PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 15 Gaandeweg 15


Kerkdiensten
Credokerk 10.00 uur (mits het ventilatiesysteem is orde is)
20 september: pastor Johan Bos
27 september: ds. Kees van der Niet (Maasstadziekenhuis)

De Open Hof 10:00 uur
20 september: ds. Edwin de Jong (Seinpost)
27 september: pastor Ad Berkhout

Let u erop dat u zich op moet geven om de kerkdiensten bij te wonen. Voor de Open Hof kunt u Rieta Renkema bellen en voor de Credokerk Grieta Stravers (nummers zie colofon)

Meditatie
 
Het thema van de PKN m.b.t. de start van het nieuwe kerkelijke seizoen is: het Goede Leven. Kern gedachte daarbij is: Wat maakt het leven goed?  
Scriba René de Reuver van de PKN  ging daarbij te rade in het boek “de zin van het leven” van journalist Fokke Obbema en de lijn die erin ontdekt werd was volgens de Reuver: Het samenleven met anderen, met mensen die je lief zijn geeft zin, dat maakt het leven goed. Wat hij verder concludeert is: “ De christelijke gedachte voegt hier nog iets aan toe. In het samenleven met anderen komt er iets van God naar je toe. En dat is niet alleen bij die ander die je graag mag….nee het is eveneens die ander die een beroep op je doet, het is zelfs de ander die je stoort”.  
Vanuit het christelijk denken worden we dus aan het werk gezet, omdat we te maken hebben met anderen. Of je wil of niet,
misschien wel tegen wil en dank.
De focus moet dus verlegd worden van jezelf naar de ander. Dat kan alleen als de focus in jezelf verlegd wordt het van het goede leven naar het Goede Leven. 
Jezus spreekt daarover in zijn Bergrede. Hij zet het Goede Leven tegen over het goede leven. Jezus noemt de dingen van het goede leven: schatten voor jezelf verzamelen op aarde. Dat lijkt heel mooi, het kan ook zomaar verdwenen zijn.
Hij zegt: Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Met andere woorden: Je kunt zo opgaan in de dingen die je belangrijk vindt: om te zijn, te doen, te hebben dat je (bijna) voor niets anders kan leven.
Hij zegt: Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis! Als je zo in jezelf gekeerd bent, zo met jezelf bezig bent is het erg met je gesteld!
Jezus vraagt om keuzes te maken. Je kunt niet God dienen en de Mammon. Hij waarschuwt dat je met jezelf in de knoop komt als je zegt en denkt te willen leven naar Gods wil en eveneens vast blijft houden aan het goede leven,  het aards bestaan, je eigen leven waarin alles op en top is ingericht zodat het jou maar goed gaat, gericht zijn op jezelf.
Het Goede Leven vraagt dus om open te staan voor de ander.
Er is een nieuw kerkelijk seizoen waaraan we samen gaan beginnen. Er staan ons nieuwe uitdagingen te wachten die we gezamenlijk moeten aanpakken in het licht van gemeente zijn. Die moeten we benaderen vanuit het Goede Leven.
De PKN heeft een logo bij de start van het nieuwe seizoen, zoals u op het plaatje kunt zien. Daarin zie je vlammen als symbool van Gods liefde die brandt voor u en mij. Symbool voor: de vlam in ons hart die brandt om aan de slag te gaan. Symbool voor de vlam om warmte te geven aan je naaste. Laten we een vlammende  gemeente zijn, in een nieuw seizoen, levend met elkaar in relatie met God. Dat is het Goede Leven. 
Pastor Ad Berkhout.
Afscheid in de Vredeskerk 
Als deze Gaandeweg uitkomt, kijken we terug op een mooie laatste kerkdienst op 6 september. Nog één keer kwamen we als geloofsgemeenschap bij elkaar in de Vredeskerk. Heel fijn om elkaar te zien en te spreken met inachtneming van de RIVM maatregelen. 
Omzien in Dankbaarheid
Er was gekozen voor het thema: ‘Omzien in dankbaarheid’. Dankbaar voor wat we met elkaar als gemeenschap geleerd hebben in het vieren van de erediensten. Aan de hand van de tekst uit Filippenzen 2 konden we met dankbaarheid terug zien op het vieren van belangrijke momenten van vreugde en verdriet in het leven van gemeenteleden. Dankbaar voor de pastorale-, de diaconale- en de kinderactiviteiten. Dankbaar voor de verantwoordelijkheid die de kerkrentmeesters op hun schouders hebben genomen. Dankbaar voor de talloze uren aan inzet van vrijwilligers om de verbouwing van wijkgebouw tot kerkzaal met eenvoudige middelen mogelijk te maken.  
Afscheid nemen gaat gepaard met verdriet om wat niet meer kan, maar is mogelijk als we dankbaar omzien naar wat we als gemeenschap hebben kunnen geven en ontvangen in de loop van vele jaren aan elkaar, maar ook aan de mensen in de wijk.
Informele middagen
Na deze laatste dienst organiseert de gemeente Vredeskerk-Breepleinkerk nog twee informele middagen in de Vredeskerk. Op die middagen is er tijd om met elkaar aan de hand van foto’s, dia’s, boeken en belangrijke voorwerpen uit de kerk herinneringen op te halen en met elkaar te delen.
De eerste middag is op zaterdag 19 september van 14.00 – 17.00 uur. Op deze middag hopen wij gemeenteleden welkom te heten en met hen om te zien in dankbaarheid.  
I.v.m. de corona maatregelen is het noodzakelijk dat u laat weten of u komt. Er zijn 2 mogelijkheden: óf tussen 14.00 en 15.15 uur, óf tussen 15.30 en 17.00 uur. 
Een telefoontje of e-mail naar Gerda den Dunnen is voldoende, tel: 010 – 419 2573, 
e-mail gj.den.dunnen@hetnet.nl 

