PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 12 Gaandeweg 12
Kerkdiensten Credokerk
12 juli 10 uur; ds. Fokje Wierdsma en pastor Ad Berkhout (online-dienst)
19 juli 10 uur: ds. Fokje Wierdsma en pastor Johan Bos (online-dienst)
26 juli 10 uur: ds. Jannet de Vries (online-dienst)
2 augustus 10 uur: pastor Ad Berkhout (online-dienst)

Vredeskerk
2 augustus: ds. Fokje Wierdsma 

MEDITATIEF   ‘Als vriendelijke mensen…’

Wat is er een boosheid in onze samenleving. De een zegt toe ‘zwarte piet hoogstpersoonlijk op zijn gezicht te trappen’. Een ander springt direct op de bres voor piet en bedreigt de ‘schopper’ met de dood. Een derde maakt over diezelfde piet een smakeloze grap en wordt daarna uitgemaakt voor van alles en nog wat. Zijn we het luisteren naar elkaar soms verleerd? 
Nu is boosheid om onrecht op zijn plaats. Waar mensen worden verdrukt, waar levens in gevaar komen, waar mensen worden achtergesteld mogen we niet zwijgen. Maar zoals een wijs mens me ooit op mijn hart bond: ‘Boos worden is één, boos blijven is twee.’ Of om het met woorden van Paulus te zeggen: ‘Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid.’ Er is gerechtvaardigde boosheid, maar die mag niet leiden tot ongerechtvaardigde acties! 
‘Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen’, zo schrijft Paulus aan de Filippenzen (Fil 4:5). Moeten we alle mensen te vriend houden? Maar als gelovige ben je toch geen allemansvriend? In de kerk hangt al snel een sfeer van ‘laten we vriendelijk zijn voor elkaar’, maar het is in de kerk niet per definitie een vriendelijk weertje. Het kan er stormen omdat we de waarheid zoeken, niet weglopen voor de confrontatie, misstanden bij name noemen en niet bedekken met ‘de mantel der liefde’. Het mag best wel eens knetteren tussen ons mensen. Soms is het nodig elkaar de waarheid te zeggen, maar niet zonder genade. Als je leeft uit het evangelie is het er je niet om te doen ‘gelijk te krijgen’, maar om ‘de ander te krijgen’. En dát is een groot verschil! Misschien heb je het grootste gelijk van de wereld, maar er is méér. Gelijk hebben is niet alles! Om de ander, om haar gemoedstoestand, om zijn welzijn kan het nodig zijn je gelijk los te laten. 
‘Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.’ In één adem zegt Paulus er achteraan: ‘De Heer is nabij.’ Het is alsof hij ons daarmee in de kraag pakt en tot bezinning brengt: De Heer is nabij, dus ‘geen lange tenen’. Iedereen kan vlakbij komen, want de Heer is vlakbij. Het is Paulus ernst, zonder vriendelijkheid klinkt het evangelie hol en leeg. Ook de welwillendheid om naar elkaar te luisteren, naar elkaars pijn, naar elkaars vragen.
Bert Davelaar

KERKDIENSTEN
Eindelijk, verzucht u misschien. Wat hebben we het gemist. Natuurlijk het was fijn dat we mee kunnen leven met de Oude Kerk of de Johanneskerk, maar we missen toch de diensten in onze kerken. We hebben goed nieuws. We beginnen met     onlinekerkdiensten vanuit de Credokerk. Er is een installatie aangeschaft, er hebben mensen mee geoefend en 12 juli is er de eerste live-uitzending. 
Omdat er heel veel versoepeld is de afgelopen week is de vraag relevant wanneer we weer met kerkdiensten beginnen waar we weer welkom zijn. Als kerkenraad zijn we hier over aan het nadenken. We houden u op de hoogte. De Vredeskerk heeft op 2 augustus voor het eerst haar maandelijkse kerkdienst weer! Elders in dit blad vind u hier meer info over.


