Op zondag 13 oktober is er Viering Heilig Avondmaal waarin voorgaat ds. Edwin de Jong. Op zondag 20 oktober wordt er in de Open Hof een oecumenische dienst gehouden waarin voorgaan Frans  Wijnen en Joke van Rosmalen. Het is een gezamenlijke dienst met de Credokerk, die op 20 oktober gesloten  is.

Vieringen in de Credokerk
Rob Maas is predikant van de protestantse Maranathakerk te Rhoon. Al eerder ging hij een keer bij ons voor en dat werd toen zeer op prijs gesteld. De eerste zondag van oktober is er de gezamenlijke dienst in  De Open Hof. Aanvang 10.15 uur.

Vieringen in de Vredeskerk
Na de kerkelijke gemeente gediend te hebben in Barendrecht en Rotterdam-Zuid werd ds. Marius van der Sar in 2003 dominee met bijzondere opdracht: geestelijke verzorging onder tbs-gestelden in  Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC, in de volksmond tbs-kliniek) de Kyvelanden te Poortugaal. Op de eerste zondag van oktober vertelt hij van God. Contact met tbs’ers geeft wendingen aan dat verhaal.  Vanmorgen zal daar licht op vallen. Ook nu vast weer tot verrassing van de gemeente.
Ook bij de gezamenlijke dienst in de Credokerk willen we onze verbonden met ds. van der Sar graag consequent onderstrepen. Twee keer per jaar hoopt hij dan ook daar  voor te blijven gaan.
Om 11.45 uur is er Klassiek op Zuid.

STILTEVIERING VREDESKERK  DINSDAG 1 OKTOBER

Nee, ik ben stil geworden.
Ik heb mijn ziel tot rust gebracht
(psalm 131,2)

Vanaf dinsdag 1 oktober start de Stilteviering weer in de Vredeskerk.
Vanaf dit seizoen één keer per maand op de eerste dinsdagavond.
Elke maandelijkse viering willen we afsluiten met een drankje en de mogelijkheid nog even met elkaar in gesprek te gaan.
Weet u van harte welkom.
Met vriendelijke groet de voorbereidingsgroep, Cootje, Joost, Marianne en Wim.

VAN DE KERKENRADEN

De beide kerkenraden hebben de Algemene Kerkenraad een beleidsstuk aangeboden over de gezamenlijke toekomst. Wat in dit plan staat is op gemeentevergaderingen besproken. Wie wil kan een exemplaar ontvangen. Onderdeel van het plan is aanstelling van ds. Fokje Wierdsma (12 uur) en pastor Ad Berkhout (18 uur) tot hun pensioengerechtigde leeftijd. Ook vragen we om gedurende het ziekteverlof van Johan Bos vervangingsuren te mogen ontvangen om het werk in de gemeente voldoende continuïteit te geven. Op donderdag 19 september vergaderde de Algemene kerkenraad. Ds. Fokje Wierdsma (12 uur) en pastor Ad Berkhout (18 uur) krijgen per 1 januari 2020 een  vaste aanstelling tot hun pensioendatum. Wat een zegen! Verder zal Ad Berkhout naast deze 18 uur nog 16 uur vervangingswerkzaamheden mogen doen gedurende de ziekte van Johan Bos. Dat betekent dat hij  z.s.m.  in Zuidwijk  11 uur pastoraal werk zal gaan doen i.p.v. Johan Bos.
Ik feliciteer beide collega’s met hun benoemingen. Gedurende vele jaren waren zij op vrijwillige basis beschikbaar voor de wijkgemeenten. Nu krijgt die keuze van Fokje en Ad verder handen en voeten in een goede rechtspositie. En terecht!  Dat jullie je gedragen mogen weten, ook in onze gebeden.
Guus Ruijl,  namens beide wijkkerkenraden en de andere collega’s

SPREEKUUR
Elke dinsdag in de Credokerk van 9.00 tot 10.00 uur.  U kunt mij dan bellen of  langs komen. Zo nodig maak  ik een vervolg afspraak. Weet u welkom.    Guus Ruijl

AANLOOPHUIS CREDOKERK
Elke vrijdag bent u tussen 14:00-16:00 uur van harte welkom in de Credokerk. Welkom voor koffie of thee, een gesprekje en ontmoeting!