De tweede middag is op zaterdag 10 oktober van 14.00 – 16.00 uur. Op deze middag nodigen we de buren rond de Vredeskerk uit en andere bewoners van Vreewijk. De huidige Vredeskerk is voor velen van hen voorheen ook het wijkgebouw geweest waar veel culturele activiteiten georganiseerd zijn. Dan zijn er 2 tijdblokken, van 14.00 – 14.45 uur en van 15.00 – 16.00 uur. Ook hier is aanmelden noodzakelijk!
Namens de voorbereidingsgroep, 
Fokje Wierdsma   

Kerkdiensten De Open Hof:
Op zondag 6 september mochten we weer bij elkaar komen om een zondagsdienst te houden in de Open Hof. Het was goed om weer bij elkaar te zijn met een deel van onze gemeente. We zijn de dienst begonnen met het aansteken van de Paaskaars, een ontroerend moment. In de overdenking hebben we stil gestaan bij het beeld dat Jezus schetst over de Goede herder die voor zijn schapen uitgaat om de weg te wijzen in het leven, ongeacht de omstandigheden waarin we leven. Eén van die omstandigheden brengen ons er nu helaas toe om nog niet te zingen tijdens de dienst maar de liederen mee te neuriën. Die omstandigheden leiden er eveneens toe dat nog niet ieder zich vrij voelt om de diensten bij te wonen. Daarvoor alle respect en begrip. Naar we hopen kunnen we de diensten voortzetten met wellicht een stijgend aantal gemeenteleden. Een andere omstandigheid is: u moet  zich opgeven om de dienst bij te wonen bij mw. Rieta Renkema. Dat kan telefonisch op donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur, telnr.010-4800995, of via email op  rietar@live.nl  We beginnen de diensten voor alsnog om 10.00 uur. Met vriendelijke groet Pastor Ad Berkhout.