LIEF EN LEED
Voor zover bekend is er niemand van  de sectie De Open Hof opgenomen in een ziekenhuis. Er zijn wel mensen die nu verblijven in een zorgcentrum of op het punt staan om vandaar weer naar huis te mogen. Er zijn gemeente leden die thuis verder aansterken en met behulp van therapie en thuiszorg weer proberen in hun normale doen te komen. Anderen zijn verstoken geweest van bezoek omdat ze in het huis waar zij wonen geen bezoek mochten ontvangen. Al met al voor veel mensen een bewogen tijd. Het is goed om te horen dat  gemeenteleden aan elkaar gedacht hebben en een kaartje gestuurd hebben of een belletje hebben gedaan.  Laten we als gemeente voor elkaar bidden en elkaar “vasthouden” in deze bewogen tijd.
Ad Berkhout, Johan Bos, Guus Ruijl en Fokje Wierdsma

BOS BERICHT
Elk huis draagt zijn kruis, een bekende uitdrukking. Een uitdrukking die zeker de afgelopen maanden door veel mensen beaamd zal worden. Er is volgens mij niemand die niet op een of andere manier geraakt is door corona. De een raakte in een isolement, weken zonder bezoek of fysiek contact. De ander raakte zijn/haar baan kwijt en kwam in financiële problemen. Mensen verloren iemand aan de gevolgen van een besmetting. Kortom, een uitdrukking die herkend wordt.
Vorig najaar waren wij op vakantie in Roemenië. In dat land zagen we dat het ook letterlijk kan. In de provincie Moldavië zagen we veel huizen met boven op het huis een kruis. Niet elk huis maar wel heel veel. De gids legde uit wat dit betekende. In het verleden kende Oost-Europa een grote hoeveelheid pelgrims, mensen op weg naar heilige plaatsen. Deze mensen hadden natuurlijk plaatsen nodig om te overnachten. Als je als pelgrim een huis zag met een kruis op het dak, wist je dat je daar welkom was voor de nacht en werd er voor je gezorgd. Dan krijgt onze uitdrukking toch een andere dimensie. Een huis met een kruis is een huis waar je als pelgrim, als mens onderweg in de woestijn van het leven, gastvrij wordt ontvangen. Nee, wij hoeven geen kruis op onze daken te zetten, maar we worden wel opgeroepen gastvrij te zijn aan de vele pelgrims die ons huis langstrekken om als het nodig is binnen te komen. Dat ze een plaats hebben waarvan ze weten: hier zijn we welkom, hier kan ik terecht. En zulke huizen hebben we juist in deze coronatijd nodig. Huizen waar we op verhaal kunnen komen.
De kerk kan zo’n huis zijn. Als kerk staat er soms een kruis op het dak. Niet altijd! Maar elke kerk is als het goed is wel een kruis-gemeente. Een gemeente waar het kruis centraal staat als teken van vergeving en bevrijding. Vanuit die vrijheid moeten we een open huis zijn in de buurt. De komende tijd gaan we nadenken over het openen van onze kerken. Dat vraagt wijsheid en geduld, want ondanks alle versoepelingen is het virus nog steeds aanwezig. Maar we hopen snel weer een open huis te zijn voor iedereen!
Pastor Johan Bos

VERJAARDAGEN Slinge 
 

VERJAARDAGEN Vredeskerk
Al deze jarigen “HARTELIJK GEFELICITEERD ”en een fijne dag    

Felicitaties                                 
 Op donderdag 2 juli is onze organist Martien de Vos geslaagd voor zijn Master examen orgel met een 8,5!!  Wij feliciteren Martien van harte met dit goede resultaat en wensen hem nog vele mooie orgelconcerten en orgelbegeleidingen van onze kerkdiensten toe.