MAANDAGMORGENGEBED IN DE OPEN HOF 
Maandag 7 oktober is er om 9:30 weer maandagmorgengebed in de Open Hof. Met en voor elkaar bidden wordt  als opbouwend en inspirerend ervaren.

SOLIDARITEITSKAS
In Slinge wordt via een acceptgiroactie uw bijdrage gevraagd voor de Solidariteitskas. Als iedereen zijn of haar bijdrage betaalt, net zoals voorgaande jaren dan wordt de begroting ook weer gehaald. Alvast bedankt!

BIJBELGESPREKSGROEP (KRINGEN)
In de Credokerk is de volgende bijbelgespreksgroep  op dinsdag 8 oktober van 10.30 -11.30 uur. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
Op zondag 29 september is er Bijbelstudie in De Open Hof aanvang 19.00 uur. We behandelen het Bijbelboek Hosea.

BERKHOUTBERICHT
In gesprekken die ik met gemeenteleden heb komt het met regelmaat ter sprake over het werk dat zij of hun partner in het verleden gedaan hebben. Vaak blijkt dan dat het vak waarin men werkte in de praktijk is geleerd. Onder toezicht van een oudere werden in die tijd de fijne kneepjes van het vak geleerd. Het vak leren door te kijken en te doen. In de loop van de tijd is er een verschuiving gekomen in de waardering van verschillende vakgebieden. Zo werd vroeger een kastje besteld bij een  meubelmaker, vandaag de dag gaan we naar een bekende keten uit Zweden waar we een kant en klaar kastje kopen en dat zelf in elkaar zetten. Met behulp van het instructieboekje is het eveneens kijken en doen.
Een nog nieuwere trend is de hulp van het internet, je hebt een klusje te doen en vrijwel altijd kun je een filmpje vinden van iemand die dat zelfde klusje al eens heeft gedaan en het voor je gefilmd heeft en van commentaar heeft voorzien. Ook hier is het dan kijken en doen. In beide gevallen kun je, als het niet meteen lukt met het kastje of met dat klusje, nog eens terugbladeren in het instructie boekje of het filmpje nog eens bekijken.
Is het in ons geloofsleven niet net zo? Het instructieboek De Bijbel is er voor ons vanaf onze geboortedag. We kunnen van deze ’handleiding’ een leven-lang gebruik maken en  haar raadplegen . Steeds opnieuw kunnen we bladzijden opslaan waarin we het voorbeeld kunnen vinden hoe het moet, in- en met ons leven. In feite is dat eveneens kijken en doen.  Je kunt lezen hoe God met mensen mee gaat en oog heeft voor die momenten waar het niet lukt om verder te kunnen in het leven. Er staan voorbeelden genoeg in de Bijbel. Denk maar eens aan het verhaal van Hanna, zij kreeg haar Samuel:  'van God gebeden'. Kijken, doen…….en leren, dat mag ons leven lang, vanuit Zijn Woord aan ons gegeven.
Ad Berkhout

PASTORALIA

Als u in deze rubriek graag ook genoemd wilt worden, of ons op iemand wilt wijzen, laat het ons gerust weten.

Ad Berkhout en  Guus Ruijl

SAMEN OP VAKANTIE: EEN FEESTJE !