Bijbelstudies en gebeds-uur in De Open Hof:
Op zondag 4 oktober hopen we weer te beginnen met de Bijbelstudie in De Open Hof. Om 19.00 uur beginnen we, om 18.45 uur is de deur open. Op deze avond waarop we een Bijbelboek bespreken en dat verbinden aan de praktijk van het dagelijkse leven bent U  van harte welkom.
Op maandag ochtend 5 oktober is er weer gelegenheid om met elkaar te bidden voor onze medemens hetzij  dichtbij of veraf. Aanvang van de bijeenkomst om 09.30 uur.
Gebruikelijk was ook om een Bijbelstudie te houden op donderdag middag, met degene die daar aan deelnamen wordt nog contact opgenomen of deze studie weer gaat beginnen. Bij alle activiteiten houden we uiteraard de geldende Coronaregels in acht. Met vriendelijke groet, Ad Berkhout 

Een nieuwe wijkgemeente
In het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de fusie van wijkgemeente Slinge en wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk. De fusie maakt het mogelijk dat de wijkgemeente kan blijven bestaan in het gebied dat de beide wijkgemeenten nu beslaan. Voor deze fusie is een beleidsplan geschreven: ‘Op weg naar een nieuwe wijkgemeente’. Daarin staat beschreven hoe alle kerkordelijke zaken over de erediensten, het pastoraat, het diaconaat en kerkrentmeesterschap geregeld worden. 
Om alle gemeenteleden te informeren over dit beleidsplan en de gelegenheid te geven vragen te stellen heeft de gezamenlijke kerkenraad drie tijdstippen gekozen waarop gemeenteleden in één van de drie kerkgebouwen welkom zijn om antwoord te krijgen op deze vragen.
Deze tijdstippen zijn:
•    dinsdag 22 september van 14.00 – 16.00 uur in de Vredeskerk
•    zaterdag 26 september van 10.00 – 12.00 uur in de Credokerk
•    woensdag 30 september van 14.00 – 16.00 uur in de Open Hof
 Tijdens deze bijeenkomsten zal eerst met een PowerPoint presentatie uitleg gegeven worden over de belangrijkste punten in het beleidsplan. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen en zullen deze vragen worden beantwoord. 
Ter voorbereiding kunt u het beleidsplan als u wilt via email of op papier opvragen. In dat geval kunt u contact opnemen met Grieta Stravers (06-55188761 of scribawijkgemeenteslinge@gmail.com) of met Gerda den Dunnen (010-419 2573 of gj.den.dunnen@hetnet.nl). U krijgt het beleidsplan dan digitaal of op papier toegestuurd. 
Tijdens de bijeenkomsten in de drie kerkgebouwen zullen de RIVM regels gevolgd worden. Het is daarom verplicht dat u zich opgeeft als u de bijeenkomst wilt bijwonen. Dit kan bij Grieta Stravers of Gerda den Dunnen. 
N.B.: Op 15 september wordt de ventilator gerepareerd in de Credokerk. Mocht deze reparatie  onverhoopt nog niet voltooid zijn op 26 september dan krijgt u bericht over de gewijzigde locatie waar deze bijeenkomst plaats gaat vinden.  
De gezamenlijke kerkenraad
 

De beide wijkgemeenten hebben fusies achter de rug en er is een nieuw onderkomen gezocht om op kleine schaal kerk te zijn. Een nieuwe ervaring: met minder schouders om het belangrijke werk te dragen, moet het anders en gelukkig kan dat ook! Er is veerkracht, geloof, hoop en liefde.   
Samen staan we aan de vooravond van een tijd waarin de beide gemeenten op weg zijn naar een nieuw te vormen gemeente, die om een passende naam vraagt. We roepen daarom alle gemeenteleden op een voorstel te doen voor een inspirerende naam en de keuze voor die naam te motiveren.    
Ter inspiratie - De wijk waar de kerken staan 
De wijken waar de kerken nu staan kent een oude bewonersgeschiedenis, maar is pas in de 20e eeuw bewoond in de vorm zoals we die nu kennen. Alle drie kenmerken ze zich door vooruitgangsgeloof.