BLOEMEN Vredeskerk

VERJAARDAG JOHAN BOS
Al vele jaren vier ik zo rond 20 juli mijn verjaardag met en in de gemeente. Vanwege de corona, maar ook de zorgen om het leven van mijn moeder hebben Liesbeth en ik besloten het dit jaar in heel kleine kring gewoon thuis te vieren. Best jammer want het was altijd heel gezellig. Wie weet volgend jaar weer zoals we het gewend waren!
Johan Bos

MEEDOEN aan kerkelijke activiteiten.
De maatregelen rondom Corona raken ons allen hard. Gelukkig is er nu enige versoepeling van de maatregelen, dat geeft weer wat ruimte. Naar aanleiding daarvan wordt in de wijkgemeente Slinge  meer en meer de opmerking gehoord: “Wanneer gaan we elkaar weer zien bij een kerkdienst of andere activiteit, we missen het zo”. Het standpunt van de gezamenlijke kerkenraad van wijkgemeente Slinge en Vredeskerk-Breepleinkerk is om vanaf 1 september 2020 gebruik te maken van de mogelijkheid om met inachtneming van de “1,5m regel” morgendiensten te vieren.  Zwaarwegend daarbij is dat iedereen die door het RIVM aangemerkt wordt als risicogroep geadviseerd wordt dit risico zelf af te wegen. De verantwoording om wel of niet te komen ligt bij u zelf. Dat geldt voor het bijwonen van een kerkdienst maar eveneens voor andere activiteiten zoals de warme maaltijd of bijvoorbeeld de handwerkgroep. In de kerkenraadsvergadering van wijkgemeente Slinge, gehouden op dinsdag 30 juni is gesproken over de vragen vanuit de gemeente. Daarin kwam naar voren om u de vraag te stellen of u deel zou nemen aan een kerkelijke activiteit. Hierbij denken we aan een “doordeweekse activiteit” medio augustus en de kerkdiensten vanaf september. Met uw antwoord op deze vraag willen wij een beeld krijgen op hoeveel mensen wij moeten rekenen bij het organiseren van activiteiten en diensten in de wijkgemeente Slinge. Als u denkt te komen wilt u dat dan per telefoon of mail doorgeven aan Ad Berkhout of scriba Grieta Stravers of Johan Bos. Wij horen graag van u.
Namens uw kerkenraad pastor Ad Berkhout

Samen op weg
De Corona-crisis heeft een grote invloed op ons leven gehad en heeft dat nog. Vóór 13 maart hadden we in onze beide wijkgemeenten Slinge en Vredeskerk-Breepleinkerk een tijdpad uitgezet om samen verder te gaan als één wijkgemeente. De Corona-crisis heeft een breuk gemaakt in dat proces. We hebben elkaar lange tijd niet gezien. Het verlangen dat we elkaar nu gaandeweg wél weer kunnen horen en spreken is groot. Het belang om het uitgestippelde tijdpad nu verder uit te voeren is groot. Samen kunnen we goed verder als we één nieuwe gemeente vormen binnen de PGRZ. Apart gaat dat niet meer. Elke wijkgemeente apart heeft te weinig menskracht om de taken en activiteiten te blijven uitvoeren. Elke wijkgemeente apart heeft te weinig financiën om alle kosten te blijven betalen. 
Geven en ontvangen
Samen gaan is een proces van geven en ontvangen van beide kanten. Dat gaat alleen goed als de ene wijkgemeente de andere als mede-eigenaar aanvaardt én tegelijk compassie toont voor de pijn die de andere wijkgemeente voelt. 
In onze situatie trekt wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk niet zomaar in bij wijkgemeente Slinge. Ze draagt enorm veel bij aan menskracht, aan financiën, aan een bijzondere spiritualiteit, aan talenten. En ze geeft veel op: een eigen vertrouwde, veilige plek waar dierbare herinneringen aan ontroerende momenten nog tastbaar zijn. Het vraagt een hoge inzet om dat allemaal te geven en op te geven. 
Voor wijkgemeente Slinge is het de kunst om te kunnen ontvangen. Dat vraagt de hoge inzet om het cadeau dat wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk geeft te waarderen en dankbaar te ontvangen. Zonder dit cadeau moet de Credokerk immers verkocht worden! De fusie van beide wijkgemeenten maakt het mogelijk om samen een nieuwe gemeente te zijn. Eind juni hebben de kerkenraden van beide wijkgemeenten in hun eigen vergaderingen besloten om het tijdpad om samen één nieuwe wijkgemeente te vormen te vervolgen. In iedere Gaandeweg houden we u op de hoogte over de stappen die genomen worden. 
ds. Fokje Wierdsma