Op maandag 25 november in de ochtend stopt de touringcar van huize Brinkzicht voor de Credokerk om alle mensen die zich hebben opgegeven voor de vakantieweek van Credokerk, Open Hof, Vredeskerk en Wijkpastoraat in te laten stappen.
Een feestje, zo noemde vandaag in de Credokerk één van de deelnemers het. Een feestje, zo verwend worden als ouderen, het goed en gezellig hebben met elkaar. Alles uitstekend verzorgd van de vroege ochtend tot de late avond, met drie dagtochten ook weer in de touringcar, een bonte avond met muziek en optredens, mogelijkheid om gezelschapsspellen te doen en midden in het dorp Vledder met winkeltjes en leuke kleine musea op rollator afstand.
Heerlijk eind november een week er tussen uit, voordat die lange wintermaanden komen. Kosten? € 300,-- voor als u een kamer deelt met iemand anders en € 325,-- als u echt alleen wilt slapen op de kamer. Verder hoeft u alleen fris of andere drankjes zelf te betalen.
Gaat u mee? Bel dan even met Grieta Stravers: 06-55188761 of met Fokje Wierdsma 06-44216517. Wij vinden het erg fijn als u mee gaat.SCHOLENPROJECT TINDE – ZIMBABWE                           
  
September 2019
Beste mensen,
Binnenkort is er weer de giroactie van de diaconie voor de scholenbouw in de dorpjes Mabobolo en Manyanda in buurt van Tinde in het Bingagebied.

Tijdens mijn laatste bezoek vorig jaar oktober aan de scholen bleek dat de bouw op dat moment stil stond in verband met valuta problemen. Inmiddels zijn deze problemen voorbij. Bij de beide basisscholen (in Mabobolo en Manyanda) zijn schoolgebouwen gereed gekomen voor de kinderen van 3 t/m 5 jaar. Bij de beide scholen voor voortgezet onderwijs zijn de schoolgebouwen voor agrarisch onderwijs gereed gekomen.

Het aantal schoolgebouwen komt nu op een totaal van 16 met elk 2 lokalen en een werkruimte. Er zijn 5 gebouwen voor iedere basisschool en er zijn 3 gebouwen voor iedere school voor voortgezet onderwijs. Het totaal aantal leerlingen is ongeveer 1500.

Voor het jaar 2019/2020 is het plan om 5 huizen te bouwen voor de leerkrachten. We komen dan op 6 huizen voor elke basisschool en 4 huizen voor elke school voor voortgezet onderwijs. Dat zijn dus in totaal 20 huizen met elk 4 kamers voor ruim 35 leerkrachten.

Het benodigde bedrag voor de 5 huizen is Euro 39.500.

Een grote wens van de inwoners van de 2 dorpjes is dat er ook een kliniek gebouwd wordt.  Er wordt nu onderzocht of daar toestemming van de overheid voor kan komen en waar er gebouwd zou kunnen worden. Beide dorpen hebben hier behoefte aan.

Naast steun van het bedrijfsleven, verschillende fondsen en de Wilde Ganzen zouden we dit met uw steun kunnen realiseren.

Ik mag u allen de hartelijke groeten overbrengen van Dr. Rutoro, onze contactpersoon van de Reformed Church of Zimbabwe.
In Zimbabwe heeft men het moeilijk vanwege de economische situatie; er is een permanent tekort aan elektriciteit, water en voedsel. Maar ondanks alles vertrouwen onze broeders en zusters in Zimbabwe op de genade van God.
Piet van Poelgeest

OECUMENISCH LEERHUIS

Op Woensdag 9 oktober om 14.00 uur in de Vredeskerk

In oktober op de tweede woensdag van de maand begint het oecumenisch leerhuis weer in de Vredeskerk.
Het onderwerp voor deze eerste keer is ‘Hoe je zelf iets van je leven kunt maken (of toch niet?). De titel van dit onderwerp komt van de protestantse lezing van Bert Tichelaar in 2018. Ieder jaar is er zo’n lezing.

Bert Tichelaar is gedragswetenschapper en protestant.
Vanuit zijn vak en als gelovige bespreekt hij hoe hij en wij als gelovigen in het leven staan en hoe maakbaar ons leven is. Voor iedere deelnemer is er een boekje met de hele lezing  Een zeer boeiend onderwerp, dat uitnodigt om goed over door te denken en te praten met elkaar. Zeker in oecumenische kring.