Vreewijk is het oudste tuindorp van Nederland (1916). Het eerste deel van de wijk, met de Lede als centrale as, is gebouwd in de vorm van een vlieger. De bedenker van tuindorpen droomde van een wijk waar het goed en gezond leven is. 
Zuidwijk/Hoekenbuurt is als tuinstad tussen 1950 en 1959 gebouwd. Een wijk met ruime groenstroken, een naoorlogse wijk waar gestreefd werd naar goed wonen, huizen met grote ramen voor veel licht. 
Pendrecht is in de jaren ’50 gebouwd (start in 1953) om het woningbestand dat in de oorlog verloren was gegaan weer aan te vullen en de bevolkingsgroei op te vangen. Er kwamen open straten met veel groen voor  verschillende bevolkingsgroepen met alle voorzieningen op loopafstand.
Credokerk, Vredeskerk, Open Hof – geloof, vrede en openheid. Aan alle drie moet je werken. Het is niet zomaar gerealiseerd. Alle drie staan voor een menswaardig bestaan. 
Inleveren en selectie
We nodigen u uit een nieuwe naam te bedenken voor de nieuw te vormen gemeente. Namen kunnen ingeleverd worden tot 28 september a.s. U kunt uw voorstel sturen aan:
Grieta Stravers: scribawijkgemeenteslinge@gmail.com of aan Gerda den Dunnen gj.den.dunnen@hetnet.nl.  Of per post sturen naar: scriba wijkgemeente Slinge, Strevelsweg 1038, 3083 LX, Rotterdam. 
Een kerngroep van de gezamenlijke kerkenraad maakt een selectie en doet een voorstel voor een nieuwe naam aan de gezamenlijke kerkenraad en aan drie leden van de Algemene Kerkenraad. Zo wordt de nieuwe naam gekozen.
De kerngroep kijkt naar:
-    Motivatie: waarom kiest u deze naam, waarom vindt u deze passend voor de nieuw te vormen gemeente, wat betekent deze naam voor u persoonlijk, enz.
-    Originaliteit: in Nederland zijn veel kerken die dezelfde naam dragen. We willen u uitdagen met een naam te komen die in uw ogen origineel is. 
We zien uit naar uw ingebrachte naam en bijbehorende motivatie!

De kerngroep.
-----------------------------------------------
Onze eigen gebreken
ergeren ons het meest 
bij anderen.

RUIJLBERICHT
   Op 5 november 2020 hoop ik met pensioen te gaan. Al eerder ging ik 50% werken en nu is het moment daar om afscheid te nemen als kerkelijk werker. Op zondag 1 november zal de afscheidsdienst zijn om 10.00 uur in de Credokerk.
De komende zeven weken doe ik vooral pastoraat en het overdragen van mijn werkzaamheden aan anderen. Vergaderingen en beleidstaken op wijkniveau worden al door anderen verder opgepakt. 
Aan de Algemene Kerkenraad gaf ik precies tien jaar als voorzitter leiding. Dankzij fijne collega’s en medekerkenraadsleden kon nieuw beleid worden ingezet. En daardoor zijn alle knooppunten van de PGRZ ook meer op elkaar betrokken geraakt en staan de financiën er gezond voor.
Ik verheug me op mijn pensioenperiode. Samen met Tamara neem ik de tijd om te overzien wat er verder op mijn (en ons) pad komt.  
Ik ben dankbaar voor mijn gezondheid en besef dat dit echt een geschenk is. 
En verder…….oefen ik mij in met pensioen gaan. Loslaten van wat je na aan het hart ligt is echt een vak apart.
Guus Ruijl
PASTORALIA

Naast hen die we noemden zijn er ook anderen met zorgen. Wachten op opname of uitslagen. Eenzaamheid, psychische zorgen, van alles kan ons bezig houden. Blijf naar elkaar omzien! Wilt u bezoek belt u uw pastor of de contactpersonen(zie colofon).