Online kerkdiensten vanuit de Credokerk
Het is heel fijn dat de online kerkdiensten vanuit de Credokerk op zondag 12 juli van start kunnen gaan. U kunt dan via kerkdienstgemist.nl op uw computer of televisie de kerkdienst in de Credokerk volgen met beeld en geluid. Er is hard gewerkt om dit te laten slagen, want we vinden het belangrijk om op deze wijze de verbinding met elkaar weer een beetje terug te krijgen. Gemeenteleden die geen internet hebben kunnen deze online diensten binnenkort ook compleet met beeld ontvangen. Daarvoor is een ander kastje nodig. Met deze leden wordt contact opgenomen. 
De dienst begint om 10.00 uur. Om vijf voor tien kunt u inschakelen. U zult dan het orgel horen spelen en een beeld van de Credokerk zien. Om 10.00 uur begint de dienst volgens de liturgie zoals we die kennen in de Credokerk. Voorgangers zijn ds. Fokje Wierdsma en pastor Johan Bos. U zult ook organist Martien de Vos zien spelen. In de kerk zijn alleen de mensen aanwezig die een taak hebben. Naast de voorgangers en de organist zijn dat twee personen die de video bedienen, de koster, een diaken en een ouderling van dienst. U kunt thuis, als u dat wilt de opgegeven liederen zingen. Alle liederen zijn te vinden in het nieuwe liedboek en u krijgt de teksten ook in beeld op uw computer of tv. 
In de dienst wordt ook een collectedoel vermeld. U kunt uw gave storten op bankrekening NL60 INGB 0000 114 661 t.n.v. Diaconie Prot. wijkgemeente Slinge. De opbrengst van de collecte wordt verdeeld over de kerk en de diaconie. 
We zijn blij met de mensen die meehelpen om deze online diensten mogelijk te maken. Wilt u ook meedoen, belt u dan even met ondergetekende op tel.nr. 06-44 21 65 17.  
Vanaf september zijn alle gemeenteleden ook weer fysiek welkom in de Credokerk. 
ds. Fokje Wierdsma 

Kerkdiensten in de Vredeskerk: 2 augustus en 6 september
In het tijdpad van ‘Samen naar één nieuwe wijkgemeente’ is zondag 6 september gekozen als de laatste zondag waarop er in de Vredeskerk een eredienst zal worden gehouden. Nu de RIVM maatregelen weer meer ruimte bieden, willen we op de eerste zondag van augustus, dat is zondag 2 augustus, ook de eredienst houden in de Vredeskerk om 10.00 uur. De leden van wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk zijn daar hartelijk welkom. De kerkzaal zal ingericht zijn met anderhalve meter afstand tussen iedere stoel. Bij binnenkomst zal u gevraagd worden of u niet verkouden bent of koorts hebt en uw naam en telefoonnummer zal genoteerd worden als registratie. We zullen u vragen om uw jas om de leuning van uw stoel te hangen. Tijdens de dienst zal er niet gezongen worden, maar wel mag u neuriën als de liederen gespeeld worden.  Als u meer wilt weten over de gang van zaken in deze diensten, belt u gerust met de contactpersoon van onze wijkgemeente, Gerda den Dunnen, tel. 010-4192573.
De laatste dienst in de Vredeskerk op 6 september zal een bijzonder karakter hebben. De kerkenraad nodigt gemeenteleden die deze dienst mee willen voorbereiden van harte uit. We hebben allen veel herinneringen aan de kerkdiensten in deze Vredeskerk. We willen er daarom in alle zorgvuldigheid vorm en inhoud aan geven. Wilt u mee voorbereiden, belt u dan met Fokje Wierdsma 06-44 21 65 17.  
ds. Fokje Wierdsma