Wij zien naar u uit. Vanaf 13.30 uur is er koffie en thee. Om 14.00 beginnen we met het leerhuis. Om 15.00 uur sluiten we af en drinken nog even wat met elkaar.

Guus Ruijl en Fokje Wierdsma


SAMEN ETEN

Gezamenlijke broodmaaltijd 11 oktober Vredeskerk
De broodmaaltijd met altijd iets extra’s erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de maand. Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg weten er altijd weer iets bijzonders van te maken!
Vanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur. Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42

Warme maaltijd in De Open Hof

Woensdag 2 oktober is er om 13 uur weer onze warme maaltijd in de Open Hof. Gezellig samen een goede maaltijd eten! Info en opgeven: mw. Cor Lampen (0104295334)https://bloemenbezorgengroningen.nl/wp-content/uploads/2014/06/Subliem-luxueus-boeket.jpghttps://bloemenbezorgengroningen.nl/wp-content/uploads/2014/06/Subliem-luxueus-boeket.jpgBLOEMENGROET

CredokerkVERJAARDAGEN SLINGE:


VERJAARDAGEN VREEWIJK

Al deze jarigen: van Harte Gefeliciteerd en een fijne dag gewenst !!

Voor abonnees van Gaandeweg van de wijkgemeenten
Open Hof en Vredeskerk.
************************************************
Nog niet iedereen die geabonneerd is op Gaandeweg heeft de bijdrage voor het jaar 2019/2020 betaald, zoals in een eerdere editie is gevraagd.
Wilt u s.v.p. dit alsnog spoedig regelen?
Graag zien wij uw betaling hiervoor tegemoet op bankrekeningnummer
NL33RABO 0373728239 t.n.v. CvK PG Rotterdam-Zuid wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk.
De abonnee prijs bedraagt € 10,00 per jaar
( voor postabonnementen € 27,50).

Let op het bankrekeningnummer is ten opzichte van vorig jaar gewijzigd.

Alvast bedankt voor uw medewerking en tijdige betaling.
Piet Ottink

 
COBY DE HAAN

 

ds. Coby de Haan op zondag 27 oktober bevestigd als predikant van de Petrakerk in Veenendaal. Zij is van 2001-2008  als wijkpredikant van de Morgensterkerk bij ons geweest. Nu zijn er stemmen opgegaan van gemeenteleden die graag de dienst in Veenendaal willen bijwonen.
is de bedoeling dat wij op 27 oktober met een bus naar Veenendaal gaan.  
mee wil gaan moet zich  voor 15 oktober opgeven bij Jannie van Wilsem, Ellemare 192, tel. 480 06 69.


ZONDAGMIDDAGMUZIEK PENDRECHT

Op zondag 29 september 2019 zal het Babylon Quartet enkele meesterwerken uitvoeren tijdens het najaarsconcert in de serie Zondagmiddagmuziek in Pendrecht.
Voor het concert in de Open Hof hebben zij de volgende twee werken voor u uitgezocht:
Joseph Haydn’s     String Quartet op. 20 No.5 in F minor en
Antonin Dvorak’s   String Quartet No.10 in E flat major.
In de pauze kunt u onder het genot van koffie en thee de musici ontmoeten.
De toegangsprijs is maar € 6,-- en pashouders betalen slechts € 4,-- kinderen t/m 12 jaar kunnen zelfs gratis van de muziek genieten. Kaartjes zijn aan de kerk te verkrijgen of te bestellen via mailto:openhofconcerten@gmail.com

KLASSIEK OP ZUID in Vredeskerk start een nieuw seizoen!
‘Wie reist kan veel verhalen, maar een goede buur is beter dan een verre vriend’. Dat is het thema voor het komende seizoen. We nemen u mee op een tochtje door de muziekgeschiedenis, maar blijven in eigen land. Van weelderige barok tot romantische strijkersklanken: Nederland heeft het allemaal!  Het eerste concert in de Vredeskerk is op 6 oktober a.s. om 11.45 uur. Vanaf 11.15 uur staat de koffie/thee klaar. Van harte welkom!