Fokje Wierdsma, Ad Berkhout, Johan Bos en Guus Ruijl


BLOEMENGROET

                         
VERJAARDAGEN:

Al deze jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst


HUWELIJKSJUBILEUM


DANK
.

GEZOCHT
Nu Nico Bloem en zijn dochter Marion vanwege omstandigheden niet langer de boodschappen doen voor de kerk, zijn wij op zoek naar iemand die het stokje van Nico over wil nemen. Het betreft de aanschaf van kruidenierswaren en schoonmaakmiddelen één keer in de twee weken.
Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij Margreet Huisman, tel. 06 43794175.


Met elkaar op vakantie in 2021: 

We hebben  gekozen om met BTR reizen naar Hotel Am Park in Stadtkyll in de Vulkaaneifel in Duitsland te gaan. De kosten voor dit reisje, dat gepland staat voor maandag 12 april tot en met vrijdag 16 april 2021 bedragen € 500 per persoon. Voor een 1 persoonskamer moet  € 55 toeslag betaald worden. Daar staat tegenover dat de reis all inclusive is. We hopen dat velen enthousiast zijn om mee te gaan met dit reisje. U kunt vrienden en/of familieleden eveneens uitnodigen om mee te gaan.  U kunt zich  inschrijven bij mw. Grieta Stravers onder tel.nr. 06-55188761 of via de mail: scribawijkgemeenteslinge@gmail.com 
Met vriendelijke groet van het organiserend team bestaande uit: Joke van Rosmalen, Grieta Stravers, Fokje Wierdsma en Ad Berkhout.

GIFTEN:


Voor al deze giften: Hartelijk dank !
BIJBELLEESROOSTER
20/9    Daniël 1:1-21            27/9    Daniël 3:24-30
21/9    Daniël 2:1-12            28/9    Daniël 3:31-4:14
22/9    Daniël 2:13-23        29/9    Daniël 4:15-24
23/9    Daniël 2:24-35        30/9    Daniël 4:25-34
24/9    Daniël 2:36-49        01/10    Daniël 5:1-12
25/9    Daniël 3:1-12            02/10    Daniël 5:13-6:1
26/9    Daniël 3:13-23        03/10    Daniël 6:2-10

AGENDA:
19/9    informele gemeente bijeenkomst-    Vredeskerk    14.00-17.00 u
22/9    op weg naar nieuwe wijkgemeente-Vredeskerk 14.00-16.00
26/9    op weg naar nieuwe wijkgemeente-Credokerk 10.00-12.00 u
30/9  op weg naar nieuwe wijkgemeente-De Open Hof 14.00-16.00
04/10    Bijbelstudie -  De Open Hof   19.00 uur
05/10    gebedsbijeenkomst-De Open Hof   09.30 uur
10/10    informele bijeenkomst voor buren van Vredeskerk 14.-16. u


ZEGENINGEN

Wanneer de avond valt, zo aan het einde van de dag,
dan tel ik al mijn zegeningen, die ik elke dag ervaren mag.
Mijn hart is dankbaar, ik ben blij,
omdat ik weet, mijn trouwe Vader, zorgt elke dag voor mij.
En als ik terug kijk op mijn leven,
dan was het goed en minder goed
maar U bent mij nabij gebleven, 
U gaf mij kracht en levensmoed.
En daarom trouwe Heer,wil ik mijn zegeningen tellen,
Ja tellen, per dozijn,
En echt ik sta verwonderd, hoeveel het er zijn.

Schrijver : Onbekend
 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 23-01-2022 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 30-01-2022 om 10.15 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 06-02-2022 om 14.30 uur
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.