CORONATIJD - COLLECTEGELDEN
In deze coronatijd zijn er geen diensten in de eigen kerk. Wellicht maakt u gebruik van de streamdiensten vanuit de omliggende kerken waar naast geluid ook beeld te zien is. Het is fijn om zo nog met elkaar verbonden te zijn. De solidariteit is heel groot in deze tijd. De diaconale ondersteuning gaat gewoon door, maar ook de kosten voor de wijkgemeenten. Helaas missen we nu wel de collectegelden en huuropbrengsten. Daarom roepen wij u op om de bijdragen die u gewend was wekelijks in de collectezak te doen op te sparen en bijv. één keer in de maand over te maken op onderstaande bankrekeningen. Deze bankrekeningen zijn: 
Voor Slinge nummer NL60 INGB 0000 114 661 t.n.v. Diaconie Prot. wijkgemeente Slinge
Voor de Vredeskerk nummer NL33 RABO 0373 728 239 t.n.v. CvK PG Rotterdam-Zuid Wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk.
Wilt u bij uw betaling  ‘collectes’ vermelden. Wij zullen de opbrengsten delen tussen de diaconie en de kerk.
Alvast onze hartelijke dank!     De penningmeesters

GIFTEN                                                                                                       

Alle gevers hartelijk dank


GEBEDSBRIEF
Wat een spannende tijd leven we thans in. Dagelijks horen we de cijfers over nieuwe Corona-doden en besmettingen.
Cijfers waarachter heel veel leed, pijn , ziekte en dood schuilgaan.
Gelukkig lijkt het nu de goede kant op te gaan,  maar de angst voor een nieuwe uitbraak blijft bestaan.   Wat we gewoon vonden,  is niet meer gewoon.  Wat zullen de gevolgen van deze crisis zijn voor de economie en de werkgelegenheid?  Wat hebben we bereikt met ons jagen naar geld en bezit?   Juist nu beseffen we dat het gaat om aandacht en zorg voor elkaar.
We moeten het samen doen en tegelijk beseffen dat niet Corona  , maar dat Jezus regeert. Juist in deze tijd is er veel gebed nodig.
Gebed voor allen die hun geliefden zijn kwijt geraakt door  Corona, dat ze troost mogen ontvangen.
Gebed voor alle hulpverleners,  die klaar stonden en staan om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Dat ze kracht mogen krijgen om door te gaan.
Gebed voor vluchtelingen, voor zieken en stervenden in landen waar de gezondheidszorg op een laag pitje staat.....Heer Jezus ontferm U over hen allen.  Gebed voor allen die hun werk kwijt geraakt zijn,  die moeten leven van een uitkering,  Heer Jezus geef hen nieuwe hoop.
Laten we blijven bidden voor elkaar,  en dat met een oprecht hart,
want anders kan God het gebed niet verhoren.
Hij is trouw en zal ons nooit verlaten,  Hij is Liefde die nooit teleur zal stellen, Hij is onze hulp en verwachting. God is een schuilplaats voor ons allen.
Graag wil ik ook nog een paar woorden zeggen over de Voedselbank.
Elke vrijdagochtend worden er nog steeds vanuit de Credokerk voedselpakketten verdeeld.  U begrijpt dat de laatste maanden dit aantal aanzienlijk is toegenomen en wekelijks zitten we nu bijna aan de 90 pakketten.
Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van begin dit jaar.
Wilt u ook in uw gebeden denken aan allen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen ook in onze wijk en onze stad. Een warme groet aan u allen en voorzichtig,
Kees Loren de Jong

Met elkaar op vakantie in 2021
Beste gemeenteleden,
Het Coronavirus heeft heel wat teweeg gebracht, maar we hopen dat u ondanks dat nog steeds de herinnering heeft aan het vakantiereisje dat we in november vorig jaar met elkaar hebben gemaakt naar Vledder. Bij het afscheid nemen toen, werd er door verschillende mensen al voorgesteld om het volgend jaar  weer een reisje te organiseren. Daar is inmiddels over nagedacht. We hebben moeten vaststellen dat een reisje in 2020 geen doorgang kan vinden vanwege de situatie rondom Corona. Er zijn, zo denken wij, nog te veel onzekerheden om dit jaar met elkaar weg te gaan. Daarom is besloten om in het voorjaar van 2021 met elkaar weg te gaan. Dat duurt dan wel langer dan waar u wellicht op gerekend heeft maar het geeft ook de gelegenheid om langer te kunnen sparen om het reisje te kunnen betalen. We kunnen dan eveneens wat meer regelen en wat verder weg gaan. 