ZINGEN IN DE BREEPLEINKERK
Onder het motto 'ZINGEN MAAKT BLIJ' is er in de Breepleinkerk een   Koor- en samenzangdienst op zondag 13 oktober  a.s. Hieraan werken mee: “The Martin Mans Formation”  o.l.v. Martin Mans. Orgel Wim de Penning, Panfluit Liselotte Rokyta, Voorganger ds. Robert-Jan van Amstel.
De dienst begint om 17.00 uur.
Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang. De toegang is vrij!   Van harte welkom!

GIFTEN SLINGE:
Voor al deze giften: Hartelijk Dank !!

AGENDA

Spreekuur pastores – dinsdag – 09.00 – 10.00 uur.
Aanloophuis Credokerk – elke vrijdag – 14.00 – 16.00 uur
Bejaardensoos – elke maandag – 14.00 – 16.00 uur
PCOB – elke 3de donderdag van de maand – 9.45 uur
29 september – Bijbelstudie – De Open Hof – 19.00 uur
01 oktober – Stilte viering – Vredeskerk
02 oktober – warme maaltijd – De Open Hof – 13.00 uur
07 oktober – maandagmorgengebed – De Open Hof – 09.30 uur
08 oktober – Bijbelgespreksgroep – 10.30 – 11.30 uur – Credokerk
09 oktober – breiclub Pendrecht
09 oktober – Oecumenisch Leerhuis – Vredeskerk – 14.00
11 oktober – broodmaaltijd – Vredeskerk – 17.30 uur
25 november – vakantieweek

------------------------------------
EEN VRIJWILLIGER
Een vrijwilliger is een gewoon persoon,
Soms wat uitbundig, soms heel gewoon.
Soms op de voorgrond met een grote mond
Soms achter de schermen, dat zijn zo van die termen:
Vrijwilliger zijn is niet altijd fijn
Want meestal die je het niet goed
Anderen weten vaak hoe het beter moet.
Maar een vrijwilliger doet wel zijn best
En moet eigenlijk maling hebben aan de rest.
Maar zo werkt het niet altijd in de praktijd,
Waarom is er altijd zo veel ge……….?
Ook vrijwilligers kunnen fouten maken
Maar ze hebben er niets aan om te gaan staken.
Ook een vrijwilliger heeft een grens
Want ook een vrijwilliger is maar een mens !

ALS WIJ MENSEN……..

Als wij mensen elkaar de hand geven
en niet langer leven als ieder voor zichzelf,
dan ontstaat er nieuw leven.
Als wij mensen van ons eiland wegtrekken
en gaan naar wie door verdriet of angst
eenzaam leven, dan ontstaat er een nieuw land
van mensen samen.
Als wij mensen onszelf niet langer doof houden
voor elkaar, maar luisteren naar wat leeft,
dan ontstaat er een nauwe band
waarvan we kunnen leven.
Waar wij mensen langs elkaar heen leven,
elkaar opzij schuiven, blind zijn voor elkaar
geen oog hebben voor elkaar,
dan gaat het leven dood.
Als wij mensen onze deur, onszelf openen
voor elkaar en elkaar uitnodigen om binnen
te komen en bij elkaar veilig kunnen zijn
in alle kwetsbaarheid, dan ontstaat er nieuw leven.
Op zoveel plaatsen ver weg en heel dichtbij
naast ons, verlangen mensen zo naar leven.
Naar leven van begrip, naar een arm om hen schouder,
want mensen zoeken leven dat leefbaar is.

Als wij zo leven met elkaar
En voor elkaar
Dan kunnen we God zien.

Marinus van den Berg.


 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.