Waar gaan we naar toe?                              
We hebben nu gekozen om met BTR reizen naar Hotel Am Park in Stadtkyll in de Vulkaaneifel in Duitsland te gaan. De kosten voor dit reisje, dat gepland staat voor maandag 12 april tot en met vrijdag 16 april 2021 bedragen € 500 per persoon. Voor een 1 persoonskamer moet  € 55 toeslag betaald worden. Daar staat tegenover dat de reis All Inclusive is. Dat betekent dat alle drankjes die in het hotel genuttigd worden, koffie/thee, limonades, bier/wijn, zijn inbegrepen in de prijs. De hotelkamers zijn voorzien van douche, toilet en televisie en het hotel is voorzien van een lift.  
                    
Alle excursies die we maken zitten bij de genoemde prijs in. U geniet van vol pension en er wordt iedere avond een programma verzorgd. Vervoer wordt geregeld met een bus die ons alle dagen ter beschikking staat. De reis – en annuleringsverzekering zit eveneens bij de prijs inbegrepen. Bent u rolstoel afhankelijk dan moeten we u helaas teleurstellen, deelname is dan niet mogelijk. Personen die een rollator gebruiken kunnen zonder probleem meedoen met deze reis. Op het programma staan onder andere een bezoek aan een wildpark, een tocht door de Belgische Ardennen en een boottocht op de Rursee.  Het minimale aantal deelnemers moet 35 personen zijn anders kan de reis niet doorgaan. Houdt u er rekening mee dat een identiteitskaart of paspoort verplicht is. We hopen u met dit bericht enthousiast gemaakt te hebben om mee te gaan met dit reisje. U kunt vrienden en/of familieleden eveneens uitnodigen om mee te gaan.  Nadere informatie omtrent inschrijvingen, betalingen etc. volgen nog. 
Met vriendelijke groet van het organiserend team bestaande uit: Joke van Rosmalen, Grieta Stravers, Fokje Wierdsma en Ad Berkhout.

BIJBEL LEESROOSTER
12 /7    Romeinen 11 :    1 - 12     19/7    Matteüs  13 : 24 - 35
13/7    Romeinen 11 : 13 - 24     20 /7     Matteüs 13 : 36 - 46
14/7    Romeinen 11 : 25 - 36 1    21/7     Matteüs 13 : 47 - 58
15/7    Matteüs  12 :   1 - 21     22/7    Zacharia  12 :  1 -  8
16/7     Matteüs  12 : 22 - 37     23/7    Zacharia  12 :  9 – 13 : 1
17/7    Matteüs  12 : 38 –50        24/7    Zacharia  13 :  2 - 6
18/7    Matteüs  13 :   1 - 23      25/7    Zacharia  13 :  7 - 9

26/7    Zacharia  14 :   1 - 11       02/8     Matteüs  14 : 13 - 21
27/7    Zacharia  14 : 12 – 21      03/8     Psalm  78 :   1 - 16
28 /7    Exodus   25 :   1 -   9       04/8      Psalm  78 : 17 - 31
29/7    Exodus  25 : 10 - 22           05/8  Psalm  78 : 32 - 51
30/7    Exodus  25 : 23 – 30          06/8  Psalm  78 : 52 - 72
31/7    Exodus  25 : 31 - 40        07/8  Matteüs  14 : 22 - 36
 01/8  Matteüs  14 :  1 –12                08/8  Matteüs  15 :   1 - 20   

 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.